35
Midzi ya Alawi
35:1 Joshuwa 21:1–42Mwenyezi Mlungu achigomba na Musa kahi ya tsi ya kugbwa ya Moabu iriyo kanda-kanda ya muho Joridani, ngʼambo ya phiri napho ula Jeriko achimuamba, “Alagize Aiziraeli aaphe Alawi midzi ya kusagala kahi ya tsi ndiyokala yao, phamwenga na seemu zozunguluka yo midzi ikale mwatu mwa kurisa. Yo midzi indakala yao, nao andasagala mumo, namo mundakala na mwatu mwao mwa kurisa mifugo yao.
“Pho phatu pha kurisa mundiphoapha Alawi ni phakale phana ure wa mita magana mane na mirongo mitsano kula ukuta wa mudzi, kuzunguluka pande zosi za chila mudzi. Ko kondze ya nyo mudzi mundapima mita magana tisiya uphande wa mlairo wa dzuwa, mita magana tisiya uphande wa mtswerero wa dzuwa, mita magana tisiya uphande wa vurini, na mita magana tisiya uphande wa mwakani, kuzunguluka nyo mudzi. Hipho phandakala phatu phao pha kurisa.
“Midzi sita kahi ya yo midzi mundiyoipha Alawi indakala midzi ya kuchimbirira, ambayo mutu ndiyeolaga myawe bila kumanya andachimbirira. Chisha mundaenjereza midzi yanjina mirongo mine na miiri. Kpwa jumula ni muaphe Alawi midzi mirongo mine na nane phamwenga na phatu pha kurisa. Midzi ambayo mundaipha Alawi kula tsi ndiyohalwa ni Aiziraeli indalaviwa kulengana na urisi wa chila mbari. Kula mbari iriyo na midzi minji, mundahala midzi minji na kula mbari iriyo na midzi michache mundahala michache.”
Midzi ya kuchimbirira
(Kumbukumbu 19:1–13; Joshuwa 20:1–9)
35:9 Kumbukumbu 19:2–4; Joshuwa 20:1–9Chisha Mwenyezi Mlungu achigomba na Musa achimuamba, 10 “Gomba na Aiziraeli uaambe: Mndiphovuka Joridani kuinjira tsi ya Kanani, 11 mundatsambula midzi ya kuchimbirira, ambayo mutu ndiyeolaga myawe bila kumanya andachimbirira. 12 Kuko kundakala ni kpwatu kpwa kuchimbirira ili kudzitivya na mutu ambaye analonda kuriphiza chisasi, ili ye mutu ariyeolaga asiolagbwe hadi ahukumiwe mbere za mkpwutano. 13 Midzi sita ndiyoilavya indakala ni midzi yenu ya kuchimbirira. 14 Mundalavya midzi mihahu kula ngʼambo ihi ya Joridani na yo midzi yanjina mihahu kula tsi ya Kanani. 15 Midzi ihi sita indakala ni midzi ya kuchimbirira kpwa Aiziraeli, ajeni asagalao phamwenga namwi kpwa muda mfupi au mure, ili mutu ndiyeolaga myawe bila kumanya aphahe kuchimbirira kuko.
16 “Ela mutu achimpiga myawe na chifwaya cha chuma ili amuolage, mutu iye ni muolagadzi naye ni aolagbwe. 17 Na mutu achimpiga dziwe myawe hata achimuolaga, mutu iye ni muolagadzi na ni lazima aolagbwe. 18 Ama mutu achimpiga myawe na chifwaya cha muhi chiwezacho kuolaga na afwe, mutu iye ni muolagadzi na ni lazima aolagbwe. 19 Ye muolagadzi andaolagbwa ni mutu wa phephi wa ye mutu ariyeolagbwa. Achikutana naye andamuolaga kumuriphizira chisasi mʼbariwe. 20 Mutu achireyera myawe na amsukume au amtsuphire utu kusudi naye afwe, 21 au kpwa uadui ampige ngumi hata ye myawe afwe, mutu iye ni muolagadzi na ni lazima aolagbwe. Mutu wa phephi wa ye achiyeolagbwa andamuolaga ndiphokutana naye.
22 “Ela mutu achimsukuma myawe gafula na katsukirirwe au achimtsuphira utu bila ya kumanya, 23 au bila kulola atsuphe dziwe rikampige mutu wanjina naye afwe, kpwa kukala ye achiyefwa kakarire na uadui na ye mtsuphi wa dziwe kakakusudiya kumlumiza, 24 phahi, mkpwutano ni uamule kahi ya ye achiyeolaga na ye mʼbari wa ye ariyeolagbwa alondaye kuriphiza chisasi kulengana na shariya hizi. 25 Mkpwutano ni umuokole ye achiyeolaga na iye mʼbari wa ye ariyeolagbwa na kumuuyiza ko mudzi wa kuchimbirira ariokala akachimbirira. Ni aenderere kusagala kuko hadi mlavyadzi-sadaka mkpwulu wa wakati hinyo ariyemwagirwa mafuha afwe. 26 Ela ye achiyeolaga wakati wowosi achituluka kondze ya nyo mudzi ariouchimbirira, 27 na ye alondaye kuriphiza chisasi amuone kondze ya nyo mudzi wa kuchimbirira na amuolage, iye kandakala na makosa ga kumuolaga. 28 Mana ye achiyeolaga ni asale ndani ya mudzi wa kuchimbirira hadi mlavyadzi-sadaka mkpwulu afwe ndipho auye kpwao.
29 “Higa gandakala malagizo ga chishariya kpwenu na vivyazi vyenu vyosi kokosi mundikokala.
30  35:30 Kumbukumbu 17:6; 19:15“Mutu yeyesi achiolaga mutu, ni aolagbwe kpwa ushaidi wa zaidi ya mutu mmwenga, ela takuna mutu yeyesi ndiyeolagbwa kpwa ushaidi wa mutu mmwenga.
31 “Msikubali kuhala kore kpwa kukombola roho ya achiyeolaga ariyehukumiwa kuolagbwa. Mutu hiye ni aolagbwe.
32 “Msikubali kuphokera kore kpwa ajili ya mutu achiyechimbirira mudzi wa kuchimbirira ili mumuruhusu auye kpwao kabila ya ye mlavyadzi-sadaka mkpwulu kufwa.
33 “Msiitiye najisi tsi msagalayo, mana ko kuolaga kunaihenda yo tsi ikale najisi na takuna sadaka yoyosi iwezayo kutakasa tsi isiphokala ya ye achiyeolaga. 34 Msiitiye najisi tsi msagalayo na nisagalayo mimi, mana mimi Mwenyezi Mlungu nasagala kahi za Aiziraeli.”

35:1 35:1 Joshuwa 21:1–42

35:9 35:9 Kumbukumbu 19:2–4; Joshuwa 20:1–9

35:30 35:30 Kumbukumbu 17:6; 19:15