36
Malagizo zaidi kuhusu urisi
wa achetu
Vilongozi a atu a chivyazi cha Giliadi mwana wa Makiri, mwana wa Manase a chivyazi cha Yusufu, akpwendagomba na Musa na nyo vilongozi anjina a mbari za Iziraeli 36:2 Isabu 27:7achiamba, “Mwenyezi Mlungu wakulagiza uwe bwana wehu kukala uaganyire Aiziraeli tsi kpwa kuhumira njira ya kupiga kura. Piya wakulagiza ulavye mtalo wa mwenehu wehu Selofehadi kpwa anae achetu. Ela achilólwa ni Aiziraeli a mbari zanjina, seemu yao indauswa kahi ya urisi wa akare ehu na kutsanganywa na wa yo mbari ambayo andakala akalólwa. Kpwa hivyo seemu ya urisi wehu indahalwa. Mwaka wa kuikpwa huru Aiziraeli uchifika, urisi wao undaenjerezwa kpwenye urisi wa yo mbari ambayo andakala akalólwa, na indauswa kula kpwa urisi wa akare ehu.”
Phahi Musa achialagiza Aiziraeli kulengana na neno ra Mwenyezi Mlungu achiamba, “Higo agombago atu a mbari ya Manase mwana wa Yusufu ni ga kpweli. Vivi ndivyo Mwenyezi Mlungu arivyolagiza kuhusu ana achetu a Selofehadi: Ana uhuru wa kulólwa ni mutu yeyesi alondaye, ela ni akale ni wa kula kahi ya adugu a mbari ya ise yao, ili kusikale na urisi wowosi wa Aiziraeli ndiotsamizwa kula mbari mwenga hadi mbari yanjina, mana Aiziraeli osi andasala na urisi wa mbari za akare ao. Chila mwana mchetu ariye na urisi kahi za mbari yoyosi ya Iziraeli ni alólwe ni mdugu wa ise, ili Aiziraeli osi aphahe urisi wa ise zao. Taphana urisi ndiotsamizwa kula mbari mwenga hadi yanjina. Chila mbari ya Aiziraeli indasala na urisiwe.”
10 Phahi ana achetu a Selofehadi ahenda dza Mwenyezi Mlungu arivyomlagiza Musa. 11 Nao kala ni Mahala, Tirisa, Hogila, Milika na Noa. Aha alólwa ni ana a adugu a ise yao. 12 Alólwa kahi za mbari ya chivyazi cha Manase mwana wa Yusufu, na urisi wao uchisala kahi ya adugu a ise yao.
13 Hizi ndizo shariya na malagizo ambago Mwenyezi Mlungu waapha Aiziraeli kutsupira Musa ko tsi ya kugbwa ya Moabu iriyo kanda-kanda ya muho Joridani, ngʼambo ya phiri napho ula Jeriko.

36:2 36:2 Isabu 27:7