24
Jesu anafufuka
(Mathayo 28:1–10; Mariko 16:1–8; Johana 20:1–10)
Siku ya kpwandza ya wiki, ligundzu chiti, hara achetu ahala gara marashi ga kupaka lufu, ambago kala akagatayarisha, na achiphiya mbirani. Ariphofika hipho, akuta dziwe ra kubwiningizira mryango wa mbira rikapingiliswa kure na yo mbira. Ainjira mo mbirani, ela taayaona mwiri wa Bwana Jesu. Wakati acheretezeka na higo, phatsembuka atu airi gafula okala akavwala nguwo za kungʼala-ngʼala, achiima phephi. Hara achetu azamisa vitswa photsi kpwa wuoga, ela hara atu achiaambira, “Kpwa utu wani munaendza mutu mzima phatu pha atu a kufwa? 24:6 Mathayo 16:21; 17:22,23; 20:18,19; Mariko 8:31; 9:31; 10:33,34; Luka 9:22; 18:31–33Jesu kapho hipha, akafufuka! Mnatambukira go arigokuambirani ariphokala achere Galilaya, kukala iye, Mutu Yela Mlunguni, ni lazima alaviwe kpwa atu a dambi, anyongbwe na siku ya hahu afufuke.” Ndipho hara achetu achitambukira.
Mitume anakahala kuamini
maneno ga achetu ola mbirani
Hara achetu ariphouya kula mbirani, akpwendasemurira mambo higo hara anafundzi kumi na mmwenga na afuasi osi. 10 Achetu hinyo kala ni Maryamu kula Magidala, Joana, Maryamu nine wa Jakobo, na achetu anjina ndio arioambira mitume higa. 11 Ela mitume taayaamini hara achetu kpwa sababu aona maneno gao ni maphuphe. 12 Ela Petero wangʼoka achizola mairo hadi ko mbirani. Wazama achitsungurira hiko ndani, achiona yo shanda i macheye. Hipho wauya kaya na kuangalala.
Jesu anatsembukira afuasie airi
njira ya Emau
(Mariko 16:12–13)
13 Siku iyo-iyo, afuasi airi a Jesu kala anaphiya lalo ra Emau, ambao ni mwendo wa kama masaa mairi kula Jerusalemu. 14 Akala anabisha kuhusu mambo gohendeka. 15 Ariphokala anabisha, Jesu mwenye wakpwedza kula nyuma zao na achinyendeka nao. 16 Amuona na matso gao, ela aangamizwa fwahamu za kumanya kala ni Jesu. 17 Jesu achiauza, “Mnabishani mu njirani?” Hara mabwana airi aima, na sura zao zichionyesa taana raha. 18 Mmwenga, ambaye kala aihwa Kileopa, achimuamba, “Naona ni uwe macheyo hiko Jerusalemu usiyemanya mambo gohendeka vi dzuzi-dzuzi.” 19 Achiauza, “Mambo gani?” Nao achimuamba, “Ni mambo garigomphaha Jesu wa Nazareti. Iye kala ni nabii, tsona Mlungu na atu osi aona manenoge na mahendoge gana uwezo mkpwulu. 20 Ela akulu a alavyadzi-sadaka na vilongozi ehu amlavya ili aamulwe kuolagbwa, na achinyongbwa, wakotwa misumari dzulu ya msalaba. 21 Kala huna tamaa kukala iye ndiye ndeikombola tsi ya Iziraeli. Zaidi ya higo, rero ni siku ya hahu hangu mambo higa gahendeke. 22 Tsona, achetu anjina a kundi rehu akahuteza rero. Akaphiya mbirani ligundzu chiti, 23 ela achiphofika hipho, taauonere mwiri wa Jesu. Achiphouya akahuambira kala akatsembukirwa ni malaika, akaambwa Jesu ni mzima. 24 Alafu ayawehu anjina akaphiya ko mbirani na achakuta vivyo achivyoambirwa ni nyo achetu, ela Jesu mwenye taamuonere.”
25 Ndipho Jesu achiaambira, “Mu azuzu mwimwi, mbona munaona ugumu kuamini maneno garigogombwa ni manabii? 26 Mana Masihi* 24:26 Masihi, manage ni mutu yetsambulwa ni Mlungu kuokola atu. kala ni lazima agaye hivyo kpwandza, ndipho aphahe nguma nyinji kula kpwa Mlungu.” 27 Alafu waaeleza vinono mambo goandikpwa kumuhusu iye, kuandzira vitabu vya Musa hadi goandikpwa ni manabii anjina gosi.
28 Hara mabwana ariphofika phephi na Emau ambako kala anaphiya, Jesu wahenda avi anatsapa. 29 Ela aho amʼbembeleza, achimuamba, “Kala phapha na sisi, mana dzuwa rikatswa na jiza rinahanda.” Hipho, wakubali kukala nao. 30 Wakati wa chakurya wasagala kurya nao, achihala bofulo na achishukuru Mlungu, achirimega-mega chisha achiapha. 31 Ndipho nao achingʼalwa ni matso na achimtambukira. Ela Jesu achiyaya. 32 Hara mabwana achiamba, “Kpwa kpweli roho zehu che zina raha kura njirani, achiphokala anahueleza Maandiko ga Mlungu!”
33 Auka phapho hipho kuuya Jerusalemu. Ariphofika hiko, akuta hara anafundzi kumi na mwenga a Jesu na ayawao anjina akakutana phamwenga. 34 Hara anafundzi kumi na mwenga achiamba, “Ni kpweli Bwana Jesu akafufuka! Akamtsembukira Simoni Petero.” 35 Alafu nao hara afuasi airi achieleza gachigohendeka hiko njirani, na vira achivyomtambukira Jesu achiphomega-mega bofulo.
Jesu anatsembukira afuasie
(Mathayo 28:16–20; Mariko 16:14–18; Johana 20:19–23; Mahendo 1:6–8)
36 Wakati kala acheresemurirana mambo higo, Jesu mwenye watsembuka gafula achiima kahi-kahi yao achiamba, “Amani naikale kpwenu.” 37 Atishirwa, mana kala anaona akaona jine. 38 Ela Jesu achiamba, “Kpwa utu wani munaogopha? Na ni kpwa utu wani muna shaka mwenu mioyoni? 39 Hebu lolani mikono yangu na magulu, muone ichikala simi. Nigutani muone, mana jine tarina mwiri na mifupha dza hivyo nrivyo mimi.” 40 Ariphomarigiza kugomba vivyo, achiaonyesa mikonoye na maguluge. 41 Akala na raha sana ela taayaamini, piya achiangalala. Hipho Jesu achiaambira, “Muna chakurya phano?” 42 Achimupha chipande cha ngʼonda wa kuwada, 43 na achichirya pho mbere zao.
44 Alafu achiaambira, “Nriphokala nchere namwi kala nchikuambirani kukala, mambo gosi ganihusugo garigoandikpwa Chitabu cha Shariya za Musa, goandikpwa ni manabii na garigo mo ndani ya Chitabu cha Zaburi, ni lazima gatimizwe.” 45 Chisha waangʼaza matso ili aelewe Maandiko ga Mlungu, 46 achiaambira, “Higa ndigo goandikpwa himo vitabuni kukala Masihi 24:46 Yani yetsambulwa ni Mlungu kuokola atu. ni lazima ateswe na siku ya hahu afufuke. 47 Kpwa sababu yangu, kuandzira hipha Jerusalemu, atu a makabila gosi duniani andasikira kukala Mlungu anaswamehe dambi za osi anaokubali makosa gao na kumuuyira Mlungu. 48 Mwimwi mu mashaidi a mambo higa. 49  24:49 Mahendo 1:4Na phundzani, nindakureherani Roho Mtakatifu kama Baba arivyolaga. Ela kalani hipha Jerusalemu hadi ndiphohewa nguvu kula mlunguni.”
Jesu anahalwa kuphiya mlunguni
(Mariko 16:19–20; Mahendo 1:9–11)
50  24:50 Mahendo 1:9–11Alafu Jesu walongoza njira afuasie kuuka Jerusalemu hadi phephi na Bethania. Ariphofika hipho waunula mikono 24:50 Wakati wa kujaliya mutu, Ayahudi nkuunula mikono kama alama ya kujaliya. achiajaliya afuasie. 51 Ariphokala anaajaliya, wauswa, achihalwa kuphiya dzulu mlunguni. 52 Alafu afuasie amuabudu, chisha achiuya Jerusalemu na raha sana. 53 Phahi, afuasie kala nkuhumira muda munji chila siku kumtogola Mlungu ndani ya Nyumba ya Kuvoya Mlungu.

24:6 24:6 Mathayo 16:21; 17:22,23; 20:18,19; Mariko 8:31; 9:31; 10:33,34; Luka 9:22; 18:31–33

*24:26 24:26 Masihi, manage ni mutu yetsambulwa ni Mlungu kuokola atu.

24:46 24:46 Yani yetsambulwa ni Mlungu kuokola atu.

24:49 24:49 Mahendo 1:4

24:50 24:50 Mahendo 1:9–11

24:50 24:50 Wakati wa kujaliya mutu, Ayahudi nkuunula mikono kama alama ya kujaliya.