23
Jesu anaphirikpwa mbere za Pilato
(Mathayo 27:1–2,11–14; Mariko 15:1–5; Johana 18:28–38)
Hipho, atu osi ariokala hipho ngambini aunuka na achimphirika Jesu kpwa Pilato, liwali wa jimbo ra Chirumi. Achiandza kumshitaki Jesu, achiamba, “Hunaona mutu hiyu anaangamiza atu ehu, anaambira atu asiriphe kodi kpwa sirikali ya Kaisari, na piya anadziiha Masihi, yani mfalume.” Phahi, Pilato wamuuza Jesu, “We ndiwe Mfalume wa Ayahudi?” Naye achimuamba, “Kama uchivyogomba.”
Pilato waambira akulu a alavyadzi-sadaka na atu anjina osi okala hipho, “Mutu hiyu simuona kosa rorosi.” Ela hara atu azidi na kuamba, “Mafundzoge gakahenda Judea ndzima ihende fujo! Waandza hiko Galilaya na vino akafika hiku.”
Jesu anaphirikpwa kpwa Herode
Pilato ariphosikira hivyo, wauza ichikala Jesu wala Galilaya. Phahi, Pilato ariphomanya kala Jesu ala Galilaya, ambako ni kpwa Mfalume Herode, walagiza aphirikpwe kpwa Herode, ambaye wakati hinyo piya kala a Jerusalemu.
Herode phomuona Jesu, wahererwa sana, mana kala akasikira habarize na waaza kumuona siku nyinji. Kala anaaza kumuona Jesu anahenda vilinje. Hipho wamuuza maswali manji, ela Jesu kayamjibu. 10 Nao akulu a alavyadzi-sadaka na alimu a Shariya kala aimire kuno akadina kulavya mashitaka gao kuhusu Jesu. 11 Alafu Herode na asikarie amʼbera Jesu na achimnyetera. Achimvwika kandzu nono sana na achimuuyiza kpwa Pilato. 12 Kula siku hiyo, Herode na Pilato akala asena, mana kabila ya hipho kala taaphahana.
Jesu anaamulwa kuolagbwa
(Mathayo 27:15–26; Mariko 15:6–15; Johana 18:39—19:16)
13 Phahi, Pilato waiha akulu a alavyadzi-sadaka, vilongozi na atu anjina, 14 achiaambira, “Mkamreha kpwangu kpwedzamshitaki kala anaangamiza atu na mafundzoge. Ela phundzani, nkamuuza maswali kuhusu higo mashitaka mbere zenu, na sikaona makosage, kama muambavyo. 15 Na hata Herode kamuonere na makosa; ndiyo mana naye wamuuyiza kpwangu. Phahi, ni wazi kahendere rorosi ra kumuhenda anyongbwe. 16 Kpwa hivyo, nindalagiza achapwe viboko, alafu arichirwe.”* 23:16 Vitabu vyanjina vya kare vina msitari wa 17: Chila wakati wa sikukuu ya Pasaka, Pilato kala inamʼbidi aavugurire busu mwenga. 18 Ela atu osi achipiga kululu chivyamwenga achiamba, “Naaolagbwe hiye! Huvugurire Baraba!” 19 (Baraba kala akafungbwa jela kpwa sababu ya kuandza kuhenda fujo na kuolaga atu hiko mudzini.)
20 Pilato kala analonda kumrichira Jesu, hipho wagomba na hura umati wa atu tsona. 21 Ela aho achipiga kululu, kuamba, “Naakotwe, naakotwe msalabani!” 22 Alafu Pilato wagomba nao kano ya hahu, “Kpwa utu wani? Kpwani wahenda uyi wani yuno hata aolagbwe? Mino siona uyi wowosi wa kumuhenda anyongbwe! Kpwa hivyo, nindalagiza achapwe viboko na arichirwe.” 23 Ela atu azidi kupiga kululu na nguvu kulonda Jesu akotwe msalabani. Na mwisho kululu rao rashinda.
24 Phahi, Pilato wakata shauri kuahendera hivyo enye vyolonda. 25 Waavugurira hiye mutu yefungbwa kpwa kuhenda fujo na kuolaga, na achimlavya Jesu anyongbwe kama enye vyolonda.
Jesu anakotwa misumari msalabani
(Mathayo 27:32–44; Mariko 15:21–32; Johana 19:17–27)
26 Phahi, asikari amuhala Jesu kumphirika akaolagbwe. Na mo njirani amgbwira mutu mmwenga yekala anaihwa Simoni, mwenyezi wa mudzi wa Kirene. Mutu iye kala anainjira Jerusalemu kula vidzidzini. Amuimisa na achimhika msalaba, autsukule nyuma za Jesu. 27 Umati wa atu wamlunga-lunga Jesu, phamwenga na achetu ambao kala anamririra na kudzipiga-piga vifuwa kpwa utsungu. 28 Ela Jesu waagalukira hara achetu na achiaambira, “Ano mayo a Jerusalemu, msiniririre, ela dziririreni enye na ana enu. 29 Kpwa mana kundakpwedza wakati atu aambe, ‘Baha achetu ambao taavyarire!’ 30  23:30 Hosea 10:8; Maono 6:16Wakati hinyo atu andaiambira myango, ‘Hugbwerereni!’ Piya andaviambira vidzango, ‘Hufwinikeni.’ 31 Ichikala atu ananihenda hivi mimi, ambaye sina makosa, dze, andakuhendani viphi, mwino murio na makosa?” 23:31 Chiyunani chinaamba: Sambi ichikala atu anauhendera muhi muitsi hivi, dze, wa kuuma indakaladze?
32 Phahi, atu anjina airi ambao kala ni akora, aphirikpwa phamwenga na Jesu akanyongbwe. 33 Ariphofika phatu phaihwapho “Zekeya ra Chitswa”, asikari amkota Jesu misumari msalabani na piya akota misalabani hara akora airi, mmwenga uphandewe wa kulume na wanjina uphande wa kumotso. 34  23:34 Zaburi 22:18Jesu waamba, “Baba Mlungu, aswamehe, kpwa mana taamanya ahendaro.”
Phahi, hara asikari aganya nguwoze kpwa kuzipiga kura. 35  23:35 Zaburi 22:7Atu aima hipho kumrorera, kuno vilongozi a Chiyahudi anamnyetera, anaamba, “Waokola ayae, phahi naadziokole mwenye ichikala kpweli ndiye Muokoli, 23:35 Muokoli: Yani Masihi, mutu yetsambulwa ni Mlungu kuokola atu (msitari wa 39 piya). Yetsambulwa ni Mlungu!” 36  23:36 Zaburi 69:21Asikari nao achendamchania, amupha uchi wa ngbwadu anwe, 37 achimuamba, “Ichikala kpweli uwe ndiwe mfalume wa Ayahudi, phahi dzitivye!” 38 Dzulu ya msalaba kala phakakotwa chibao chikaandikpwa: Hiyu ni Mfalume wa Ayahudi.
39 Mmwenga wa hara akora okala akakotwa phara msalabani wamlaphiza Jesu, achimuamba, “Avi we ndiwe Masihi? Phahi, dziokole na uhuokole naswi piya!” 40 Ela yuya mkora wanjina wamdemurira myawe achimuamba, “We kuogopha hata Mlungu? Hosi hwahukumiwani hukumu mwenga. 41 Hukumu yehu ni ya haki mana hunatiywa adabu kpwa sababu ya makosa gehu. Ela hiyu kahendere kosa rorosi.” 42 Chisha achiamba, “Jesu, nakuvoya unitambukire wakati ndiphoandza kutawala.” 43 Jesu achimuamba, “Nakuahidi kala vivi rero hundakala hosi Peponi.”
Chifo cha Jesu
(Mathayo 27:45–56; Mariko 15:33–41; Johana 19:28–30)
44  23:44 Kutsama 26:31–33Kala ni kama saa sita za mutsi, na kpwakala na jiza tsi ndzima hadi saa tisiya. 45 Wakati uho paziya ya Nyumba ya Kuvoya Mlungu yaahuka pande mbiri. 46  23:46 Zaburi 31:5Jesu wakota kululu achiamba, “Baba, roho yangu nayiika mwako mikononi.” Ariphomala kugomba hivyo, achidosa.
47 Mkpwulu wa hara asikari ariokala hipho phoona hivyo, wamtogola Mlungu na achiamba, “Hakika mutu hiyu kala ni mutu wa haki!” 48 Atu osi ariokpwedza hipho kulola Jesu na hara akora airi aolagbwavyo, ariphoona hivyo, auya kaya kuno anadzipiga-piga vifuwa kpwa sababu ya sonono. 49  23:49 Luka 8:2,3Ela asena osi a Jesu, na achetu ambao kala akamlunga-lunga kula Galilaya, aima kure chidide kulorera mambo higo.
Jesu anazikpwa
(Mathayo 27:57–61; Mariko 15:42–47; Johana 19:38–42)
50-51 Phahi, kala kuna mutu mmwenga aihwaye Yusufu, mwenyezi wa mudzi wa Arimathaya, tsi ya Judea. Kala ni mutu mnono na wa haki na kala anagodzera kpwa hamu kuona ufalume wa Mlungu. Yusufu kala ni mngambi, ela kayakubaliana na ayae kuhusu uamuzi uho. 52 Phahi, waphiya kpwa Pilato achendavoya ruhusa ahewe mwiri wa Jesu ili akauzike. 53 Alafu wakpwendautsereza phara msalabani, achiuvwika shanda ya katani na achendauwiika mbirani, mbira ambayo kala ikatsongbwa mwambani na kala taidzangbwezikpwa mutu. 54 Gago ganahendeka, kala ni siku ya Matayarisho, mana siku ya Kuoya kala i phephi na kuandza. 55 Hara achetu ambao kala akamlunga-lunga Jesu kula Galilaya, aphiya na Yusufu na achiona mbira na vira mwiri wa Jesu urivyolazwa himo. 56  23:56 Kutsama 20:10; Kumbukumbu 5:14Alafu aphiya vyao kaya na achendatayarisha marashi ga kupaka mwiri wa Jesu. Ela Siku ya Kuoya taayahenda kazi yoyosi, kama Shariya za Musa vyolonda.

*23:16 23:16 Vitabu vyanjina vya kare vina msitari wa 17: Chila wakati wa sikukuu ya Pasaka, Pilato kala inamʼbidi aavugurire busu mwenga.

23:30 23:30 Hosea 10:8; Maono 6:16

23:31 23:31 Chiyunani chinaamba: Sambi ichikala atu anauhendera muhi muitsi hivi, dze, wa kuuma indakaladze?

23:34 23:34 Zaburi 22:18

23:35 23:35 Zaburi 22:7

23:35 23:35 Muokoli: Yani Masihi, mutu yetsambulwa ni Mlungu kuokola atu (msitari wa 39 piya).

23:36 23:36 Zaburi 69:21

23:44 23:44 Kutsama 26:31–33

23:46 23:46 Zaburi 31:5

23:49 23:49 Luka 8:2,3

23:56 23:56 Kutsama 20:10; Kumbukumbu 5:14