22
Chugo cha kumuolaga Jesu
(Mathayo 26:1–5; Mariko 14:1–2; Johana 11:45–53)
22:1 Kutsama 12:1–27Sikukuu ya Mikahe Isiyotiywa Hamira, yani Pasaka, kala i phephi. Phahi, akulu a alavyadzi-sadaka na alimu a Shariya alonda kumuolaga Jesu, ela kala analonda njira ambayo atu taandahenda fujo, utu ambao kala anauogopha. Phahi, Shetani wamuinjira Juda Isikarioti, ambaye piya kala ni mwanafundzi wa Jesu. Juda waphiya kpwendabisha na akulu a alavyadzi-sadaka na akulu a asikari a kurinda Nyumba ya Kuvoya Mlungu vira ambavyo andamsalata Jesu. Nao ahererwa sana, achilaga kumupha pesa. Phahi, Juda wakubali na achikala anaendza penyenye ya kumsalatira Jesu kpwa hinyo akulu bila ya makundi ga atu kumanya.
Jesu anadzitayarisha kurya Sikukuu
ya Pasaka
(Mathayo 26:17–25; Mariko 14:12–21; Johana 13:21–30)
Alafu yafika Sikukuu ya mikahe isiyotiywa hamira, ambapho siku iyo mwana ngʼondzi wa Pasaka nkutsindzwa kpwa sadaka. Jesu walagiza Petero na Johana, achiaambira, “Phiyani mkahutayarishire chakurya cha Pasaka wedze huryeni.” Achimuuza, “Unalonda hukaitayarishe kuphi?” 10 Achiaambira, “Wakati muchikala mkainjira mudzini, mundakutana na bwana mmwenga akadzihika nyungu ya madzi. Mlungeni-lungeni hadi nyumba ndiyoinjira. 11 Chisha muambeni mchina-nyumba hiyo, ‘Mwalimu anakuuza: Chi kuphi chira chumba ambacho nindarya Pasaka na anafundzi angu?’ 12 Andakuonyesani chumba chikulu dzulu gorofani ambacho chikatayarishwa. Tayarishani chakurya cha Pasaka mumo.” 13 Phahi, nyo anafundzi auka na achendakuta viratu Jesu arivyoaambira. Achitayarisha chakurya cha Pasaka mumo.
Chakurya cha Bwana
(Mathayo 26:26–30; Mariko 14:22–26; 1 Akorintho 11:23–25)
14 Wakati wa kurya uriphofika, Jesu wasagala phamwenga na hara mitume kurya chakurya. 15 Chisha achiaambira, “Kala naaza sana kurya Pasaka hino na mwimwi kabila sidzangbweteswa. 16 Mana kpwa kpweli nakuambirani, sindairya tsona hadi manage ndiphokamilika kpwenye ufalume wa Mlungu.”
17 Wahala chikombe cha uchi wa zabibu, na bada ya kumshukuru Mlungu, waamba, “Halani hinyu uchi mtsumbuzane mosi. 18 Nakuambirani, hangu sambi sindanwa tsona uchi wa zabibu hadi ufalume wa Mlungu ndiphokpwedza.” 19 Chisha achihala mkpwahe, achimshukuru Mlungu alafu achiumega-mega na achiapha arye, achiamba, “Huno ni mwiri wangu, ambao unalaviwa kpwa fwaida yenu. Kalani muchihenda hivi ili mkale mchinitambukira.”
20  22:20 Jeremia 31:31–34Ariphomala kurya chakurya, vivyo hivyo Jesu wahala chikombe cha uchi wa zabibu na achigomba tsona, achiamba, “Uchi wa chikombe hichi ni dalili ya chilagane chiphya cha Mlungu, ambacho chinaikpwa na mlatso wangu ndiomwagika kpwa fwaida yenu. 21  22:21 Zaburi 41:9Ela phundzani, hiye mutu ndiyenisalata a phapha, hata narya naye. 22 Mimi, Mutu Yela Mlunguni, nindaolagbwa kama vyopangbwa ni Mlungu, ela shakare ye ndiyenisalata!” 23 Hipho hara mitume achikala anauzana, “Ni myawehu ani ye ambaye andahenda dzambo dza hiro?”
Mitume analumbana
kuhusu ndiyekala mkpwulu zaidi
24  22:24 Mathayo 18:1; Mariko 9:34; Luka 9:46Alafu phazuka malumbano kuhusu ni ani ndiye tsukurirwa kukala ni mkpwulu kuriko ayae osi. 25 Ndipho Jesu achiaambira kukala, “Afalume a duniani nkutawala atu chinguvu-nguvu, nao atawala nkumendza kuihwa ‘atu anono ateryao anatsi.’ 26  22:26 Mathayo 23:11; Mariko 9:35 22:26 Mathayo 20:25–27; Mariko 10:42–44Ela mwimwi taindakala hivyo. Ela mkpwulu kahi yenu ni lazima akale mdide wa osi. Chisha chilongozi ni lazima akale dza mtumishi. 27  22:27 Johana 13:12–15Kpwani mkpwulu ni ani: ni yuya asagalaye mezani, hebu ni yuya aandazaye? Asagalaye mezani ndiye mkpwulu. Ela mimi ni myawenu kama muandazi. 28 Mwimwi ndimwi muriokala nami wakati wosi nriphojaribiwa. 29 Phahi, nakuphani uwezo wa kutawala, dza viratu Baba Mlungu arivyonipha uwezo wa kutawala, 30  22:30 Mathayo 19:28ili murye na munwe phangu chikaloni wakati wa utawala wangu, na mundasagarira vihi vya chifalume kuhukumu mbari kumi na mbiri za Iziraeli.”
Jesu anatabiri kukala Simoni Petero
andamtsamalala
(Mathayo 26:31–35; Mariko 14:27–31; Johana 13:36–38)
31 Alafu Jesu wagomba na Simoni Petero achimuamba, “Simoni, phundza! Shetani wavoya ruhusa Mlungu akujezeni, kuatenga aaminifu na asio aminifu, dza viratu mkurima aphehavyo nganu kutuluza makoya. 32 Ela nkakuvoyera Mlungu Simoni, ili kuluphiroro risiphunguke. Na wakati ndiphoniuyira, atiye nguvu ayao.” 33 Petero achimuamba, “Bwana, mimi ni tayari kutiywa jela na piya kufwa phamwenga nawe.” 34 Jesu achiamba, “Petero, nakuambira, rero usiku kabila dzogolo taridzangbweika, undakala ukanitsamalala kano tahu na uambe kala kunimanya.”
Wakati wa hatari
35  22:35 Mathayo 10:9,10; Mariko 6:8,9; Luka 9:3; 10:4Alafu Jesu waauza anafundzie, “Nriphokulavyani mphiye bila ya pochi, mkoba wala virahu vya akiba, mwakosa chitu chochosi?” Aho achimuamba, “Hata, tahuyakosa chitu.” 36 Achiaambira, “Ela sambi, ariye na pochi au mkoba naahale. Na mutu asiye na upanga, naaguze nguwoye agule upanga. 37  22:37 Isaya 53:12Gara maneno ga Mlungu goandikpwa, ‘Amtsukurira kama avi ni mkora,’ gananihusu mimi. Nakuhakikishirani maneno higa ni lazima gatimizwe. Ehe, mambo goandikpwa kunihusu ga phephi na kutimu.” 38 Anafundzie achimuamba, “Bwana, lola, huna panga mbiri.” Achiaambira, “Zinatosha.”
Jesu anavoya Mlungu
Mwango wa Mizaituni
(Mathayo 26:36–46; Mariko 14:32–42)
39 Jesu wauka kuphiya Mwango wa Mizaituni kama kawaidaye, na anafundzie nao achimlunga. 40 Ariphofika kuko, waambira anafundzie, “Voyani Mlungu ili Shetani asedze akakujezani.”
41 Phahi Jesu waphiya kanda macheye, hatuwa ya mutu kutsupha dziwe, achichita mavwindi na achivoya Mlungu. 42 Achiamba, “Baba, nakuvoya ichikala ni kumendzako niusira mateso chigonilenga, ela isikale vira nimendzavyo mimi, ela vihendeke ulondavyo uwe.” 43 Alafu malaika wa Mlungu wamtsembukira na achimtiya nguvu. 44 Ela wasikira utsungu sana rohoni na achivoya Mlungu kpwa chadi zaidi. Achituluka jasho, na richitwena photsi dza matone makulu ga mlatso. 45 Ariphomala kuvoya, wangʼoka achiuyira anafundzie na achendaakuta arere, akaremwa na sonono. 46 Achiaambira, “Mbona mrere? Lamukani mvoye ili Shetani asedze akakujezani.”
Jesu anagbwirwa
(Mathayo 26:47–56; Mariko 14:43–50; Johana 18:3–11)
47 Phahi, Jesu ariphokala acheregomba na anafundzie, phakpwedza kundi ra atu chirolongozwa ni Juda, mmwenga wa nyo kumi na airi. Phahi wamsengerera Jesu ili amdonere. 48 Ela achimuamba, “Juda, mimi, Mutu Yela Mlunguni, unanilavya na atu kpwa kunidonera?” 49 Anafundzie ariphoona gara gedzago, amuamba, “Bwana, huakate na upanga?” 50 Mwanafundzi mmwenga wa Jesu wamkata sikiro ra kulume mtumwa wa mlavyadzi-sadaka mkpwulu. 51 Ela Jesu achiamba, “Bahi, richani!” Alafu achiguta sikiro ra yuya mutu achiyekatwa na achimphoza. 52 Chisha achigomba na akulu a alavyadzi-sadaka, arindzi a Nyumba ya Kuvoya Mlungu, na vilongozi anjina okala akedzamgbwira, achiamba, “Mkanilunga na panga na marungu avi mkedzagbwira jambazi! 53  22:53 Luka 19:47; 21:37Hwakalani hosi chila siku ndani ya Nyumba ya Kuvoya Mlungu. Mbona tamuyanigbwira? Ela hinyu ndio wakati wenu wa kuhenda mlondago, wakati jiza rinatawala.”
Petero anamtsamalala Jesu
(Mathayo 26:57–58,69–75; Mariko 14:53–54,66–72; Johana 18:12–18,25–27)
54 Phahi amgbwira Jesu, achimphirika kaya kpwa mlavyadzi-sadaka mkpwulu. Petero achikala anaalunga-lunga kpwa kure. 55 Atu hinyo ariphofika hipho muhalani akuta moho, achisagala kuwooha, alafu Petero achedzasagala phamwenga nao. 56 Msichana mmwenga muhendadzi-kazi wamuona Petero asegere pho mohoni. Achimlolato, chisha achiamba, “Mutu hiyu piya kala a phamwenga na Jesu!” 57 Ela Petero achirema, achiamba, “Mwenehu mchetu, hata! Simmanya hiye.” 58 Badaye chidide mutu wanjina wamuona Petero na achimuamba, “Uwe piya u myawao.” Ela Petero achiamba, “Mwenehu, hata, simi.”
59 Bada ya kama dzisaa dzimwenga, mutu wanjina wamngʼatira dzino Petero, achiamba, “Hakika mutu hiyu kala a phamwenga na Jesu, mana piya ni mwenyezi wa Galilaya!” 60 Ela Petero achimuamba, “Msena wangu, sikuelewa unaambadze!”
Na phapho hipho, wakati Petero bado acheregomba, dzogolo raika. 61 Alafu Jesu wagaluka achimlola. Ndipho Petero achitambukira maneno ga Bwana Jesu, ariphoambwa, “Rero usiku, kabila ya dzogolo taridzangbweika, undanitsamalala kano tahu.” 62 Phahi watuluka kondze, achendarira na sonono.
Jesu anazemererwa na kupigbwa
(Mathayo 26:67–68; Mariko 14:65)
63 Atu ambao kala anamrinda Jesu amzemerera na kumpiga. 64 Amfunga chigungu, chisha mmwenga-mmwenga achimuamba, “Ichikala u nabii kpweli, huambire achiyekupiga ni ani?” 65 Na achizidi kumlaphiza na matusi manji.
Jesu anaphirikpwa kpwa angambi
(Mathayo 26:59–66; Mariko 14:55–64; Johana 18:19–24)
66 Ligundzu kuriphocha, vilongozi a Chiyahudi akusanyika phamwenga, yani akulu a alavyadzi-sadaka na alimu a Shariya. Phahi Jesu waphirikpwa hiko ngambini, nao achimuamba, 67 “Huambire ichikala uwe ndiwe Masihi.”* 22:67 Masihi, manage ni yetsambulwa ni Mlungu kuokola atu. Jesu achiaambira, “Hata nchikuambirani ndimi, tamundaniamini, 68 na nchikuuzani swali, piya tamundanijibu. 69  22:69 Zaburi 110:1Ela hangu sambi mimi, Mutu Yela Mlunguni, ndasagala mkpwono wa kulume wa Mwenyezi Mlungu, phatu pha ishima kulu sana.” 70 Hipho, osi amuuza, “Vino we u Mwana wa Mlungu?” Naye achiaambira, “Mwimwi mkagomba kukala mimi ndiye iye.” 71 Chisha hinyo atu hipho ngambini achiamba, “Hunaendza ushaidi wani zaidi? Mana hukamsikirani swiswi enye achigogomba na kauliye!”

22:1 22:1 Kutsama 12:1–27

22:20 22:20 Jeremia 31:31–34

22:21 22:21 Zaburi 41:9

22:24 22:24 Mathayo 18:1; Mariko 9:34; Luka 9:46

22:26 22:26 Mathayo 23:11; Mariko 9:35

22:26 22:26 Mathayo 20:25–27; Mariko 10:42–44

22:27 22:27 Johana 13:12–15

22:30 22:30 Mathayo 19:28

22:35 22:35 Mathayo 10:9,10; Mariko 6:8,9; Luka 9:3; 10:4

22:37 22:37 Isaya 53:12

22:53 22:53 Luka 19:47; 21:37

*22:67 22:67 Masihi, manage ni yetsambulwa ni Mlungu kuokola atu.

22:69 22:69 Zaburi 110:1