21
Gungu analavya sadaka
(Mariko 12:41–44)
Badaye Jesu watsupha matso na achiona matajiri anatiya pesa zao ndani ya sanduku ra kulavira sadaka. Piya wamuona mayo mmwenga gungu, tsona mchiya, anatiya senti mbiri. Jesu waamba, “Lolani hiyu mayo. Nakuambirani kpweli, hiyu gungu mchiya akatiya pesa nyinji kuriko anjina osi. Mana anjina osi akatiya kulengana na fwaida ya mali arizo nazo. Ela hiyu mayo, dzagbwe ni mchiya, akalavya pesa zosi achizokala nazo, hata vivi kana chitu cha kumterya kuishi.”
Mateso ndigokpwedza
(Mathayo 24:1–22; Mariko 13:1–20)
Anafundzie anjina kala anabisha kuhusu vira Nyumba ya Kuvoya Mlungu vyodzengbwato na mawe manono, na vira vyopambwa vinono na zawadi zolaviwa sadaka kpwa Mlungu. Ela Jesu achiamba, “Kuredza wakati ambapho higa gosi mgaonago gandabomolwa, na taphana hata dziwe mwenga ndirosala dzulu ya ranjina.”
Phahi anafundzi anjina a Jesu amuuza, “Mwalimu, mambo higo gandakala rini? Na ni dalili yani ndiyoonyesa kukala mambo higa gosi ga phephi gahendeke?” Jesu waambira, “Dzimanyirireni sedze mkachengbwa. Kpwa mana atu anji andadzihenda kala ni mimi na andaamba, ‘Mimi ndiye hiye Yetsambulwa ni Mlungu,’ na andaamba, ‘Huno ndio wakati wa mwisho!’ Ela nakuambirani, msialunge gao. Na mchisikira habari za viha na fujo, msiogophe, mana kpwandza, higo ni lazima gakale, ela sio kukala ni mwisho kare.”
10 Chisha achiamba, “Tsi mwenga indapigana na tsi yanjina, na mfalume mmwenga andapigana na mfalume wanjina. 11 Dunia indakala ichisumba sana, kundakala na ndzala na makongo ga kuolaga atu anji seemu nyinji. Kundakala na mambo ga ajabu-ajabu na ga kutisha ko dzulu mlunguni. 12 Ela kabila ya kpwedza mambo higa, atu andakugbwirani akuteseni. Andakushitakini masinagogini na kukufungani jela, mundashitakiwa kpwa afalume na atawala kpwa sababu yangu. 13 Na uho ndio ndiokala wakati mnono wa kulavya ushaidi kunihusu. 14  21:14 Luka 12:11,12Ela nalonda mgbwireto mambo higa. Msitangetange ra kugomba kuhusu ndivyodzikanira, 15 kpwa mana nindakuphani maneno ga marifwa, ambago maadui genu gosi tagandaweza kugarema wala kugapinga. 16 Mundafyakatsirwa na kulaviwa hata ni avyazi enu, ndugu zenu, abari enu na asena enu kpwa atu akuteseni, na anjina mundaolagbwa. 17 Atu osi andakuzirani kpwa sababu yangu. 18 Ela mambo higa tagandaangamiza roho zenu, hata chidide! 19 Mchivumirira, mundaokola roho zenu.”
Jesu anagomba kuhusu kuangamizwa
kpwa Jerusalemu
(Mathayo 24:15–21; Mariko 13:14–19)
20 Alafu Jesu waamba, “Mchiona Jerusalemu ikazungulukpwa ni majeshi, phahi manyani i phephi na kuangamizwa. 21 Wakati na hinyo, ario seemu ya Judea naachimbirire myangoni, ario mudzini Jerusalemu naamutuluke, na ario mindani ni asiinjire nyo mudzi. 22  21:22 Hosea 9:7Kpwa sababu siku hizo zindakala ni siku za kutiywa adabu ili gosi goandikpwa ndani ya Maandiko ga Mlungu gatimiye. 23 Shaka rani ro achetu a mimba na amwisao siku hizo! Kundakala na tabu kulu sana tsi hiyo, na utsungu wa Mlungu undaapiga atu a tsi hiyo. 24 Atu anjina andaolagbwa vihani na anjina andahalwa mateka kuphirikpwa tsi tafwauti-tafwauti duniani. Jerusalemu indatekpwa na itawalwe ni atu ambao sio Ayahudi hadi wakati wao ndiphosira.”
Wakati wa Mutu Yela Mlunguni
kuuya
(Mathayo 24:29–44; Mariko 13:24–37)
25  21:25 Isaya 13:10; Ezekieli 32:7; Joeli 2:31; Maono 6:12,13“Kundakala na vituko vya dzuwa, mwezi na nyenyezi. Himu duniani, atu anjina andakala na tabu sana na kuangalala kpwa sababu ya mngurumo wa maimbi makulu ga bahari. 26 Atu andafwa purungire kpwa wuoga, na kuririkana higo gedzago himu duniani, mana nguvu za dzulu mlunguni zindasumbiswa. 27  21:27 Danieli 7:13; Maono 1:7Ndipho atu ndiphoniona mimi, Mutu Yela Mlunguni, nchitsembuka inguni kpwedza na nguvu na utukufu munji. 28 Mambo higa gachiandza kuonekana, hererwani na msifwe moyo, mana mu phephi na kukombolwa.”
29 Chisha Jesu walavya mfwano, achiamba, “Lolani mtini na mihi yanjina. 30 Mchiiona inatula, mkumanya wakati wa kuvuna u phephi. 31 Mwimwi namwi mchiona mambo higa ganahendeka, manyani kukala ufalume wa Mlungu u phephi. 32 Nami nakuambirani kpweli, chivyazi hichi tachindasira kufwa kabila ya mambo higa gosi kuhendeka. 33 Dzulu mlunguni na dunia kundasika, ela maneno gangu tagana mwisho.
34 “Dzimanyirireni sedze mkavwererwa ni kurya kunji, kulewa, na shuuli za maisha, ama siku ya mwisho indakpwedzakugbwirani gafula 35 dza muhego. Kpwa mana siku iyo indakpwedza kpwa atu osi duniani. 36 Kpwa hivyo Kalani matso wakati wosi, na mvoye ili mphahe nguvu za kugatsupira mambo gago ndigohendeka, tsona muweze kuima mbere za ye Mutu Yela Mlunguni.”
37  21:37 Luka 19:47Phahi chila siku, namutsi Jesu kala achifundza atu ndani ya Nyumba ya Kuvoya Mlungu na dziloni kala achiphiya Mwango wa Mizaituni achalala. 38 Ligundzu chiti atu osi kala achiphiya Nyumba ya Kuvoya Mlungu achamphundza Jesu.

21:14 21:14 Luka 12:11,12

21:22 21:22 Hosea 9:7

21:25 21:25 Isaya 13:10; Ezekieli 32:7; Joeli 2:31; Maono 6:12,13

21:27 21:27 Danieli 7:13; Maono 1:7

21:37 21:37 Luka 19:47