20
Jesu anauzwa kuhusu uwezowe
(Mathayo 21:23–27; Mariko 11:27–33)
Siku mwenga, Jesu kala anafundza atu na kutangaza habari nono za Mlungu ndani ya Nyumba ya Kuvoya Mlungu. Hipho, akulu a alavyadzi-sadaka, alimu a Shariya, na vilongozi anjina akpwedzabisha naye. Achimuamba, “Huambire, gano unagogahenda, unahenda kpwa uwezo wa ani? Ni ani yekupha uwezo huno?” Naye achiaambira, “Nami nindakuuzani swali, niambirani, dze, uwezo wa Johana wa kubatiza wala kpwa Mlungu hebu wala kpwa atu?”
Hara vilongozi aphiya njama kpwendabisha, achiamba, “Huchiamba, ‘Wala mlunguni,’ andahuamba, ‘Sambi mbona tamyamkuluphira?’ Na huchiamba, ‘Wala kpwa atu,’ atu osi andahupiga mawe, mana kpwa kpweli anaamini kukala Johana kala ni nabii.” Phahi, amuamba Jesu, “Tahumanya uwezowe urikola.” Naye achiaambira, “Wala nami sindakuambirani nahenda mambo higa kpwa uwezo wa ani.”
Ndarira ya munda wa mizabibu
na akurima
(Mathayo 21:33–46; Mariko 12:1–12)
20:9 Isaya 5:1Jesu waatsuphira atu ndarira achiamba, “Kpwakala na mutu mmwenga yephanda mizabibu mwakpwe mundani, na hura munda achiukodishira akurima. Alafu achiphiya tsi yanjina kpwa muda wa kukola. 10 Wakati wa kuvuna zabibu uriphofika, mchina-munda wahuma mtumishiwe aphiye kpwa hara ariokodisha mundawe ili akahewe fungure ra mavuno. Ela hara ariokodisha hura munda ampiga na achimuuyiza mikono mihuphu. 11 Alafu mchina-munda wahuma mtumishi wanjina, ela naye ampiga, achimuhenda mambo ga waibu na achimuusa mikono mihuphu. 12 Yuya mchina-munda achihuma mutu wa hahu. Hiye naye ampiga na achimlumiza, chisha achimtsupha kondze ya munda.
13 “Phahi yuya mchina-munda waamba, ‘Sambi mino nihendedze? Si chitu, nindamhuma mwanangu mwenye nimmendzaye, mwanangu nimmendzaye sana, naona andamuishimu.’ 14 Ela hara akurima ariokodisha hura munda ariphomuona yuya mwanangbwa, aima njama, achiambirana, ‘Hiyu ni mwanawe ndiyemrisi, phahi nahumuolageni ili huno munda ukale wehu.’ 15 Hipho amtuluza kondze ya hura munda na achimuolaga. Dze! Ye mchina-munda achedza, andaahendadze hara akurima ariokodisha hura munda? 16 Andakpwedza aaolage, na hura munda aukodishe akurima anjina.”
“Hara atu phosikira hivyo, aamba, ‘Hunavoya dzambo dza hiri risihendeke kabisa!’ ” 17  20:17 Zaburi 118:22Phahi Jesu waatongʼorera matso, chisha achiamba, “Sambi mana ga Maandiko gano nini?
‘Dziwe roremewa ni adzengi,
ndipho rikakala dziwe kulu ra msingi.’
18 “Mutu yeyesi ndiyegbwa dzulu ya hiro dziwe andavundzika-vundzika, na ndiyegbwererwa ni hiro dziwe andasagbwa-sagbwa.”
Jesu anajibu swali
kuhusu kuripha kodi
(Mathayo 22:15–22; Mariko 12:13–17)
19 Phahi hara alimu a Shariya na akulu a alavyadzi-sadaka amanya kala akagomba ndarira iyo kuonyesa kala aho ndio akurima ayi ariokodisha hura munda. Kpwa hivyo alonda kumgbwira Jesu mara mwenga, ela achimricha kpwa kuogopha atu. 20 Phahi amchunguza chila ahendaro na achihuma apelelezi ambao adzihenda avi ni aaminifu. Nia yao kala ni kumgbwira na manenoge agombago ili amshitaki kpwa liwali wa jimbo ra Chirumi. 21 Phahi hara achunguzi amuamba Jesu, “Mwalimu, hunamanya kala manenogo na mafundzogo ni ga kpweli na ga haki, wala kuonera mutu, ela unafundza kpweli kuhusu Mlungu alagizago. 22 Dze, ni shariya kuripha kodi kpwa Kaisari, mtawala wa Chirumi, hebu si shariya?”
23 Ela Jesu wamanya werevu wao, hipho waamba, 24 “Nionyesani pesa mwenga. Dze, pesa hino ina sura na dzina ra ani?” Nao achimuamba, “Ni vya Kaisari.” 25 Ndipho achiaambira, “Phahi, vya Kaisari mupheni Kaisari, na vya Mlungu, mupheni Mlungu.” 26 Hipho, taayaweza kumgbwira kpwa maneno achigogomba mbere za atu, ela aangalazwa ni majibuge na achikala taana ra kuamba.
Jesu anauzwa kuhusu atu kufufulwa
(Mathayo 22:23–33; Mariko 12:18–27)
27  20:27 Mahendo 23:8Jesu watsolokerwa ni Masadukayo anjina. Nao Masadukayo ni kundi ra Ayahudi asioamini kukala atu achifwa andafufuka. Phahi achimuamba, 28  20:28 Kumbukumbu 25:5“Mwalimu, Musa wahuandikira kpwenye Shariya kukala, mutu achifwa na achikala kavyarire, nduguye ni lazima ahale ufwa hiye gungu, na amvyarire ana yuya mufwa. 29 Phahi, hipho kare, kpwahenda ndugu sabaa. Wa mwandzo walóla, achifwa bila ya kuvyala naye ana. 30 Mdidewe achimuhala ufwa, naye achifwa, 31 na wa hahu achimlóla, na achifwa. Phahi, yakala hivyo hadi ndugu osi sabaa achisira kufwa, bila ya kuvyala naye. 32 Mwisho, hiye mchetu naye piya wafwa. 33 Sambi, siku ndiphofufulwa atu, yuya mchetu andakala mkpwaza ani? Kpwa mana ndugu osi sabaa amlóla.”
34 Jesu achiaamba, “Hipha sambi alume na achetu analólana, 35 ela wakati wedzao, atu ambao Mlungu andaona anafwaha kufufulwa na kuishi tsona wakati hinyo, taandalólana. 36 Kpwa kpweli taandafwa tsona, mana andakala dza malaika na ni ana a Mlungu, ahendafufulwa. 37  20:37 Kutsama 3:6Na kuhusu atu kufufulwa, si Musa wakuhakikishirani chingʼangʼa ariphoandika kuhusu chitsaka chokala chinaaka moho. Mana Musa anamhadza Bwana dza Mlungu wa Burahimu, wa Isaka na wa Jakobo.* 20:37 Ndani ya chitabu cha Kutsama 3, Musa waandika gara arigoambirwa ni Mlungu. Mlungu wamuamba kukala iye ni Mlungu wa Burahimu, wa Isaka na wa Jakobo miaka minji bada ya atu hinya kufwa. 38 Kpwa hivyo iye si Mlungu wa atu ariofwa, ela ni Mlungu wa ario moyo, mana kpwakpwe anadamu osi a moyo.”
39 Alimu a Shariya anjina achiamba, “Mwalimu, ukagombato!” 40 Phahi, atu osi tayasubutu kumuuza maswali tsona.
Swali dzulu ya Yetsambulwa
ni Mlungu kuokola atu
(Mathayo 22:41–46; Mariko 12:35–37)
41 Chisha Jesu waauza, “Kpwadze, atu nkuamba Masihi 20:41 Masihi, manage ni mutu yetsambulwa ni Mlungu kuokola atu. andakala chivyazi cha Mfalume Daudi? 42  20:42 Zaburi 110:1Kpwa mana hata Daudi mwenye ariphoandika Chitabu cha Zaburi waamba:
‘Mwenyezi Mlungu wamuamba Bwana wangu:
Sagala uphande wangu wa kulume,
43 hadi nihende maaduigo akale chihicho cha kuikira magulu.’
44 “Ichikala Daudi anamuiha hiye mutu, ‘Bwana wangu,’ vinakaladze akale ni chivyaziche?”
Jesu anaonya atu
kuhusu alimu a Shariya
(Mathayo 23:1–36; Mariko 12:38–40)
45 Jesu wagomba na anafundzie mbere za atu osi, achiamba, 46 “Dzimanyirireni na alimu a Shariya! Mana nkumendza kuvwala kandzu nyire na kutsupa-tsupa hiko cheteni ili alamuswe na ishima mbere za atu. Piya anamendza kusagala vihi vya mbere-mbere masinagogini na karamuni. 47 Nkufuta magungu vitu vyao na kudzihenda kukala ni atu anono kpwa kuvoya mavoyo mare! Siku ya mwisho atu a aina iyo andaphaha adabu kali sana.”

20:9 20:9 Isaya 5:1

20:17 20:17 Zaburi 118:22

20:27 20:27 Mahendo 23:8

20:28 20:28 Kumbukumbu 25:5

20:37 20:37 Kutsama 3:6

*20:37 20:37 Ndani ya chitabu cha Kutsama 3, Musa waandika gara arigoambirwa ni Mlungu. Mlungu wamuamba kukala iye ni Mlungu wa Burahimu, wa Isaka na wa Jakobo miaka minji bada ya atu hinya kufwa.

20:41 20:41 Masihi, manage ni mutu yetsambulwa ni Mlungu kuokola atu.

20:42 20:42 Zaburi 110:1