19
Jesu anakutana na Zakayo
Jesu wainjira mudzi wa Jeriko ambapho kala anatsapa kuphiya Jerusalemu. Hiko Jeriko kala kuna mutu mmwenga yeihwa Zakayo, mkpwulu wa atoza kodi tsona kala ni tajiri. Zakayo kala analonda kumuona Jesu, ela kayaweza, mana kala phana umati wa atu, naye mwenye kala ni mfupi. Phahi, watanguliya mbere ya hura umati wa atu, achendapanda dzulu ya muhi ili amuone Jesu, mana kala andatsapa na njira iyo.
Jesu ariphofika phara, walola dzulu na achimuamba, “Zakayo tserera upesi, mana rero ni lazima nikale mjenio.” Zakayo watserera upesi na achimkaribisha na raha. Atu osi ariokala hipho aandza kunungʼunika, kuno anaamba, “Jesu anahenda ujeni kaya kpwa mchina-dambi!” Ela Zakayo waunuka achimuamba Jesu, “Sikiza Bwana, nusu ya mali yangu nindaipha achiya, na ichikala námchenga mutu yeyesi kpwa kumtoza kodi zaidi, nindamuuyizira kano ne zaidi.” Phahi Jesu achiamba, “Rero yuyu akaokolwa phamwenga na atue, mana hata iye piya ni chivyazi cha Burahimu. 10  19:10 Mathayo 18:11Kpwa mana mimi, Mutu Yela Mlunguni, nákpwedzakuendza na kuokola atu arioangamika.”
Ndarira ya atumishi kumi
(Mathayo 25:14–30)
11 Wakati atu kala anaphundza mambo higo, Jesu watsupha ndarira. Mana kala a phephi na kufika Jerusalemu, nao atu kala anaona ufalume wa Mlungu undaonekana wakati hinyo-hinyo. 12 Phahi Jesu waambira, “Kpwahenda mutu mmwenga wa mbari ya chifalume, achiphiya tsi ya kure ili akahewe madaraka ga chifalume, alafu auye. 13 Ela kabila kadzangbweuka, waiha atumishie kumi, na achiapha osi pesa chiasi sawa,* 19:13 Chiyunani, chila mmwenga wahewa mina mwenga, ambayo ni sawa na mshahara wa siku gana mwenga, kama nusu kilo ya feza. achiaambira, ‘Zihendereni bishara hadi ndiphouya.’ 14 Nao anatsi a tsi iyo kala akamzira, phahi ariphouka hiye mutu, hiku nyuma hara anatsi alavya ahumwa akaambe, ‘Tahumtaki mutu hiyu akale mfalume wehu.’
15 “Ela, yuya mutu wakpwendahendwa mfalume vivyo, na achiuya. Alafu walagiza hara atumishie arioapha pesa aihwe, ili amanye chila mmwenga arichophaha. 16 Mtumishi wa kpwandza wakpwedza mbereze, achiamba, ‘Bwana, náphaha fwaida kano kumi ya zira pesa zonipha.’ 17 Yuya mfalume achimuamba, ‘Wahendato! U mtumishi mnono! Kpwa sababu wakala muaminifu wa mambo madide, nindakuhenda mkpwulu wa midzi kumi.’ 18 Wa phiri naye achedza, achiamba, ‘Bwana, pesazo zaphaha fwaida kano tsano zaidi.’ 19 Yuya mfalume achimuamba, ‘Nindakuhenda mkpwulu wa midzi mitsano.’ 20 Alafu achedza mtumishi wanjina, achiamba, ‘Bwana, pesazo hizi, názifwitsa vinono chitambaani. 21 Nákuogopha, kpwa sababu uwe u mutu mufu, mana unahala ambacho si chako, na unavuna ambacho kuyaphanda.’ 22 Yuya mfalume achimuamba, ‘Nindakuamula kpwa kauliyo mwenye, u mtumishi mui! Nawe unamanya mino ni mutu mgumu, nihalaye ambacho si changu na kuvuna ambacho siphandire, 23 phahi, kpwa utu wani kuyaika pesa zangu bengi ili nikaziphaha na fwaida siku ndiphouya?’
24 “Ndipho achiambira hara ariokala aimire pho phephi, ‘Mfuteni hizo pesa na mumuphe iye ariye na mifuko kumi.’ 25 Ela hara atu achimuamba, ‘Bwana, iye anazo kare pesa dza zizo kano kumi!’ 26  19:26 Mathayo 13:12; Mariko 4:25; Luka 8:18Naye achiaambira, ‘Nakuhakikishirani kukala, chila ariye na chitu na kuchihumira andaenjerezwa. Ela asiyehumira chitu chidide aricho nacho, hata chicho chindahalwa. 27  19:27 Mathayo 25:14–30Sambi, hara maadui angu ambao kala taanitaki nikale mfalume wao, areheni phano na muaolage pha mbere zangu.’ ”
Jesu anainjira Jerusalemu
(Mathayo 21:1–11; Mariko 11:1–11; Johana 12:12–19)
28 Jesu ariphomala kugomba higo, watsapa mbere ya afuasie kuphiya Jerusalemu. 29 Ariphokala a phephi na kufika midzi ya Bethifage na Bethania, ko Mwango wa Mizaituni, watanguliza anafundzie airi, na achialagiza hivi: 30 “Phiyani hinyo mudzi wa pho mbere, na mchiinjira tu, mundamkuta mwana punda akafungbwa, naye kadzangbwepandwa ni mutu. Mvuguleni munirehere. 31 Mutu achikuuzani, ‘Mnayeni ye mwana punda, mbona munamvugula?’ Muambeni, ‘Bwana ana haja naye.’ ”
32 Phahi, hara ahumwa aphiya na achendaona viratu achivyoambwa. 33 Ariphokala anamvugula yuya mwana punda, enye aauza, “Mbona munamvugula ye mwana punda?” 34 Achiaambira, “Bwana ana haja naye.” 35 Chisha amreha yuya mwana punda kpwa Jesu, achihandika nguwo zao dzulu ya hiye punda, alafu achimterya Jesu kupanda pho dzulu. 36 Jesu ariphokala anaphiya, atu ahandika nguwo zao barabarani. 19:36 Ahenda hivyo kuonyesa ishima yao kpwa mutu muhimu.
37 Ariphofika phephi na Jerusalemu, phatu ambapho barabara inatserera Mwango wa Mizaituni, umati wosi wa afuasie waandza kupiga njerejere kpwa raha na kumtogola Mlungu kpwa mambo gosi makulu-makulu gohenda Jesu. Achiamba,
38  19:38 Zaburi 118:26“Wajaliwa hiye mfalume edzaye kpwa dzina ra Mwenyezi Mlungu!”
“Naatogolwe Mlungu ariye dzulu na mlunguni nakukale salama!”
39 Ela Mafarisayo anjina ariokala mo kundini amuamba Jesu, “Mwalimu, anyamaze hano afuasio.” 40 Ela achiaambira, “Nakuhakikishirani, hano atu achinyamala, higo mawe gandapiga hoyo.”
Jesu anaririra Jerusalemu
41 Jesu ariphofika phephi na Jerusalemu na kuona hinyo mudzi, wauririra 42 achiamba, “Naaza kala rero mnamanya mambo garehago amani! Ela tamyamanya. 43 Kundakpwedza wakati ambapho jeshi ra maadui genu rindauzungulusira lichigo mudzi wenu, asikarie akuzungulukeni na akupigeni kula chila uphande. 44 Andakuolagani na kubomola mudzi wenu kabisa. Taandaricha hata dziwe mwenga dzulu ya ranjina, kpwa kukala tamyamanya wakati wa Mlungu kpwedzakuokolani!”
Jesu anazoresa achuuzi
kula Nyumba ya Kuvoya Mlungu
(Mathayo 21:12–17; Mariko 11:15–19; Johana 2:13–22)
45 Alafu Jesu wainjira Nyumba ya Kuvoya Mlungu na achiandza kuzola nyo achuuzi. 46  19:46 Isaya 56:7; Jeremia 7:11Waamba, “Maneno ga Mlungu gaandikpwa, ‘Nyumba yangu indakala nyumba ya mavoyo.’ Ela mwino munaihenda mwamdzifwitso wa aivi!”
47  19:47 Luka 21:37Chila siku Jesu kala achifundza ndani ya Nyumba ya Kuvoya Mlungu. Akulu a alavyadzi-sadaka, alimu a Shariya, na vilongozi aendza njira ya kumuolaga, 48 ela taayaweza, mana atu osi ammendza sana dza mwalimu wao na alonda kumphundza vinono na taatakire atsupwe ni neno hata mwenga.

19:10 19:10 Mathayo 18:11

*19:13 19:13 Chiyunani, chila mmwenga wahewa mina mwenga, ambayo ni sawa na mshahara wa siku gana mwenga, kama nusu kilo ya feza.

19:26 19:26 Mathayo 13:12; Mariko 4:25; Luka 8:18

19:27 19:27 Mathayo 25:14–30

19:36 19:36 Ahenda hivyo kuonyesa ishima yao kpwa mutu muhimu.

19:38 19:38 Zaburi 118:26

19:46 19:46 Isaya 56:7; Jeremia 7:11

19:47 19:47 Luka 21:37