18
Ndarira ya gungu yevoya
bila kuremwa
Alafu Jesu waatsuphira anafundzie ndarira kuafundza kala ni lazima atu avoye Mlungu chila wakati na asikate tamaa. Waamba, “Kpwahenda muamuli mmwenga mudzi fulani, ambaye kala kamuogopha Mlungu wala kujali mutu. Na piya kala kuna gungu mmwenga mudzi uho, ambaye kano kpwa kano kala achimlunga yuya muamuli achamuamba, ‘Nakuvoya unisaidiye niphahe haki yangu kula kpwa mviha wangu.’ Kpwa muda mure hiye muamuli warema. Ela badaye waamba, ‘Hata dzagbwe simuogopha Mlungu wala sijali mutu, ela kpwa kukala hiyu mchetu ananiyuga, nindamupha hakiye, ama andaniremweza achienderera kpwedza chila wakati.’ ” Alafu Jesu achiamba, “Ichikala ye muamuli mui tu waona baha amuhehere ye gungu mana kala kumvoya gago kpwa gago. Phahi, Mlungu andaahendera haki atu oatsambula akale atue, amririrao na kumvoya usiku na mutsi. Na wala kandakaa kuaterya. Nakuhakikishirani, andaahendera haki, tsona upesi. Ela dze, mino Mutu Yela Mlunguni, siku nchiuya duniani, nindakuta atu anikuluphirao?”
Ndarira ya Mfarisayo
na mtoza kodi
Jesu waatsuphira ndarira hara atu adzionao a mana na kubera ayawao, waamba: 10 “Kpwahenda atu airi, achiphiya Nyumba ya Kuvoya Mlungu kpwendavoya. Mmwenga kala ni Mfarisayo na wanjina kala ni mtoza kodi. 11 Yuya Mfarisayo waima na achivoya chimoyo-moyo, achiamba, ‘Nakushukuru Mlungu, kpwa kukala mino si dza atu anjina: aivi, atu ayi na azinifu, wala si dza hiyu mtoza kodi. 12 Mino nafunga kano mbiri kpwa wiki na nalavya sadaka fungu ra kumi ra pato rangu.’ 13 Ela yuya mtoza kodi waima kanda. Kayaweza hata kuunula usowe kulola mlunguni, ela wadzipiga-piga chifuwa kpwa utsungu na achiamba, ‘Mlungu nakuvoya unionere mbazi, mimi mchina-dambi.’ ”
14  18:14 Mathayo 23:12; Luka 14:11Alafu Jesu achiaambira, “Nakuambirani kpweli, hiye mtoza kodi waswamehewa dambize na achikubaliwa ni Mlungu. Ela kpwa yuya Mfarisayo taiyakala hivyo. Kpwa mana chila adzikpwezaye andatserezwa, na adzitserezaye andakpwezwa.”
Jesu anajaliya anache adide
(Mathayo 19:13–15; Mariko 10:13–16)
15 Atu anjina amrehera Jesu hata ana aho atsanga ili aagute na kuaajaliya. Ela anafundzie ariphoona hivyo, achiademurira hara atu. 16 Ela Jesu waaiha na achiaambira, “Aricheni hinyo anache adide edze kpwangu wala msiazuwiye, mana ufalume wa Mlungu ni wa anache dza hinya. 17 Nakuambirani kpweli, mutu asiyephokera ufalume wa Mlungu dza mwanache kandauinjira.”
Mtawala tajiri
(Mathayo 19:16–30; Mariko 10:17–31)
18 Siku mwenga mtawala mmwenga wamuuza Jesu, waamba, “Mwalimu mnono, nihendedze mino ili Mlungu aniphe uzima wa kare na kare?” 19 Jesu achimuamba, “Kpwa utu wani unaniiha mnono? Takuna ariye mnono isiphokala Mlungu macheye. 20  18:20 Kutsama 20:12–16; Kumbukumbu 5:16–20Avi unamanya malagizo ga Mlungu: ‘Usizini, usiolage, usiiye, usizige myao na dzambo ra handzo, tsona muishimu sowe na mayoo.’ ” 21 Yuya mutu achiamba, “Ehe, higa gosi nágalunga hangu wanache wangu.” 22 Jesu ariphosikira hivyo, wamuamba, “Bado kuna chitu chimwenga ambacho unatakiwa uchihende. Kaguze malizo zosi na pesaze ukaaphe achiya, nawe undakala na akiba hiko mlunguni. Chisha ndzo unilunge.” 23 Ela yuya mutu ariphosikira higo, wasononeka sana, mana kala ni tajiri.
24 Jesu ariphoona yuya mutu anasononeka, waamba, “Ni vigumu sana atu ario na utajiri kuinjira ufalume wa Mlungu. 25 Ni rahisi zaidi ngamia kutsupira tundu ya sindano kuriko tajiri kuinjira kpwenye ufalume wa Mlungu.” 26 Atu ariphosikira hivyo, amuuza, “Pho sambi ni ano ani ambao anaweza kuokolwa?” 27 Achiaambira, “Risirowezekana kpwa mwanadamu, kpwa Mlungu rinawezekana.” 28 Ndipho Petero wamuamba, “Dze, swino? Hwaricha vitu vyehu vyosi ili hukale anafundzio!” 29 Jesu achiaambira, “Hakika nakuambirani, yeyesi ndiyeona kazi ya ufalume wa Mlungu ni muhimu zaidi kuriko nyumbaye, mchewe ama nduguze, avyazie ama anae, 30 andaphaha vinji zaidi wakati wa maishage, na wakati wedzao andaphaha uzima wa kare na kare.”
Jesu anagomba tsona kuhusu chifoche
(Mathayo 20:17–19; Mariko 10:32–34)
31 Jesu wahala hara anafundzi kumi na airi achiphiya nao njama, achendaambira, “Phundzani, vivi hunaphiyani Jerusalemu, ambako gosi goandikpwa ni manabii kuhusu mimi, Mutu Yela Mlunguni, gayatimiya. 32 Nindalaviwa kpwa atu ambao sio Ayahudi, andanizemerera, andanilaphiza na kunitehera mahe, 33 andanichapa viboko na mwisho andaniolaga, ela siku ya hahu nindafufuka.” 34 Ela anafundzie taayaelewa chochosi kuhusu mambo higo. Taayaelewa manage wala taayamanya Jesu anagomba kuhusuni.
Jesu anaphoza chipofu
(Mathayo 20:29–34; Mariko 10:46–52)
35 Jesu na anafundzie ariphokala a phephi na Jeriko, kala phana chipofu asegere kanda-kanda ya barabara, anavoya-voya pesa. 36 Hiye chipofu ariphosikira umati wa atu unatsapa, wauza, “Kunani?” 37 Achiambwa, “Jesu wa Nazareti anatsapa.” 38 Phahi, hiye chipofu wakota kululu, achiamba, “Jesu, Mwana wa Daudi,* 18:38 Manage ni chivyazi cha Mfalume Daudi, yani mutu yetsambulwa ni Mlungu kutawala atue. nionera mbazi!” 39 Atu ambao kala a mbere ya msafara wa Jesu amdemurira anyamale, ela ye achizidi kukota kululu achiamba, “Jesu, Mwana wa Daudi, nionera mbazi!” 40 Phahi Jesu waima, achilagiza hiye mutu arehwe. Ariphofika phephi, achimuuza, 41 “Unalonda nikuhendereni?” Achiamba, “Bwana, nalonda nione.” 42 Achiambwa, “Vi sambi ona! Kpwa sababu ya kunikuluphira ukaphola.” 43 Phapho hipho yuya chipofu achikala anaona, achimlunga-lunga Jesu na kumtogola Mlungu. Atu osi ariphoona hivyo, nao piya amtogola Mlungu.

18:14 18:14 Mathayo 23:12; Luka 14:11

18:20 18:20 Kutsama 20:12–16; Kumbukumbu 5:16–20

*18:38 18:38 Manage ni chivyazi cha Mfalume Daudi, yani mutu yetsambulwa ni Mlungu kutawala atue.