17
Mafundzo kuhusu kuswamehe
na kuluphiro
(Mathayo 18:6–7,21–22; Mariko 9:42)
Jesu waambira anafundzie, “Mambo gamtiyago mutu dambini ga kuko, ela shakare hiye mutu ndiyegareha! Mutu hiye baha afungbwe lala singoni na akatsuphiwe baharini, kuriko kumuhenda mmwenga wa hinya anyonje ainjire dambini. 17:3 Mathayo 18:15Phahi dzimanyirireni!
“Myao achikukosera, mkanye, na achitubu achikuvoya msamaha, mswamehe. Hata achikukosera kano sabaa siku mwenga, na achedza kano sabaa achikuamba, ‘Nkatubu mwenehu, niswamehe,’ phahi ni lazima umswamehe.”
Mafundzo kuhusu imani
na kazi ya mtumishi
Hara mitume achimuamba Jesu, “Hutiye imani zaidi.” Naye achiaambira, “Kala muna imani, hata dzagbwe ni ndide dza tembe ya mgandi, mngeweza kuuambira muhi huno, ‘Ngʼoka ukamere baharini,’ nao hinyo muhi ungehenda uchivyoulagiza.”
Chisha achiamba, “Mendzerepho una mtumishio acharima ama acharisa mangʼondzi. Achedza kula mundani ama marisani, unaweza kumuamba, ‘Karibu wedze hurye?’ Hata chidide! Ela ungemuamba, ‘Nitengezera chakurya, uniandazire nirye na ninwe, nchimala ndipho nawe undarya.’ Wala kundamshukuru hiye mtumishio kpwa sababu akakuhendera vira uchivyomlagiza. 10 Phahi, hata mwimwi piya, muchikala mkahenda chila chitu sawa-sawa kama mchivyolagizwa, ambani, ‘Sisi hu atumwa tu na hukahenda vyo hulondwavyo kuhenda.’ ”
Jesu anaphoza akongo kumi
a mahana
11 Wakati Jesu kala anaphiya Jerusalemu, watsapira mphaka wa Samariya na Galilaya. 12 Wainjira lalo fulani, ambako wakutana na akongo kumi a mahana. Hara akongo aima chikure-kure, 13 na achikota kululu achiamba, “Bwana Jesu, huonere mbazi!” 14  17:14 Alawi 14:1–32Jesu ariphoaona, waambira, “Phiyani kpwa alavyadzi-sadaka akakuloleni ichikala mkaphola.” Na wakati kala anaphiya, gara mahana gaphola.
15 Ndipho mmwenga wao ariphoona akaphola, wauya kpwa Jesu, kuno anamtogola Mlungu na kululu. 16 Achedzadzibwaga maguluni pha Jesu na achimshukuru. Naye kabilaye kala ni Msamariya. 17 Jesu achiuza, “Akongo osi kumi akaphozwa. Dze, hara tisiya a kuphi? 18 Mbona chiyeuya kpwedzamtogola Mlungu ni yu mjeni bahi?” 19 Alafu Jesu achimuamba, “Unuka uphiye vyako; kuluphiroro rikakuphoza.”
Utawala wa Mlungu ndivyokpwedza
(Mathayo 24:23–28,37–41)
20 Siku mwenga, Mafarisayo anjina amuuza Jesu ufalume wa Mlungu ndiphokpwedza. Jibure waamba, “Ufalume wa Mlungu tawedza na ishara za kuonekana na matso. 21 Wala atu taandaamba, ‘Huno hipha,’ ama ‘Hura kura,’ mana ufalume wa Mlungu u kahi-kahi yenu.”
22 Chisha achiaambira anafundzie, “Kundakpwedza wakati ambapho mundaaza siku mwengayapho ya mimi Mutu Yela Mlunguni, ela tamundaiona. 23 Atu anjina andakuambirani, ‘Yuya kura,’ ama ‘Hiyu hipha,’ ela msialunge gao, wala musiphiye mchalola. 24 Kpwa mana mimi, Mutu Yela Mlunguni, kpwedza kpwangu kundaonekana chingʼangʼa chila phatu, dza viratu limeme rimekavyo mlungu mzima. 25 Ela, kpwandza ni lazima niteswe sana na niremewe ni atu a chivyazi hichi.
26  17:26 Mwandzo 6:5–8“Vivyo vyokala wakati wa Nuhu, ndivyo ndivyokala wakati mimi Mutu Yela Mlunguni ndiphouya. 27  17:27 Mwandzo 7:6–24Wakati wa Nuhu atu kala achirya na kunwa, kala achilóla na kulólwa, hadi siku Nuhu ariphoinjira safina, alafu mafuriko gachedza, na gachiolaga atu osi. 28  17:28 Mwandzo 18:20; 19:25Hata siku za Lutu yakala vivyo piya, atu arya na kunwa, kuhenda bishara, kurima na kudzenga. 29 Ela siku Lutu ariphouka Sodoma, vidziwe vya chibiriti viakavyo moho kula mlunguni vyamwagika dza mvula na vichiaolaga osi.
30 “Phahi, hivyo ndivyo ndivyokala siku mimi Mutu Yela Mlunguni ndiphouya himu duniani. 31  17:31 Mathayo 24:17–18; Mariko 13:15–16Siku hiyo, mutu ndiyekala kondze ya nyumba naasiuye mwakpwe nyumbani kuhala malize. Naye ariye mundani naasiuye kpwedzahala chitu chochosi. 32 Mnatambukira gomphaha mkpwaza Lutu!* 17:32 Lutu na mchewe aambwa ni malaika achimbire kuphiya mwangoni, ela mkpwaza Lutu walola nyuma na achigaluka nguzo ya munyu. Soma Chitabu cha Mwandzo 19:26. 33  17:33 Mathayo 10:39; 16:25; Mariko 8:35; Luka 9:24; Johana 12:25Mutu yeyesi ndiye dzishuulisha na maishage himu duniani bahi, andaangamiza maishage ga kare na kare, ela aangamizaye maishage ga himu duniani andarinda maishage ga kare na kare. 34 Nakuambirani, usiku uho ndiokpwedzera mimi, atu airi andakala arere chitanda chimwenga, mmwenga andahalwa na wanjina arichwe. 35 Achetu airi andakala anasaga, mmwenga andahalwa na wanjina andarichwa. 36 Alume airi andakala mundani anahenda kazi phamwenga, mmwenga andahalwa na wanjina andarichwa.” 17:36 Vitabu vyanjina vya kare tavina msitari huno wa 36. 37 Anafundzie achimuuza, “Bwana, mambo higa gandakala kuphi?” Naye achiaambira, “Pho pharipho na lufu, ndipho nderi nkukutana.”

17:3 17:3 Mathayo 18:15

17:14 17:14 Alawi 14:1–32

17:26 17:26 Mwandzo 6:5–8

17:27 17:27 Mwandzo 7:6–24

17:28 17:28 Mwandzo 18:20; 19:25

17:31 17:31 Mathayo 24:17–18; Mariko 13:15–16

*17:32 17:32 Lutu na mchewe aambwa ni malaika achimbire kuphiya mwangoni, ela mkpwaza Lutu walola nyuma na achigaluka nguzo ya munyu. Soma Chitabu cha Mwandzo 19:26.

17:33 17:33 Mathayo 10:39; 16:25; Mariko 8:35; Luka 9:24; Johana 12:25

17:36 17:36 Vitabu vyanjina vya kare tavina msitari huno wa 36.