16
Ndarira ya muandishi muimirizi mlachu
Jesu waatsuphira anafundzie ndarira, achiamba, “Kpwahenda tajiri mmwenga ambaye muandishiwe muimirizi kala analaumiwa kpwa kuhumira mali za tajiriwe komakoma. Phahi, hiye tajiri wamuiha muandishiwe achimuuza, ‘Ni maneno gani gano nisikirago? Nalonda ulavye isabu kamili ya mali na fwaida, mana kuweza kpwenderera kukala muandishi wangu.’
“Yuya muandishi achidziuza, ‘Nihendedze mino? Tajiri wangu analonda kunifuta kazi. Nami siweza kurima, na kuvoya-voya naona haya! Sambi, namanya ndivyohenda ili siku nchifutwa kazi, atu anikaribishe kpwao madzumbani.’ Hipho, waiha adeni a tajiriwe osi, mmwenga-mmwenga. Achimuuza yuya wa kpwandza, ‘Unaiswani ni tajiri wangu?’ Yuya mdeni achiamba, ‘Naiswa madaba gana mwenga ga mafuha.’ Naye muandishi achimuamba, ‘Hala hino karatasiyo ya deni, sagala upesi na uandike madaba mirongo mitsano.’ Alafu achimuuza mdeni wanjina, ‘Nawe unaiswani ni tajiri wangu?’ Yuya mdeni achimuamba, ‘Naiswa magunia gana mwenga ga nganu.’ Yuya muandishi achimuamba, ‘Hala hino karatasiyo ya deni, na uandike magunia mirongo minane.’
“Phahi, yuya tajiri wamtogola hiye muandishi mkora kpwa vira achivyohumira achili. Sambi, hivyo ndivyo atu asiomjali Mlungu arivyo, ni erevu zaidi kushuulikiya mambo gao kuriko atu amukuluphirao Mlungu ashuulikiyavyo mambo ga Mlungu. Nami nakuambirani, humirani pesa chiwerevu, yani dziphahireni asena kpwa kuhumira pesa, ili siku mchifwa, Mlungu akuphokereni mlunguni, kuriko na makalo ga kare na kare.
10 “Yeyesi ambaye ni muaminifu wa mambo madide, piya andakala muaminifu wa mambo makulu; na mutu ambaye si muaminifu wa mambo madide, piya kandakala muaminifu wa mambo makulu. 11 Sambi, ichikala tamyaaminika na mali ya duniani, ni ani ndiyekuaminini na mali ya kpweli yola Mlunguni? 12 Na kama tamyaaminika na mali ya mutu wanjina, ni ani ndiyekuphani mali ikale yenu?
13  16:13 Mathayo 6:24“Takuna mtumishi awezaye kuhumikira matajiri airi. Mana achihenda vivyo, andamendza mmwenga na amzire yuya wanjina. Mmwenga andamuhendera kazi vinono na amʼbere yuya wa phiri. Tamuweza kuhumikira Mlungu na kuno munahumikira mali.”
Jesu anademurira Mafarisayo
(Mathayo 11:12–13; 5:31–32; Mariko 10:11–12)
14 Mafarisayo ariphosikira hivyo, amzemerera Jesu, kpwa sababu ni atu a kumendza pesa. 15 Phahi waambira, “Mwimwi munadzionyesa kpwa atu kala mu atu anono, ela Mlungu anamanya wazi mambo mai garigo mwenu mioyoni. Kpwa mana mambo gamuhendago mutu aonekane mzuri kpwa atu anjina, kpwa Mlungu ni mabaya.
16  16:16 Mathayo 11:12–13“Shariya za Musa na Maandiko ga manabii gahumika hadi wakati wa Johana Mʼbatizadzi. Hangu siku hizo habari nono kuhusu utawala wa Mlungu unahubiriwa atu, na anji anahenda chadi ili akubaliwe kukala atu a Mlungu. 17  16:17 Mathayo 5:18Ni rahisi zaidi mlunguni na duniani kusira kuriko arufu mwenga au seemu ndide ya Shariya kuuswa.
18  16:18 Mathayo 5:32; 1 Akorintho 7:10–11“Mutu arichaye mchewe akalóla mchetu wanjina, nkukala anazinga, na mutu alólaye mchetu yerichwa ni mlumewe, nkukala anazinga.”
Tajiri na Lazaro
19 Alafu Jesu waamba, “Kpwakala na mutu mmwenga tajiri, ambaye kala achivwala nguwo nono za gali sana, na kuishi maisha manono chila siku. 20-21 Na phakpwe ryangoni kala phachilazwa mgbwayi mmwenga yeihwa Lazaro kpwedzavoya. Mutu hiye kala nkuhenda ndzala hata akaaza kurya pukupuku za chakurya cha yuya tajiri. Tsona kala ana vironda mwiri mzima, na madiya kala nkpwedzamlamba-lamba vira virondavye.
22 “Lazaro sikuze za kufwa ziriphofika, wafwa. Malaika achimuhala achendamuika phamwenga na Burahimu hiko mlunguni. Yuya tajiri naye, sikuze phofika, piya naye wafwa, achizikpwa. 23 Yuya tajiri phokala mohoni hiko kuzimu, wagaya sana. Ariphotsupha matso, wamuona Burahimu kpwa kure na Lazaro pho kanda-kanda. 24 Phahi, wamuiha Burahimu, ‘Baba Burahimu, nionera mbazi umhume Lazaro adyoge madzi na tsa ya chalache edze anireze lilimi, mana nagaya sana na huno moho!’ 25 Ela Burahimu achimuamba, ‘Mwanangu, umanye wakati kala unasagala ko duniani waphaha mambogo manono manono, kuno Lazaro anagaya. Ela sambi iye anafurahishwa hipha, na uwe unagaya. 26 Zaidi ya hivyo, kahi-kahi ya uwe na swiswi phana dibwa kulu ra ndani, ili kuzuwiya atu alondao kutsapa kula hiku kpwedza hiko, wala kusivuke mutu yeyesi kula hiko kpwedza kpwehu.’
27 “Alafu yuya tajiri achiamba, ‘Phahi, nakuvoya baba Burahimu umhume Lazaro kpwehu kaya, 28 aphiye akaaonye enehu atsano, ili nao asedze akainjira hipha mashakani.’ 29 Ela Burahimu achimuamba, ‘Enenu ana Shariya za Musa na Maandiko ga manabii, naalunge higo.’ 30 Yuya tajiri achiamba, ‘Hata baba Burahimu, iyo taitosha, ela kuchiphiya mutu kula kuzimu, enehu andatubu dambi zao.’ 31 Ela achiambwa, ‘Ichikala enenu taandagbwira Shariya za Musa na maneno ga manabii, phahi, hata mutu achifufuka kula kuzimu taandamgbwira manenoge.’ ”

16:13 16:13 Mathayo 6:24

16:16 16:16 Mathayo 11:12–13

16:17 16:17 Mathayo 5:18

16:18 16:18 Mathayo 5:32; 1 Akorintho 7:10–11