15
Ndarira ya ngʼondzi roangamika
(Mathayo 18:12–14)
15:1 Luka 5:29–30Siku mwenga, atoza kodi anji na atu anjina ariokala achiharirwa kala ni achina-dambi akpwedza kpwa Jesu ili amusikize. Phahi, Mafarisayo na alimu a Shariya aandza kunungʼunika achiamba, “Mloleni hiyu! Anakaribisha achina-dambi na kurya nao!”
Ndipho Jesu ariphoatsuphira ndarira hino: “Mendzerepho mutu ana mangʼondzi gana, mwenga richiangamika, andahendadze? Andaricha gara mirongo tisiya na tisiya ko marisani na akaendze rira richiroangamika hadi arione. Achiriphaha andaribandika mafuzini kuphiya naro kaya na kuhererwa. Na achifika kaya, andaiha asenae na majirani aambire, ‘Ayangu, nauherwereni mana ngʼondzi rangu che rikaangamika na vino nkariphaha.’ Phahi, nakuambirani kpweli, vivyo hivyo kundakala na kuhererwa zaidi mlunguni mchina-dambi mmwenga achitubu dambize, kuriko atu mirongo tisiya na tisiya ambao anadziona ana haki na wala taana haja ya kutubu.”
Ndarira ya pesa yoangamika
Alafu Jesu waatsuphira ndarira yanjina, achiamba, “Mendzerepho mchetu ana shilingize kumi,* 15:8 Shilingi: Neno ra Chiyunani dragma, pesa ya Chiyunani. Dragma mwenga kala ni sawa na mshahara wa siku mwenga wa chibaruwa. mwenga ichiangamika, andahendadze? Andaasa taa, aphyere nyumbani mosi kuno anaendza pore-pore hadi aione. Na achiiona, andaiha asenae na majirani aambire, ‘Ayangu nauherwereni, mana shilingi yangu che nkayaangamiza, na vino nkaiphaha.’ 10 Phahi, nakuambirani, malaika a Mlungu nkuhamirwa kpwa sababu ya mchina-dambi mmwenga achiyetubu dambize.”
Ndarira ya mwana yeangamika
11 Alafu Jesu waatsuphira ndarira yanjina, achiamba, “Kpwahenda mutu na anae airi. 12 Yuya mdide wamuamba ise, ‘Baba, niganyira urisi wangu sambi kabila kudzangbwefwa.’ Phahi, ise yao waaganyira osi airi, chila mmwenga fungure.
13 “Bada ya siku chache, yuya mdide waguza fungure na achiuka, kuphiya tsi ya kure, ambako wakpwendahumira pesaze ovyo ovyo. 14 Ariphokala akamala chila chitu, kpwahenda ndzala kali tsi hiyo, naye achiandza kugaya. 15 Phahi, wakpwendauza kazi kpwa mwenyezi mmwenga wa tsi hiyo, ambaye wamphirika kpwakpwe mundani akarise nguluwe. 16 Waaza kurya chakurya chokala anarisa nguluwe, ela takuna mutu yeyesi yemupha chitu.
17 “Badaye achili zamuedzera, achiamba, ‘Kaya, baba ana ahendadzi-kazi anji ambao anarya na kusaza, mino kuno nahirika! 18 Nindaphiya kpwa baba nkamuambe, “Baba, námkosera Mlungu na nchikukosera uwe piya. 19 Sifwaha kuihwa mwanao tsona; nihenda kama muhendadzi-kazi.” ’
20 “Phahi, waandza charo cha kuuya kaya kpwa ise. Ela ariphokala achere chikure-kure, ise wamuona na achimuonera mbazi. Achimzorera achendamkumbatira na achimdonera. 21 Phahi yuya mwana wamuamba ise, ‘Baba, námkosera Mlungu na nchikukosera uwe piya. Sifwaha kuihwa mwanao tsona.’ 22 Ela ise achiaambira ahendadzi-kazie, ‘Upesi kahaleni kandzu nono mumvwike, piya muhale pete na virahu mumvwike. 23 Chisha mrehe mwana ngʼombe wa kunona mumtsindze, ili huhendeni karamu na kusherekeya. 24 Kpwa mana kala naona mwanangu wafwa, kumbavi ni mzima, kala akaangamika na vino akaphahikana.’ Ndipho achiandza kusherekeya.
25 “Wakati hinyo, mwana mvyere wa yuya mzehe kala a mundani. Ariphofika phephi na kaya kula mundani, wasikira ngoma na njerejere. 26 Hipho, wamuiha muhendadzi-kazi mmwenga achimuuza, ‘Phano kaya rero phanani?’ 27 Muhendadzi-kazi achimuamba, ‘Mwenenu akedza, na sowe akamtsindzira mwana ngʼombe wa kunona, kpwa sababu mwanawe akauya kaya mzima na salama.’ 28 Ela hiye mwanawe mvyere wareya na achirema kuinjira nyumbani. Phahi, ise waphiya achendamchenga-chenga. 29 Ela naye achimuamba ise, ‘Lola baba, miaka yosi yokuhumikira kama mtumwa, tsona wakati wosi náhenda ulondavyo. Ela kudzangbwenipha hata mwana mbuzi nami nkarya na asena angu. 30 Ela yuno mwanao yehumira maliyo ovyo ovyo na malaya, achiphokpwedza, ukamtsindzira mwana ngʼombe wa kunona!’ 31 Naye ise achimuamba, ‘Mwanangu, uwe hu osi siku zosi, na vitu vyosi nrivyo navyo ni vyako. 32 Ela ni lazima huhendeni karamu na kusherekeya kpwa sababu ya mwenenu, mana kala naona wafwa, kumbavi achere moyo, kala akaangamika na vino akaphahikana.’ ”

15:1 15:1 Luka 5:29–30

*15:8 15:8 Shilingi: Neno ra Chiyunani dragma, pesa ya Chiyunani. Dragma mwenga kala ni sawa na mshahara wa siku mwenga wa chibaruwa.