14
Jesu anaphoza mkpwongo
Siku ya Kuoya
Siku mwenga ya Kuoya, Jesu kala anarya nyumbani kpwa mkpwulu mmwenga Mfarisayo, na atu amlolato chila ahendaro. Pho mbereze kala phana mkpwongo wa kufutuka mwiri. Phahi Jesu wauza Mafarisayo na alimu a Shariya, “Dze, chishariya ni sawa kuphoza mkpwongo Siku ya Kuoya hebu si sawa?” Ela aho achinyamala. Phahi, Jesu wamguta yuya mkpwongo, achimphoza na achimricha aphiye vyakpwe. 14:5 Mathayo 12:11Alafu achiamba, “Ni ani ambaye mwanawe ama ngʼombeye ichigbwa chisimani Siku ya Kuoya kandaituluza mara mwenga?” Ela taayakala na ra kugomba.
Msidzihende a mbere-mbere
Phahi phara karamuni ajeni anjina adzitsamburira nafwasi za ishima ko mbere-mbere. Jesu ariphoona vira ahendavyo, achiakanya achiaambira, 14:8 Misemo 25:6–7“Mutu achikualika harusini, usisagale nafwasi ya mbere, sedze kala kuna mutu aishimiwaye zaidi ya uwe yealikpwa, na mwenyezi wenu yekualikani akakuamba, ‘Tafadhali mphise hiyu bwana iyo nafwasiyo.’ Hipho undaona waibu mbere za atu kuphiya nafwasi ya nyuma. 10 Ela uchialikpwa, sagala nafwasi ya nyuma, ili yuya mwenyezio achedzakuona, akuambe, ‘Msena wangu, ndzo usagale hiku mbere zaidi.’ Hino indakuikira ishimayo mbere za ajeni anjina osi. 11  14:11 Mathayo 23:12; Luka 18:14Mana mutu yeyesi ndiyedzihenda muhimu, andatserezwa, na ndiyedzitsereza, andahendwa muhimu.”
Ajeni anaalikpwa karamu
12 Alafu Jesu wagomba na yuya chiyemualika karamu, achimuamba, “Uchihenda karamu, usialike asenao, enenu, mbarizo wala majiranigo matajiri. Mana uchihenda hivyo, nao anaweza kukualika, nao akakala akariphiza. 13 Ela uchihenda karamu, alika agayi, viswere, atu a virema na vipofu, 14 nawe undajaliwa, hata dzagbwe taana cha kukuripha. Mlungu andakuripha wakati atu a haki achifufuka.”
Ndarira ya karamu ya arusi
(Mathayo 22:1–10)
15 Phahi, mutu mmwenga ambaye kala anarya na Jesu phosikira hivyo, wamuamba, “Baha aho ndiorya karamu kpwenye ufalume wa Mlungu.” 16 Jesu achimuamba, “Mutu mmwenga wahenda karamu kulu, achialika atu anji. 17 Karamu iriphokala tayari, wamhuma mtumishiwe akaambire hara arioalikpwa, ‘Ndzoni, mana sambi chila chitu chi tayari.’ 18 Ela chila mmwenga walavya sababuye ya kusaphiya karamuni. Wa mwandzo waamba, ‘Nágula munda, na ni lazima nkaulole. Tafadhali niswamehe.’ 19 Wanjina naye achiamba, ‘Nágula ngʼombe kumi za kurima, na vivi naphiya nkazijeze. Tafadhali niswamehe.’ 20 Na wanjina naye achiamba, ‘Mino nálóla dzuzi-dzuzi, kpwa hivyo sindaweza kpwedza.’
21 “Phahi, yuya mtumishi wauya kaya kpwa tajiriwe achendasema. Tajiriwe watsukirwa, ndipho achimuamba hiye mtumishiwe, ‘Upesi phiya ukazunguluke mudzi mzima, barabarani na malaloni ukaarehe agayi, viswere, atu a virema na vipofu.’
22 “Badaye yuya mtumishi wakpwedzamuamba tajiriwe, ‘Bwana, higo uchigonilagiza nikagahenda, ela bado kuchere na nafwasi.’ 23 Yuya tajiri achimuamba, ‘Sambi phiya chila barabara na chila njira, ukaashurutishe atu edze, ili nyumba yangu iodzale. 24 Mana kpwa kugomba kpweli, hinyo arioalikpwa taphana yeyesi ndiyetata karamu yangu.’ ”
Garama ya kukala mfuasi wa Jesu
(Mathayo 10:37–38)
25 Wakati mmwenga, umati wa atu kala unamlunga-lunga Jesu, achiagalukira na achiamba, 26  14:26 Mathayo 10:37“Mutu yeyesi achitaka kukala mfuasi wangu, ni lazima animendze kuriko ise na nine, nduguze, mchewe na anae, na hata maishage mwenye. 27  14:27 Mathayo 10:38; 16:24; Mariko 8:34; Luka 9:23Mana asiyekala tayari kugaya na kunilunga, kaweza kukala mfuasi wangu.
28 “Ela kabila ya kukala mfuasi wangu, ni lazima mwandzo umanye ichikala undaweza kuvumirira hadi mwisho. Kpwa mfwano, uchilonda kudzenga nyumba,* 14:28 Nyumba: Neno hiri Chiyunani rina mana ya nyumba nyire za gorofa. kpwandza ni lazima uhende isabu ya pesa urizo nazo ichikala zindatosha. 29 Mana uchidzenga msingi macheye alafu uchishindwa ni kuimarigiza, atu andakutseka, 30 andaamba, ‘Lolani, mutu hiyu waandza kudzenga nyumba, vino inamshinda kumarigiza!’
31 “Ama, mfalume yeyesi achitaka kuphiya vihani, kupigana na mfalume wanjina, kpwandza ni lazima apime ichikala asikarie elufu kumi andaweza kupiga asikari elufu mirongo miiri. 32 Na achiona kaweza kupigana nao, analavya muhumwa wakati hara asikari anjina achere kure ili atake mapatano. 33 Phahi, mutu yeyesi achitaka kukala mfuasi wangu, ni lazima akale tayari kuricha chila chitu aricho nacho.”
Munyu wa kubanangika
(Mathayo 5:13; Mariko 9:50)
34 Tsona Jesu achiamba, “Munyu ni mzuri, ela uchibanangika taufwaha na tauweza kuhendwa ukafwaha tsona. 35 Taufwaha kuhendwa rorosi kabisa, kpwa hivyo ni wa kutsuphiwa. Phahi, atu ambao taandavumirira kukala afuasi angu ni dza munyu uriobanangika. 14:35 Chiyunani chinaamba munyu ambao taufwaha kpwa mtsanga na hata kuhendwa mboleya. Ariye na masikiro, naasikire.”

14:5 14:5 Mathayo 12:11

14:8 14:8 Misemo 25:6–7

14:11 14:11 Mathayo 23:12; Luka 18:14

14:26 14:26 Mathayo 10:37

14:27 14:27 Mathayo 10:38; 16:24; Mariko 8:34; Luka 9:23

*14:28 14:28 Nyumba: Neno hiri Chiyunani rina mana ya nyumba nyire za gorofa.

14:35 14:35 Chiyunani chinaamba munyu ambao taufwaha kpwa mtsanga na hata kuhendwa mboleya.