13
Tubuni dambi zenu ama mundafwa
Wakati hinyo-hinyo atu fulani amuambira Jesu habari za kuhusu atu a Galilaya arioolagbwa ni Pilato, mtawala wa Chirumi, enye kala akareha nyama kualavya sadaka kpwa Mlungu. Jesu achiamba, “Dze, munafikiri vyo arivyogaya, nyo atu a Galilaya arioolagbwa, kala ana dambi zaidi kuriko anjina osi hiko Galilaya? Si hivyo hata chidide! Nakuambirani kpweli, msiphotubu dambi zenu, mwimwi mosi mundafwa piya. Hebu munaona hara atu kumi na anane ariogbwererwa ni gorofa ya Siloamu achifwa, kala ana dambi zaidi kuriko atu anjina osi akalao Jerusalemu? Si hivyo hata chidide! Nakuambirani kpweli, msiphotubu dambi zenu, mwimwi mosi mundafwa piya.”
Mfwano wa muhi usiovyala matunda
Chisha Jesu waatsuphira atu ndarira hino: “Mutu mmwenga kala akaphanda muhi uihwao mtini mwakpwe mundani. Sikuye, wakpwendaendza matunda, ela kayaphaha rorosi. Phahi, yuya mchina-munda wamuamba mkurimawe, ‘Lola, na miaka mihahu sambi kpwedza nchilola huno muhi ichikala wavyala, ili nami nifwaidi matundage, ela sidzangbwephaha rorosi. Ukate, mana naona unabananga munda bure!’ Yuya mkurima achimuamba, ‘Bwana, uriche uhu mwaka mmwenga, niurimire na niutiire mboleya. Uchivyala mwaka wedzao, ni vinono, ela usiphovyala, phahi ndipho undaukata.’ ”
Jesu anaphoza mchetu chiswere
Siku ya Kuoya
10 Siku mwenga ya Kuoya, Jesu kala anafundza ndani ya sinagogi fulani. 11 Mo sinagogini kala muna mchetu ambaye pepho kala akamuhenda mkpwongo miaka kumi na minane. Kala akamuhenda chinundu hata kaweza kugoloka kabisa. 12 Jesu ariphomuona yuya mchetu, wamuiha phara mbere, na achimuamba, “Mayo, ukarichirwa, ukongoo ukaphozwa.” 13 Achimʼbandikira mkpwono, na phapho hipho yuya mchetu achigoloka, na achimtogola Mlungu.
14  13:14 Kutsama 20:9–10; Kumbukumbu 5:13–14Ela mkpwulu wa sinagogi wareya kpwa sababu Jesu akaphoza mutu Siku ya Kuoya. Achiaambira atu, “Kuna siku sita za kuhenda kazi. Phahi, ndzoni siku hizo mwedze mphozwe makongo genu, ela sedze Siku ya Kuoya.” 15 Phahi, Jesu wamuamba, “Mu anafiki mwimwi! Ni ani asiyevugula ngʼombeye ama pundawe achanwesa kpwa sababu ni Siku ya Kuoya? 16 Sambi yuno mchetu, chivyazi cha mkare wehu Burahimu, Shetani wamfunga miaka kumi na minane. Dze, kafwaha kuvugulwa Siku ya Kuoya?” 17 Ariphoamba hivyo, apindzanie osi agbwirwa ni haya, ela atu anjina kala anahamirwa ni higo maajabu ahendago.
Ndarira ya hamira
na ya tembe ya mgandi
(Mathayo 13:31–33; Mariko 4:30–32)
18 Alafu Jesu waamba, “Ufalume wa Mlungu u viphi? Sambi nindakuambirani urivyo. 19 Ufalume ambao Mlungu wanipha ni dza tembe ya mgandi, ambayo mutu waitsupha mwakpwe mundani, ichimera na ichikala muhi hata nyama a mapha achidzenga nyumba zao dzulu ya pandaze.”
20 Achiaambira tsona, “Nindakuambirani ufalume wa Mlungu urivyo. 21 Hinyo ni dza hamira chache ambayo mchetu waitiya ungani, na unga wosi pishi tahu uchiumuka.”
Kuokoka ni kama kuinjira
na mryango mwembamba
(Mathayo 7:13–14,21–23)
22 Jesu ariphokala anaphiya Jerusalemu, watsapa na midzini na laloni kuno anafundza. 23 Mutu mmwenga achimuuza, “Bwana, dze, Mlungu andaokola atu achache tu?” 24 Naye Jesu achimuamba, “Hendani chadi muinjire na mryango mwembamba, kpwa kukala, nakuambirani kukala atu anji andalonda kuinjira, ela taandaweza. 25 Siku mchina-nyumba achedzafunga mryango, mundakala kondze mpige hodi na muambe, ‘Bwana, huvugurire mryango!’ Ela andakuambirani ‘Sikumanyani tse wala simanya mlako!’ 26 Ndipho namwi mundamuamba, ‘Hwarya na huchinwa phamwenga na uwe, tsona wafundza kpwehu malaloni.’ 27  13:27 Zaburi 6:8Ela naye andaamba, ‘Sikumanyani tse. Niukirani hipha mwi atu ayi!’ 28  13:28 Mathayo 22:13; 25:30 13:28 Mathayo 8:11–12Ndipho mundarira na kusaga meno mana mundaona akare ehu Burahimu, Isaka na Jakobo na manabii osi a kahi za nyo ufalume wa Mlungu, ela mwi enye mukatsuphiwa kondze. 29 Atu kula mlairo wa dzuwa, na mtswerero wa dzuwa, kula vurini na kula mwakani, andakpwedza karamuni kpwenye ufalume wa Mlungu. 30  13:30 Mathayo 19:30; 20:16; Mariko 10:31Hakika, kuna atu ambao ni a mwisho ambao andakala a mwandzo, na ambao ni a mwandzo vi sambi andakala a mwisho.”
Jesu anaririra Jerusalemu
(Mathayo 23:37–39)
31 Siku iyo-iyo Mafarisayo anjina akpwedzamuamba Jesu, “Uka hipha, uphiye phatu phanjina, mana Mfalume Herode analonda akuolage.” 32 Jesu achiaambira, “Kamuambireni hiye mwerevu, ‘Natuluza pepho na kuphoza akongo rero na muhondo, na wairya nindamala kazi yangu.’ 33 Ela, ni lazima nienderere na charo changu kuphiya Jerusalemu rero, muhondo na wairya, mana si sawa nabii kuolagbwa phatu phanjina siphokala Jerusalemu!
34 “Ee, mwi atu a Jerusalemu! Mkuolaga manabii na kuapiga mawe ariohumwa kpwenu. Mara ngaphi náaza kukuikani phamwenga dza kolo ra kuku rifwinikavyo anae mwakpwe maphani, ela mwi mwakahala! 35  13:35 Zaburi 118:26Haya phundzani, mkarichirwa mudzi wenu* 13:35 Mana yanjina ni nyumba yenu ya kuvoya Mlungu au tsi yenu (soma chitabu cha Zaburi 118:26). enye, Mlungu kandakurindani tsona. Nami nakuhakikishirani, tamundaniona tsona hadi wakati ndiphokpwedzaamba, ‘Wajaliwa iye edzaye kpwa dzina ra Mwenyezi Mlungu.’ ”

13:14 13:14 Kutsama 20:9–10; Kumbukumbu 5:13–14

13:27 13:27 Zaburi 6:8

13:28 13:28 Mathayo 22:13; 25:30

13:28 13:28 Mathayo 8:11–12

13:30 13:30 Mathayo 19:30; 20:16; Mariko 10:31

13:35 13:35 Zaburi 118:26

*13:35 13:35 Mana yanjina ni nyumba yenu ya kuvoya Mlungu au tsi yenu (soma chitabu cha Zaburi 118:26).