2
Ajeni kula mlairo wa dzuwa
Phahi, Jesu wavyalwa hiko Bethilehemu, mudzi urio jimbo ra Judea. Siku na hizo, Herode ndiye kala ni mfalume. Bada ya Jesu kuvyalwa, kpwakpwedza atu hiko Jerusalemu, mudzi mkpwulu. Atu hinyo kala ni ajuzi a nyenyezi kula mlairo wa dzuwa. Achiuza, “A kuphi mwana achiyevyalwa, mfalume wa Ayahudi? Swino hwaona nyenyeziye iriphotsembuka na vino hukedza kumuabudu.”
Herode ariphosikira higo, iye phamwenga na atu anji a Jerusalemu ainjirwa ni wasiwasi sana. Phahi waaiha akulu a alavyadzi-sadaka na alimu a Shariya, achiauza, “Masihi* 2:4 Masihi manage ni mutu yetsambulwa ni Mlungu kuokola atu. andavyalwa kuphi?” Nao achimuamba, “Andavyalwa Bethilehemu, mudzi wa Judea kama Mlungu arivyoamba kutsupira kpwa Maandiko ga nabii:
2:6 Mika 5:2‘Mudzi wa Bethilehemu urio tsi ya Juda, si mudzi mdide kahi ya atawala a Juda,
mana kula kuko kundatuluka mfalume,
ndiyekala mrisa wa atu angu, Aiziraeli.’ ”
Phahi Herode waaiha njama hara ajuzi a nyenyezi achilonda kumanya hasa ni wakati gani iriphotsembuka hira nyenyezi. Naye achiahuma hiko Bethilehemu achiamba, “Phiyani mkamuendze na mchimuona nireherani habari ili nami nkamuabudu.”
Bada ya kuphundza yuya mfalume, agbwira njira achiphiya vyao. Hira nyenyezi ambayo kala akaiona, yatsembuka tsona mbere zao. Ichialongoza hadi ichiima dzulu ya phatu phokala yuya mwana. 10 Ariphoiona, atu hinyo ahererwa sana. 11 Na bada ya kuinjira mura nyumbani amuona mwana na nine Maryamu, nao achimsujudiya na achimuabudu. Badaye avugula mikoba yao achilavya zawadi za ye mwana za zahabu, uvumba na manemane. 12 Nao achikahazwa ndosoni asiuye kpwa Herode, kpwa hivyo achiuya kpwao na njira yanjina.
Avyazi a Jesu anachimbirira Misiri
13 Hara atu ariphouka, malaika wa Mlungu wamtsembukira Yusufu ndosoni achimuamba, “Unuka uchimbire phamwenga na hiye mwana na nine mphiye Misiri. Na msagale kuko hadi ndiphokuambirani muuye, mana Herode anamuendza hiye mwana ili amuolage.” 14 Yusufu wavumbuluka achifunganya, achimuhala yuya mwana na nine, achiuka usiku kpwa usiku kuphiya Misiri. 15  2:15 Hosea 11:1Nao asagala hiko Misiri hadi Mfalume Herode ariphofwa. Higa gosi gahendeka ili ritimiye rira neno ra Mlungu rogombwa kutsupira nabii, roamba, “Námuiha mwanangu kula Misiri.”
16 Phahi Herode ariphoona akachengbwa ni hara ajuzi a nyenyezi, watsukirwa sana. Achihuma asikarie hiko Bethilehemu na vidzidzi vya phephi, ili akaolage ana osi a chilume kula mtsanga hadi wa miaka miiri. Mana hangu aambirwe ni hara ajuzi a nyenyezi kala ikatsupa kama miaka miiri kula iriphoonewa. 17 Chisha maneno arigogomba Mlungu kutsupira nabii Jeremia gatimiya:
18  2:18 Jeremia 31:15“Sauti yasikirika hiko Rama, ya chiriro na sonono,
Raheli anaririra anae na anarema kunyamazwa mana kandaaona tsona.”
Avyazi a Jesu anauya kula Misiri
19 Bada ya chifo cha Herode, Yusufu watsembukirwa ni malaika wa Mlungu ndosoni, wakati achere hiko Misiri. 20 Achiambwa, “Hala mcheo na mwanao wuuke hipha wuuye Iziraeli, mana hara kala analonda kumuolaga mwana afwa.” 21 Phahi Yusufu wafunganya achihala mwana na nine achiuya Iziraeli.
22 Ela Yusufu ariphosikira kukala Arikelao, mwana wa Herode, ndiye mtawala wa Judea waogopha kuphiya hiko. Naye bada ya kukahazwa ndosoni waphiya jimbo ra Galilaya, 2:22 Tsi ya Iziraeli kpwakala na majimbo mahahu, yani Judea, Galilaya na Samariya. 23  2:23 Mariko 1:24; Luka 2:39; Johana 1:45ambako wakpwendasagala mudzi wa Nazareti. Gahendeka hivyo ili gara gogombwa ni manabii kuhusu Masihi gatimiye. Mana manabii aamba andaihwa Mnazareti.

*2:4 2:4 Masihi manage ni mutu yetsambulwa ni Mlungu kuokola atu.

2:6 2:6 Mika 5:2

2:15 2:15 Hosea 11:1

2:18 2:18 Jeremia 31:15

2:22 2:22 Tsi ya Iziraeli kpwakala na majimbo mahahu, yani Judea, Galilaya na Samariya.

2:23 2:23 Mariko 1:24; Luka 2:39; Johana 1:45