3
Johana Mʼbatizadzi
anaandza kuhubiri
(Mariko 1:1–8; Luka 3:1–18; Johana 1:19–28)
Bada ya miaka minji, hiko weru wa jimbo ra Judea kpwatsembuka mutu yeandza kazi ya kuhubiri. Mutu hiye kala anaihwa Johana Mʼbatizadzi. 3:2 Mathayo 4:17; Mariko 1:15Kala achiamba, “Tubuni! Mana Mfalume yela kpwa Mlungu a phephi kpwedzatawala atue.” 3:3 Isaya 40:3Johana ndiye ambaye habarize zagombwa ni nabii Isaya ariphoamba,
“Kuna mutu anakota kululu ko weruni kuaambira atu:
‘Tayarishani njira ya Bwana na muigolose.’ ”
3:4 2 Afalume 1:8Johana wavwala vwazi rotengezwa na nyoya za ngamia, na kala achidzifunga mkanda wa chingo chibiruni. Chakuryache chakala ndzije na asali. Phahi atu anji amlunga kula Jerusalemu na jimbo rosi ra Judea na tsi iriyo kanda-kanda ya muho Joridani. Ariphotubu dambi zao, waabatiza muho Joridani.
3:7 Mathayo 12:34; 23:33Ela ariphoona Mafarisayo na Masadukayo anji aredza abatizwe, waambira, “Ee, nyoka mwi! Mnalonda kuchimbira adabu ya Mlungu yedzayo bila ya kutubu kpweli! Iyo siyo sababu nono ya kukala mnalonda mʼbatizwe! Ichikala mnalonda nikubatizeni, kpwandza galuzani mahendo genu muonyese kukala ni kpweli mkatubu dambi. 3:9 Johana 8:33Na msidzichenge mukaamba, ‘Swino huna haki kpwa kukala hu ana a Burahimu.’ Nakuambirani kpweli kala Mlungu anaweza kugaluza hata mawe higa gakakala ana a Burahimu. 10  3:10 Mathayo 7:19Hata vivi sambi uamuli wa Mlungu u tayari, dza mbadzo iriyo tayari kubwaga muhi. Chila muhi usiovyala matunda manono undakatwa utsuphiwe mohoni.” 11 Ndipho Johana ariphogomba na atu osi, achiamba, “Mimi nakubatizani na madzi, kuonyesa mkaricha dambi zenu. Ela aredza mutu ambaye ana uwezo zaidi yangu, ambaye mimi sifwaha hata kuvula virahuvye. Naye andakubatizani na Roho Mtakatifu na moho. 12 Iye ana lungore mkpwononi, naye andapheha nganu na aitiye chitsagani. Ela maphephe andagatsupha mohoni, moho usiofwa.”
Jesu anabatizwa
(Mariko 1:9–11; Luka 3:21–22)
13 Chisha Jesu wakpwedza kula jimbo ra Galilaya achiphiya muho Joridani kokala Johana, ili akabatizwe. 14 Ela Johana wakahala, achiamba, “Mbona we uredza kpwangu? Mimi ndimi nifwahaye kpwedza kpwako unibatize.” 15 Ela Jesu achimuamba, “Richa vikale hivyo. Mana hivyo ndivyo hulondwavyo kuhenda ili huhende vira Mlungu alondavyo.” Phahi Johana wakubali.
16 Jesu ariphomala kubatizwa, watuluka mura madzini. Ariphotuluka tu, mlunguni kpwafwenuka naye achiona Roho Mtakatifu anatserera dza mfwano wa njiya na achedzagbwa dzuluye. 17  3:17 Mwandzo 22:2; Zaburi 2:7; Isaya 42:1; Mathayo 12:18; 17:5; Mariko 1:11; Luka 9:35Chisha kpwatuluka sauti kula mlunguni ichiamba, “Hiyu ni mwanangu nimmendzaye, naye ananihamira sana.”

3:2 3:2 Mathayo 4:17; Mariko 1:15

3:3 3:3 Isaya 40:3

3:4 3:4 2 Afalume 1:8

3:7 3:7 Mathayo 12:34; 23:33

3:9 3:9 Johana 8:33

3:10 3:10 Mathayo 7:19

3:17 3:17 Mwandzo 22:2; Zaburi 2:7; Isaya 42:1; Mathayo 12:18; 17:5; Mariko 1:11; Luka 9:35