4
Jesu anajezwa ni Shetani
(Mariko 1:12–13; Luka 4:1–13)
4:1 Aeburania 2:18; 4:15Alafu Jesu walongozwa ni Roho Mtakatifu kuphiya hiko weruni ambako wakpwendajezwa ni Shetani. Bada ya kufunga siku mirongo mine usiku na mutsi, Jesu wasikira ndzala. Phahi Shetani wamtsolokera achimuamba, “Ichikala kpweli u Mwana wa Mlungu, gaambire gano mawe gagaluke mikahe.” 4:4 Kumbukumbu 8:3Ela achijibu achiamba, “Yaandikpwa kukala, ‘Mwanadamu kandaishi kpwa chakurya bahi, ela kpwa chila neno rilaro kanwani mwa Mlungu.’ ”
Chisha Shetani wamuhala achimphirika hadi Jerusalemu, mudzi mtakatifu, achendamuimisa chirere cha Nyumba ya Kuvoya Mlungu. 4:6 Zaburi 91:11,12Achimuamba, “Ichikala u Mwana wa Mlungu kpweli, tina ugbwe, mana yaandikpwa, ‘Mlungu andalagiza malaikae akurinde sawa-sawa,’ na ‘Malaikae andakuunula, ili usedze ukakpwala dziwe.’ ” 4:7 Kumbukumbu 6:16Jesu achimuamba, “Piya yaandikpwa kukala, ‘Usimjeze Bwana Mlunguo.’ ”
Chisha Shetani wamuhala Jesu hadi dzulu ya mwango mure, achimuonyesa unono wa falume zosi za dunia. Naye achimuamba, “Uchinisujudiya nindakupha hivi vyosi.” 10  4:10 Kumbukumbu 6:13Phahi Jesu wamuamba, “Niukira hipha, Shetani we! Mana yaandikpwa, ‘Mvoye Mwenyezi Mlungu, Mlunguo na umuhumikire iye macheye.’ ” 11 Mara mwenga Shetani wamricha, na malaika achedzamterya Jesu.
Jesu anaandza kuhubiri
(Mariko 1:14–15; Luka 4:14–15)
12  4:12 Mathayo 14:3; Mariko 6:17; Luka 3:19–20Phahi Jesu ariphosikira habari hizo kukala Johana akatiywa jela, wauya Galilaya. 13  4:13 Johana 2:12Wauka Nazareti achiphiya Kaperinaumu, mudzi wa kanda-kanda ya Ziya ra Galilaya, piya mudzi hinyo kala u seemu ya Zabuloni na seemu ya Nafutali. 14 Higa gahendeka ili ritimiye rira neno ra Mlungu rogombwa ni nabii Isaya, roamba:
15  4:15 Isaya 9:1–2“Tsi ya Zabuloni na tsi ya Nafutali,
njira ya kanda-kanda ya ziya Galilaya,
tsi ya kuvuka muho Joridani,
na tsi ya Galilaya kusagalako atu msiokala Ayahudi.
16 Dzagbwe atu enu anaishi jizani,
andaona mwanga mkpwulu.
Tsona dzagbwe anaishi tsi ya chilungulungu cha jiza ra chifo,
mwanga ukaangʼarira.”
17  4:17 Mathayo 3:2Jesu ariphokala hiko Kaperinaumu waandza kuhubiri achiamba, “Tubuni! Mana Mfalume yela kpwa Mlungu a phephi kpwedzatawala atue!”
Jesu anatsambula anafundzie
a kpwandza
(Mariko 1:16–20; Luka 5:1–11)
18 Jesu ariphokala ananyendeka kanda-kanda ya Ziya ra Galilaya, waona ndugu airi a chilume, Simoni ambaye piya anaihwa Petero na nduguye Anderea. Atu hinya kala anatsupha chimia ziyani mana kala ni avuvi. 19 Phahi waambira, “Nilungani, nami nindakuhendani avuvi a atu.” 20 Phapho hipho aricha vimia vyao achimlunga.
21 Jesu ariphosengera mbere, waona ndugu anjina airi, Jakobo na nduguye Johana anangbwa a Zebedayo. Aho na ise yao kala a dauni anashona vimia vyao. Phahi Jesu waaiha. 22 Phapho hipho amricha ise yao phamwenga na ro dau, achimlunga Jesu.
Jesu anafundza atu
na kuphoza akongo
(Luka 6:17–19)
23  4:23 Mathayo 9:35; Mariko 1:39Jesu wanyendeka Galilaya yosi kuno anafundza masinagogini mwao na kutangaza habari nono kuhusu utawala wa Mlungu, na kuphoza atu anji ariokala na makongo na unyonje wa chila aina. 24 Ngumaye yavuma na ichigota hadi seemu yosi ya jimbo ra Siria. Atu amrehera akongo a chila aina, a kulumwa sana, a kutawalwa ni pepho, a chifwafwa na a kuphola vilungo, naye achiaphoza. 25 Kundi kulu ra atu ramlunga-lunga. Anjina kula mumo Galilaya na kula Midzi Kumi,* 4:25 Midzi kumi manaye ni Dekapoli Chieburania. anjina kula Jerusalemu na Judea yosi na anjina kula seemu ya kuvuka muho Joridani.

4:1 4:1 Aeburania 2:18; 4:15

4:4 4:4 Kumbukumbu 8:3

4:6 4:6 Zaburi 91:11,12

4:7 4:7 Kumbukumbu 6:16

4:10 4:10 Kumbukumbu 6:13

4:12 4:12 Mathayo 14:3; Mariko 6:17; Luka 3:19–20

4:13 4:13 Johana 2:12

4:15 4:15 Isaya 9:1–2

4:17 4:17 Mathayo 3:2

4:23 4:23 Mathayo 9:35; Mariko 1:39

*4:25 4:25 Midzi kumi manaye ni Dekapoli Chieburania.