8
Jesu anaphoza mutu wa mahana
(Mariko 1:40–45; Luka 5:12–16)
Jesu ariphomala kufundza, watserera kula gambani, kuno kundi kulu ra atu kala rinamlunga-lunga. Phahi phakala na mutu mmwenga ambaye kala ana mahana.* 8:2 Mutu wa mahana kala ni najisi, kpwa hivyo kala karuhusiwa kuinjira nyumba ya kuvoya Mlungu, kuguta ama kugutwa ni myawe. Na achiphozwa kala ni akadzionyese kpwa mlavyadzi-sadaka, ndipho aweze kutsanganyikana na atu. Mutu hiye wakpwedzachita mavwindi mbere za Jesu achimuamba, “Bwana, uchimendza, unaweza kunitakasa.” Naye Jesu wagolosa mkpwonowe achimguta yuya mutu wa mahana, achimuamba, “Ehe! Nalonda, takasika.” Achiphola phapho kpwa phapho. 8:4 Alawi 14:1–32Chisha Jesu achimuamba, “Sikiza, usimuambire mutu yeyesi! Ela phiya ukadzionyese kpwa mlavyadzi-sadaka, na ulavye sadaka ya kutakaswa dza vyolagiza Musa, ili ukale ushaidi kpwa atu kala ukaphola kpweli.”
Jesu anaphoza mtumishi
wa mkpwulu wa jeshi
(Luka 7:1–10)
Badaye, Jesu waphiya mudzi wa Kaperinaumu. Ariphokala anainjira mudzi hinyo, mkpwulu wa jeshi ra Chirumi wamlunga achimvoya amterye. Achiamba, “Bwana, mtumishi wangu arere hiko kaya kadziweza, analumwa sana mana ana ukongo wa kuphola vilungo.” Jesu achimuamba, “Haya nkasikira ndakpwedza nimphoze.” Ela yuya mkpwulu wa jeshi wamuamba, “Bwana, sifwaha kukukaribisha mwangu nyumbani. Nakuvoya ugombe neno tu, na mtumishi wangu andaphola. Mana hata mimi ni tsini ya akulu angu, nami nina asikari ambao a tsini yangu. Nchimuamba mmwenga, ‘Phiya phatu fulani!’ Anaphiya; na wanjina nchimuamba, ‘Ndzo!’ Aredza. Piya nchimuamba mtumishi wangu, ‘Henda utu fulani!’ Naye anahenda.”
10 Jesu ariphomsikira, waangalala na achiaambira hara atu kala anamlunga-lunga achiamba, “Nakuambirani kpweli kukala sidzangbweona mutu ariye na imani dza ihi mumu tsi ya Iziraeli. 11  8:11 Luka 13:29Nakuambirani kukala atu anji kula mlairo wa dzuwa na mtswerero wa dzuwa andakpwedza karamuni phamwenga na Burahimu, Isaka na Jakobo kpwenye ufalume wa Mlungu. 12  8:12 Mathayo 22:13; 25:30; Luka 13:28Ela nyo Aiziraeli ariotsambulwa ni Mlungu andatsuphiwa kondze jizani ambako andarira na kusaga meno.” 13 Naye Jesu achimuamba yuya mkpwulu wa jeshi, “Phiya vyako, na indakala uchivyoamini.” Naye mtumishiwe achiphola wakati uho.
Jesu anaphoza atu anji
(Mariko 1:29–34; Luka 4:38–41)
14 Jesu ariphofika nyumbani kpwa Petero, wakpwendakuta mtsedza mchetu wa Petero arere chitandani ana homa. 15 Wamguta mkpwono yuya mchetu, na homa richiphola, achiunuka achiandza kumuhumikira. 16 Iriphofika dziloni wareherwa atu anji okala ana pepho. Naye achiatuluza pepho kpwa uwezo wa nenore. Piya waphoza atu osi ambao kala ni akongo. 17  8:17 Isaya 53:4Phahi gosi higa gahendeka ili ritimiye rira neno rogombwa ni nabii Isaya, roamba, “Wahuusira unyonje wehu na makongo gehu.”
Atu ariolonda kumlunga Jesu
(Luka 9:57–62)
18 Phahi Jesu ariphoona kukala borori ra atu rikamzunguluka, waambira anafundzie avuke ngʼambo ya ziya. 19 Phapho hipho mwalimu mmwenga wa Shariya waphiya kpwa Jesu achendamuamba, “Mwalimu, mino nindakulunga kokosi ndikophiya.” 20 Jesu achimuamba, “Makala gakala winani, na nyama a mapha ana nyumba zao, ela mimi, Mutu Yela Mlunguni, sina phatu pha kuika mbavu.” 21 Mwanafundzi wanjina achiamba, “Bwana, niricha kpwandza nkazike baba ndipho nedze nikulunge.” 22 Ela Jesu achimuamba, “Nilunga na ariche atu ambao taamkuluphira Mlungu adzishuulishe na mambo dza higo.”
Jesu anahuriza phuto
(Mariko 4:35–41; Luka 8:22–25)
23 Jesu ariphoinjira dauni, anafundzie amlunga. 24 Ariphokala anaphiya, kpwazuka phuto kali sana hiko ziyani, hata maimbi gachiandza kufwinika dau. Ela wakati gaga ganahendeka, Jesu kala arere. 25 Anafundzie akpwendamlamusa, kuno anaamba, “Bwana, hutivye, hunahoha!” 26 Naye achiaambira, “Mwi atu msioamini, mbona mu aoga?” Phahi waunuka na achidemurira rira phuto na go maimbi, gachihurira hu. 27 Hara atu achiangalala, achiuzana, “Ni mutu wa viphi yuno ambaye anasikizwa hata ni phuto na maimbi?”
Jesu anaphoza atu airi ario na pepho
(Mariko 5:1–20; Luka 8:26–39)
28 Ariphofika ngʼambo ya ziya, uphande wa tsi ya Agerasi, 8:28 Maandiko ganjina nkuiha tsi hino Gadara au Gerigesa. Jesu wakutana na atu airi ariotuluka kula vikurani. Atu hinyo kala ana pepho na kala anatisha hata taphana ariyekubali kutsupira njira hiyo. 29 Nao achikota kululu achiamba, “Hukakukosani we Mwana wa Mlungu? Dze, ukedzahugayisa kabila ya wakati kufika?” 30 Phephi na phapho kala phana chaa cha nguluwe anji chinarisa. 31 Phahi hara pepho amvoya ruhusa Jesu achimuamba, “Ichikala undahulavya mirini mwa hinya atu, huinjize mura nguluweni.” 32 Jesu achiaambira, “Haya phiyani.” Hara pepho atuluka achendainjira hara nguluwe. Chaa chosi chatserera mairo mteremukoni, chichiinjira ziyani, na nguluwe osi achihoha. 33 Hara arisa ariphoona hivyo azola kuphiya mudzini, achendasema gosi garigokala gakahendeka na gara goaphaha hara atu okala ana pepho. 34 Phahi atu a mudzi wosi akpwedzamlola Jesu, na ariphomuona amvoya auke tsi yao.

*8:2 8:2 Mutu wa mahana kala ni najisi, kpwa hivyo kala karuhusiwa kuinjira nyumba ya kuvoya Mlungu, kuguta ama kugutwa ni myawe. Na achiphozwa kala ni akadzionyese kpwa mlavyadzi-sadaka, ndipho aweze kutsanganyikana na atu.

8:4 8:4 Alawi 14:1–32

8:11 8:11 Luka 13:29

8:12 8:12 Mathayo 22:13; 25:30; Luka 13:28

8:17 8:17 Isaya 53:4

8:28 8:28 Maandiko ganjina nkuiha tsi hino Gadara au Gerigesa.