9
Jesu anaswamehe dambi
(Mariko 2:1–12; Luka 5:17–26)
Phahi Jesu wapanda dau achivuka ziya achiuya kpwao Kaperinaumu. Hipho atu amreha mutu wa kuphola vilungo akamlaza chitandani. Naye Jesu ariphoona hara atu vira amkuluphiravyo, wamuamba yuya mkpwongo, “Usiogophe mwanangu! Mana dambizo zikaswamehewa.” Jesu ariphogomba vivyo, lola anjina kahi ya nyo alimu a Shariya achiandza kunungʼunika chimoyo-moyo kuamba, “Mutu hiyu anagomba kufuru.” Ela Jesu wamanya maazo gao, achiauza, “Ni kpwa utu wani munaaza mai mwenu mioyoni? Ni riphi ra rahisi, ni kumuamba mutu, ‘Dambizo zikaswamehewa,’ hebu ni kuamba, ‘Unuka unyendeke?’ Ela nalonda nikuonyeseni kukala mimi, Mutu Yela Mlunguni, nina uwezo himu duniani wa kuswamehe dambi.” Chisha achimuamba yuya mkpwongo, “Unuka, hala chitandacho uphiye kpwako kaya.” Hiye mkpwongo waunuka, achiphiya kaya. Hara atu ariphoona gara, aangalala na achitishirwa. Achimtogola Mlungu yemupha mwanadamu uwezo dza hinyo.
Jesu anatsambula Mathayo
(Mariko 2:13–17; Luka 5:27–32)
Jesu ariphokala anaphiya vyakpwe, wamuona mtoza kodi aihwaye Mathayo,* 9:9 Dzina ranjina ra Mathayo ni Lawi, (soma Mariko 2:14 na Luka 5:27). asegere phakpwe ofisini, achimuamba, “Nilunga.” Mathayo waunuka achimlunga.
10  9:10 Luka 15:1,2Badaye, Jesu na anafundzie aphiya nyumbani kpwa Mathayo, kpwendarya. Na ariphokala asegere anarya phamwenga na atoza kodi na atu anjina anji ariokala achiharirwa kala ni achina-dambi akpwedzarya phamwenga nao. 11 Mafarisayo ariphoona higo, achiauza anafundzie, “Mbona mwalimu wenu anarya phamwenga na atoza kodi na achina-dambi?” 12 Ela Jesu ariphosikira, waamba, “Azima taana haja ya mganga, ela akongo ndio ario na haja ya mganga. 13  9:13 a Mathayo 12:7; b Hosea 6:6Haya dzibazeni mafundzo higa ga Mlungu gaambago, ‘Nilondacho ni atu akale na mbazi wala si kunipha sadaka bahi.’ Mana siyakpwedzaiha atu adzionao ana haki, ela nákpwedzaiha achina-dambi.”
Jesu anauzwa kuhusu kufunga
(Mariko 2:18–22; Luka 5:33–39)
14 Alafu anafundzi a Johana akpwedza kpwa Jesu achedza muuza, achimuamba, “Swiswi na Mafarisayo hukufunga, kpwa utu wani anafundzio taafunga?” 15 Jesu achiamba, “Dze, ajeni a harusini nkukala na sonono wakati bwana arusi a phamwenga nao? Hata! Ela wakati uredza ambapho bwana arusi andauswa asikale phamwenga nao. Hinyo ndio wakati ndiphofunga. 16 Tsona, takuna ariyeshona chiraka chiphya nguwo ya kare, mana hicho chiraka chichiandza kuuyirana, iyo nguwo ya kare indazidi kuahuka. 17 Wala uchi muphya tauweza kutiywa viriba vya kare; mana hivyo viriba vindaahuka, uchi umwagike na vyo viriba vindakala tavina mana. Ela uchi muphya utiywa viriba viphya ili uchi na viriba visibanangike.” 9:17 Chiriba ni kama chiburu cha chingo.
Jesu anaphoza mchetu wa mruwo
na kufufula mwana wa Jairo
(Mariko 5:21–43; Luka 8:40–56)
18 Jesu ariphokala acheregomba nao, phatsoloka chilongozi mmwenga wa Chiyahudi, achedzamchitira mavwindi mbereze, achimuamba, “Mwanangu mchetu akadosa roho chisambi-sambi, ela uchedzamʼbandikira mkpwonoo, andafufuka.” 19 Phahi Jesu waunuka achiphiya naye, nao anafundzie achimlunga.
20 Ariphokala charoni, mchetu mmwenga, ariyekala mkpwongo wa mruwo 9:20 Mchetu wa mruwo chishariya kala ni najisi. kpwa miaka kumi na miiri, wamlunga Jesu ko nyuma achiguta mutse wa nguwoye. 21 Mana kala akagomba mwakpwe moyoni, “Nchiguta nguwoye tu, nindaphola.” 22 Phahi ariphoguta nyo mutse wa nguwo, Jesu wagaluka, na ariphomuona yuya mchetu wamuamba, “Dzitiye moyo, mayo, kpwa sababu ya kunikuluphira, ukaphola.” Mchetu hiye achiphola phapho kpwa phapho.
23 Alafu Jesu wafika kaya ya yuya chilongozi wa Chiyahudi achiinjira nyumbani. Ariphoona apigadzi ngoma za hanga na atu anji anarira kpwa sonono, 24 achiaamba, “Ukani hipha! Mana hiyu msichana kafwere, arere tu.” Ela hara atu achimtseka. 25 Phahi atu osi ariphotuluzwa kondze, Jesu wainjira ndani, achendamgbwira mkpwono yuya msichana, naye achiunuka. 26 Nazo habari hizi zagota lalo zima.
Jesu anaphoza vipofu airi
27 Jesu waphiya vyakpwe na himo njirani walungbwa-lungbwa ni vipofu airi ariokala anakota kululu, “Mwana wa Daudi,§ 9:27 Manage ni chivyazi cha Mfalume Daudi, yani mutu yetsambulwa ni Mlungu kutawala atue. huonere mbazi!” 28 Jesu ariphoinjira nyumbani, hara vipofu airi amlunga ko ndani, naye Jesu achiauza, “Dze, munakuluphira kukala nina uwezo wa kukuphozani?” Nao achiamba, “Ehe, Bwana.” 29 Ndipho Jesu achiaguta matso, kuno anaamba, “Navikale kulengana na kuluphiro renu.” 30 Matso gao gavuguka achiona. Jesu waakahaza kpwa usiru, “Msimuambire mutu yeyesi dzambo hiri!” 31 Ela nyo auka na achendagoteza habari za Jesu tsi ndzima.
Jesu anaphoza bwibwi
32 Hara atu airi ariphokala anauka, atu anjina amreha mutu yekala ni bwibwi, mana kala ana pepho. 33 Phahi Jesu wamtuluza yuya pepho, naye yuya bwibwi achiandza kugomba. Atu anji aangalala, achiamba, “Dzambo dza hiri tahudzangbweriona kahi ya tsi ya Iziraeli.” 34  9:34 Mathayo 10:25; 12:24; Mariko 3:22; Luka 11:15Ela Mafarisayo achiamba, “Anatuluza pepho kpwa uwezo wa mkpwulu wa pepho.”
Jesu anaonera atu mbazi
35  9:35 Mathayo 4:23; Mariko 1:39; Luka 4:44Jesu wanyendeka midzi na vidzidzi vyosi vya seemu hiyo. Wakala achifundza ndani ya masinagogi na kutangaza habari nono kuhusu utawala wa Mlungu, kuno anaphoza chila aina ya makongo na unyonje. 36  9:36 Isabu 27:17; 1 Afalume 22:17; 2 Nyakati 18:16; Ezekieli 34:5; Mariko 6:34Phahi ariphoona go makundi ga atu, waaonera mbazi kpwa sababu kala ana wasiwasi na kala taamanya ahendedze, dza mangʼondzi gasigo na mrisa. 37  9:37 Luka 10:2Chisha achiaambira anafundzie, “Mavuno ni manji ela avunadzi ni achache. 38 Phahi, mvoyeni Mlungu, Bwana mchina-munda, ahume ahendadzi-kazi zaidi edze avune.”

*9:9 9:9 Dzina ranjina ra Mathayo ni Lawi, (soma Mariko 2:14 na Luka 5:27).

9:10 9:10 Luka 15:1,2

9:13 9:13 a Mathayo 12:7; b Hosea 6:6

9:17 9:17 Chiriba ni kama chiburu cha chingo.

9:20 9:20 Mchetu wa mruwo chishariya kala ni najisi.

§9:27 9:27 Manage ni chivyazi cha Mfalume Daudi, yani mutu yetsambulwa ni Mlungu kutawala atue.

9:34 9:34 Mathayo 10:25; 12:24; Mariko 3:22; Luka 11:15

9:35 9:35 Mathayo 4:23; Mariko 1:39; Luka 4:44

9:36 9:36 Isabu 27:17; 1 Afalume 22:17; 2 Nyakati 18:16; Ezekieli 34:5; Mariko 6:34

9:37 9:37 Luka 10:2