10
Madzina ga anafundzi kumi na airi
a Jesu
(Mariko 3:13–19; Luka 6:12–16)
Jesu waiha anafundzie kumi na airi achiapha uwezo wa kutuluza pepho, na kuphoza chila aina ya makongo na unyonje. Higa ndigo madzina ga hara mitume kumi na airi. Kpwandza ni Simoni, ambaye dzina ranjina ni Petero, na nduguye Anderea, Jakobo mwanangbwa wa Zebedayo, na nduguye Johana, Filipu na Batholomayo, Tomasi na Mathayo yekala mtoza kodi, Jakobo mwana wa Alifayo, na Thadayo, Simoni ambaye piya kala achiihwa “Mpiganiadzi Uhuru”, na Juda Isikarioti ambaye mwisho wamsalata Jesu.
Jesu anahuma anafundzie
kumi na airi
(Mariko 6:7–13; Luka 9:1–6)
Jesu waahuma hara anafundzie kumi na airi, achialagiza achiamba, “Musiphiye majimbo ga atu asiokala Ayahudi, wala msiinjire midzi ya Asamariya, ela phiyani kpwa atu a Iziraeli, arioangamika dza mangʼondzi. Mphiyapho tangazirani atu hivi, ‘Mfalume yela kpwa Mlungu a phephi kpwedzatawala atue.’ Kaphozeni akongo a mahana na akongo anjina, kafufuleni ariofwa, na kutuluza pepho. Mwahewa bure kpwa hivyo kalavyeni bure. Wakati munaphiya msihale pesa yoyosi, 10  10:10 1 Akorintho 9:14; 1 Timothi 5:18mkoba, nguwo yanjina, virahu vya kugaluza wala bakora. Mana muhendadzi-kazi ni lazima ahewe chakuryache.
11 “Chila muinjirapho mudzi ama chidzidzi, endzani ndiyekukaribishani msagale naye hadi mundiphouka. 12 Muinjirapho nyumbani mwa enyezi enu, alamuseni. 13 Na ichikala achina-nyumba iyo anafwaha, phahi amani yenu naikale phamwenga nao. Ela ichikala taafwaha, phahi amani yenu indakuuyirani. 14  10:14 Mahendo 13:51Mchikosa mutu wa kukukaribishani hebu wa kukuphundzani, tulukani nyumba au mudzi hinyo. Wakati munatuluka, kukutani vumbi ra mwenu maguluni kuaonyesa kala akahenda makosa kpwa kusakuphundzani. 15  10:15 Mathayo 11:24; Mwandzo 19:24–28 10:15 Luka 10:4–12Nakuambirani kpweli kukala, siku ya uamuli atu a mudzi hinyo andatiywa adabu kali kuriko hira ndiyophaha atu a midzi ya Sodoma na Gomora.”
Mateso ndigokpwedza
(Mariko 13:9–13; Luka 21:12–17)
16  10:16 Luka 10:3“Phundzani! Nakuhumani mphiye, namwi mundakala dza mangʼondzi gaphiyago kahi ya mabawa. Kpwa hivyo kalani erevu dza nyoka na a pole dza njiya. 17  10:17 Mariko 13:9–11; Luka 12:11–12; 21:12–15Dzimanyirireni na atu dza hinyo, mana andakuphirikani mkashitakiwe mbere ya vilongozi a chidini, na andakuchapani viboko ndani ya masinagogi gao. 18 Namwi mundagbwirwa mphirikpwe mbere za atawala na afalume kpwa sababu yangu, ili mphahe kunishuhudiya kpwa atu hinyo na atu asio kala Ayahudi. 19 Na munaphogbwirwa na kuphirikpwa mbere zao, msitangetange ra kpwendagomba wala ndivyogomba. Gosi ga kugomba mundahewa wakati uchifika. 20 Kpwa sababu si mwimwi mundiogomba, ela Roho wa Sowe yenu ariye mwenu mioyoni.
21  10:21 Mariko 13:12; Luka 21:16“Mutu andafyakatsira nduguye aolagbwe, baba andamfyakatsira mwanawe, nao ana andaagalukira avyazi aho aafyakatsire ili aolagbwe. 22  10:22 Mathayo 24:9–13; Luka 21:17; Mariko 13:13Atu osi andakuzirani kpwa sababu yangu. Ela ndiyevumirira hadi mwisho andaokolwa. 23 Mchiteswa ni atu a mudzi mmwenga, ukani mphiye mudzi wanjina. Mana nakuambirani kpweli tamundamala midzi yosi ya Iziraeli kabila ya mimi, Mutu Yela Mlunguni, kuuya.
24  10:24 Luka 6:40; Johana 13:16; 15:20“Mwanafundzi kamshinda mwalimuwe, wala mtumishi kushinda tajiriwe. 25  10:25 Mathayo 9:34; 12:24; Mariko 3:22; Luka 11:15Phahi mwanafundzi naatosheke kukala dza mwalimuwe, na mtumishi dza tajiriwe. Ichikala mkpwulu wa nyumba anaihwa Belizebuli,* 10:25 Belizebuli ni dzina ranjina ra Shetani. dze hara atue, taandaihwa na madzina mai zaidi?
Ogophani Mlungu macheye
(Luka 12:2–7,8–9,51–53; 14:26–27)
26  10:26 Mariko 4:22; Luka 8:17“Kpwa hivyo msiogophe atu, mana takuna chochosi chofwitsika ambacho tachindamanyikana wazi, wala takuna dzambo ra siri ambaro tarindamanyikana. 27 Mambo ninagokuambirani jizani gagombeni mutsi, na muambirwago pokopoko gatangazeni mbere za atu. 28 Msiogophe atu aolagao mwiri bahi, ela taaweza kuolaga roho. Baha kumuogopha Mlungu awezaye kubananga mwiri phamwenga na roho mohoni. 29 Mnamanya kala mberya airi anaguzwa rahisi. Ela takuna hata mberya mmwenga awezaye kufwa bila ya ruhusa ya Sowe yenu. 30-31 Hata nyere zenu za vitswani zosi Mlungu anazimanya isabuye. Phahi, msiogophe, mana mwimwi muna samani zaidi kuriko mberya anji!
32 “Yeyesi ndiyedzimanyisa wazi mbere za atu kala ni mfuasi wangu, nami piya nindamkubali mbere za Baba ariye mlunguni. 33  10:33 2 Timothi 2:12Ela ndiyenitsamalala mbere za atu, nami piya nindamtsamalala mbere za Baba ariye mlunguni.
34 “Msione kukala nákpwedzahenda atu aelewane himu duniani. Sedzerereha maelewano, ela nákpwedzareha kondo. 35  10:35 Mika 7:6Mana nákpwedzatanya mutu na ise, mwana mchetu na nine, na mkpwaza-mwana na nine-vyala. 36 Maadui ga mutu ni atu a nyumbaye mwenye. 37 Mutu amendzaye ise ama nine zaidi kuriko mimi kafwaha kukala mwanafundzi wangu. Amendzaye mwanawe zaidi kuriko mimi kafwaha kukala mwanafundzi wangu. 38  10:38 Mathayo 16:24; Mariko 8:34; Luka 9:23Tsona asiyekala tayari kugaya na kunilunga, kafwaha kukala mfuasi wangu. 39  10:39 Mathayo 16:25; Mariko 8:35; Luka 9:24; 17:33; Johana 12:25Mutu amendzaye maishage himu duniani andaangamiza maishage ga kare na kare, ela aangamizaye maishage ga himu duniani kpwa sababu yangu, andagaokola.
Tuzo
(Mariko 9:41)
40  10:40 Luka 9:48; 10:16; Johana 13:20; Mariko 9:37“Ndiye kuphokerani ananiphokera mimi, na aniphokeraye, anamphokera hiye ariyenihuma. 41 Aphokeraye nabii kpwa kukala anamanya mjeni ni nabii, andaphokera tuzo ra nabii. Aphokeraye mutu wa haki kpwa kukala anammanya ni mutu wa haki, andaphokera tuzo ra mutu wa haki. 42 Mutu ndiyemupha angaa chikombe cha madzi ga kunwa mmwengawapho wa afuasi hinya ambao si muhimu, ela kpwa sababu ni mfuasi wangu, nakuambirani kpweli andatuzwa.”

10:10 10:10 1 Akorintho 9:14; 1 Timothi 5:18

10:14 10:14 Mahendo 13:51

10:15 10:15 Mathayo 11:24; Mwandzo 19:24–28

10:15 10:15 Luka 10:4–12

10:16 10:16 Luka 10:3

10:17 10:17 Mariko 13:9–11; Luka 12:11–12; 21:12–15

10:21 10:21 Mariko 13:12; Luka 21:16

10:22 10:22 Mathayo 24:9–13; Luka 21:17; Mariko 13:13

10:24 10:24 Luka 6:40; Johana 13:16; 15:20

10:25 10:25 Mathayo 9:34; 12:24; Mariko 3:22; Luka 11:15

*10:25 10:25 Belizebuli ni dzina ranjina ra Shetani.

10:26 10:26 Mariko 4:22; Luka 8:17

10:33 10:33 2 Timothi 2:12

10:35 10:35 Mika 7:6

10:38 10:38 Mathayo 16:24; Mariko 8:34; Luka 9:23

10:39 10:39 Mathayo 16:25; Mariko 8:35; Luka 9:24; 17:33; Johana 12:25

10:40 10:40 Luka 9:48; 10:16; Johana 13:20; Mariko 9:37