11
Jesu ariphomala kulagiza anafundzie kumi na airi, wauka achendafundza na kutangazira atu a midzi yanjina ya Galilaya ujumbewe.
Johana Mʼbatizadzi
anahuma anafundzie
(Luka 7:18–35)
Phahi, wakati hinyo Johana kala a jela. Ariphosikira mambo gahendwago ni Masihi, wahuma anafundzie akamuuze, “Dze, we ndiwe iye huriye kala hunamgodzera, hebu hugodze mutu wanjina?” Na Jesu achiajibu achiamba, “Phiyani mkamsemurire Johana mchigogasikira na kugaona: 11:5 Isaya 35:5–6; 61:1Vipofu anaona, viswere ananyendeka, akongo a mahana anaphozwa, masito anasikira, atu a kufwa anafufulwa, na achiya anasemurirwa habari nono kula kpwa Mlungu. Tsona muambireni kukala mutu yeyesi asiye na wasiwasi nami waajaliwa.”
Anafundzi a Johana ariphokala anauka, Jesu wagomba na rira borori ra atu kuhusu Johana, achiamba, “Mriphophiya weruni kpwendamphundza Johana, kala munaona myaonani? Dze, mwakpwendalola nyasi zizugbwavyo ni phuto? Ichikala sio hivyo, sambi kala mchalolani? Hebu kala mchalola mutu wa kuvwala nguwo nono? Hata! Atu avwalao nguwo nono akala madzumba ga chifalume. Haya niambirani, kala mchalolani? Kala mchalola nabii? Ehe! Ni kpweli kabisa, tsona nakuambirani iye ni zaidi ya nabii. 10  11:10 Malaki 3:1Iye ndiye ambaye Maandiko gaandikpwa kumuhusu, gaambago,
‘Nindatanguliza muhumwa wangu mberezo,
ambaye andakutengezera njirayo.’
11 “Nakuambirani kpweli kukala, takudzangbwetsembuka mutu kahi ya anadamu osi ariye muhimu kuriko Johana Mʼbatizadzi. Ela mutu yeyesi ariye mfuasi wangu, hata yuya wa tsini kabisa kpwenye utawala wa mlunguni ni mkpwulu kuriko Johana.
12  11:12 Luka 16:16“Hangu Johana Mʼbatizadzi aandze kusemurira neno ra Mlungu na kubatiza atu hadi sambi, ujumbe kuhusu utawala wa Mlungu unapingbwa sana na hinyo apindzani anahenda chadi cha kuuangamiza. 13 Mana kabila ya Johana kpwedza, manabii osi na Shariya za Musa zatabiri kuhusu wakati hinyu. 14  11:14 Malaki 4:5; Mathayo 17:10–13; Mariko 9:11–13Na ichikala mundakubali, phahi Johana ndiye Elija yetabiriwa ni manabii kukala andauya. 15 Ariye na masikiro, naasikire!”
16 Jesu waenderera kuamba, “Ela ni ndaafwananisha na chitu chani atu a siku hizi? Aho ni dza anache asegereo cheteni analaumu kundi ranjina:
17 ‘Hwakupigirani ngoma za arusi,
ela tamfwihire.
Huchikupigirani ngoma ya chifudu,
ela tamkarira.’
18 “Johana ariphokpwedza, wafunga na kanwere uchi, na atu kala achimuamba, ‘Pepho ana koma.’ 19 Nriphokpwedza mimi, Mutu Yela Mlunguni, narya na kunwa, nao atu ananiamba, ‘Mloleni, hiye mroho na mlevi, msena wa atoza kodi na achina-dambi anjina!’ Ela ikima ya Mlungu nkuhakikishwa kala ni kpweli kpwa mahendo ga atue.”
Midzi isiyokuluphira
(Luka 10:13–15)
20 Phahi Jesu waandza kulaumu atu a midzi ambayo wahenda vilinje vinji, kpwa sababu taayatubu dambi zao. 21  11:21 Isaya 23:1–18; Ezekieli 26:1—28:26; Joeli 3:4–8; Amosi 1:9–10; Zakariya 9:2–4Achiamba, “Shaka hiro, mwi atu a midzi ya Korazini na Bethisaida!* 11:21 Jesu anafwananisha atu a midzi ya Chiyahudi na atu a midzi ya atu asiokala Ayahudi (Tiro, Sidoni na Sodoma), ambao kala anamanyikana kpwa uyi wao. Mana kala vilinje vyohendwa kpwenu, vyahenderwa atu a midzi ya Tiro na Sidoni, atue angekala atubu chitambo, akavwala magunia na kudzisaka ivu kuonyesa akatubu. 22 Ela nakuambirani kukala siku ya hukumu mwimwi mundaphaha uamuli mkali kuriko ya atu a Tiro na Sidoni. 23  11:23 Isaya 14:13–15; Mwandzo 19:24–28Na mwi atu a Kaperinaumu, dze mundadzikarya hadi mfike mlunguni? Hata! Mundatserezwa hadi kuzimu, mana kalapho vilinje vyohenderwa mwimwi vyahendwa mudzi wa Sodoma, phahi mudzi hinyo ungekala uchereko. 24  11:24 Mathayo 10:15; Luka 10:12Ela nakuambirani kukala siku ya uamuli, mwimwi mundaphaha uamuli mkali kuriko ya atu a Sodoma.”
Ndzoni kpwangu mwedze muoye
(Luka 10:21–22)
25 Wakati hinyo Jesu waamba, “Baba Mlungu, Bwana wa dzulu mlunguni na duniani, nakushukuru kpwa sababu waafwitsa atu a ilimu na marifwa mambo higa na uchiangʼazira atu akuluphirao dza anache. 26 Ehe, ni sawa Baba, mana hivyo ndivyo vyokuhamira. 27  11:27 Johana 1:18; 3:35; 10:15Baba wanipha uwezo wa mambo gosi. Takuna mutu ammanyaye Mwana isiphokala Baba, wala takuna ammanyaye Baba Mlungu isiphokala Mwana na mutu yeyesi ambaye Mwana nkumtsambula kumfwenurira.
28 “Ndzoni kpwangu mwimwi mosi mgayao na kuremererwa ni mizigo miziho, nami nindakuoyezani. 29  11:29 Jeremia 6:16Gbwirani mzigo wangu na mdzifundze kula kpwangu; mana mimi ni mpole na wa mbazi, namwi roho zenu zindaoya. 30 Mana mafundzo gangu ga rahisi, 11:30 Chiyunani chinaamba gogolo rangu. na mzigo wangu tauremera.”

11:5 11:5 Isaya 35:5–6; 61:1

11:10 11:10 Malaki 3:1

11:12 11:12 Luka 16:16

11:14 11:14 Malaki 4:5; Mathayo 17:10–13; Mariko 9:11–13

11:21 11:21 Isaya 23:1–18; Ezekieli 26:1—28:26; Joeli 3:4–8; Amosi 1:9–10; Zakariya 9:2–4

*11:21 11:21 Jesu anafwananisha atu a midzi ya Chiyahudi na atu a midzi ya atu asiokala Ayahudi (Tiro, Sidoni na Sodoma), ambao kala anamanyikana kpwa uyi wao.

11:23 11:23 Isaya 14:13–15; Mwandzo 19:24–28

11:24 11:24 Mathayo 10:15; Luka 10:12

11:27 11:27 Johana 1:18; 3:35; 10:15

11:29 11:29 Jeremia 6:16

11:30 11:30 Chiyunani chinaamba gogolo rangu.