3
Jesu anaphoza mutu Siku ya Kuoya
(Mathayo 12:9–14; Luka 6:6–11)
Siku yanjina Jesu wainjira sinagogini, namo kala muna mutu yefuwa mkpwono. Piya kala muna atu ambao kala anaendza chizigbwa cha kumshitakira Jesu. Atu hinyo amrorera aone ichikala andamphoza yuya mutu Siku ya Kuoya. Jesu achimuamba yuya mutu wa kufuwa mkpwono, “Ndzo hiku.” Chisha achiauza hara ariokala phara, “Ni riphi ra shariya kuhenda Siku ya Kuoya? Ni mutu kuhenda manono hebu kuhenda mai? Ni kutivya mutu hebu kuolaga?” Ela osi achinyamala. Hipho Jesu waatongʼorera matso kpwa utsungu, achisononeka kpwa sababu ya kukosa mbazi kpwao. Alafu achimuamba yuya mutu, “Golosa mkpwonoo,” naye achiugolosa na uchikala mzima. Phapho hipho Mafarisayo atuluka kondze achiungana na atu a chikundi cha Herode kupanga njama ya ndivyomuolaga Jesu.
Umati wa atu unamlunga Jesu
(Mathayo 12:9–14; Luka 6:6–11)
Jesu na anafundzie auka achiphiya kanda-kanda ya ziya ra Galilaya, na kundi kulu ra atu kula Galilaya, jimbo ra Judea richimlunga. Piya kpwakpwedza atu anji kula Judea, Jerusalemu na jimbo ra Idumea, ngʼambo ya muho Joridani, na phephi na midzi ya Tiro na Sidoni. Hano osi akpwedza mana kala akasikira gara arigohenda Jesu. 9-10  3:9–10 Mariko 4:1; Luka 5:1–3Kpwa vira Jesu kala akaphoza atu anji, akongo osi kala analonda amgute. Phahi Jesu ariphoona hura umati, waambira anafundzie amsengezere dau akale andasagala asedze akafyehwa ni atu. 11 Na atu a pepho ariphomuona, adzibwaga photsi mbereze na hinyo pepho achikota kululu achiamba, “Uwe u Mwana wa Mlungu!” 12 Ela Jesu waaonya sana asimuambire mutu yeyesi kukala iye ni ani.
Jesu anatsambula mitume
kumi na airi
(Mathayo 10:1–4; Luka 6:12–16)
13 Alafu Jesu waphiya gambani na achiiha hara kala anaalonda, nao achimlunga. 14 Watsambula kumi na airi, achiaiha “mitume.” Waatsambula ili akale phamwenga naye, aahume kpwendatangaza ujumbewe, 15 na akale na uwezo wa kutuluza pepho. 16 Phahi hara kumi na airi kala ni: Simoni (ariyemuiha Petero), 17 Jakobo na Johana, ana a Zebedayo, (waaiha Boanerige, yani manage ni ana a Chiguruguru), 18 Anderea, Filipu, Batholomayo, Mathayo, Tomasi, Jakobo mwana wa Alifayo, Thadayo, Simoni (ambaye piya kala achiihwa Mpiganiadzi Uhuru), 19 na Juda Isikarioti, ambaye mwisho wamsalata Jesu.
Jesu ana nguvu kumshinda Shetani
(Mathayo 12:22–32; Luka 11:14–23; 12:10)
20 Badaye Jesu wakpwendainjira nyumba fulani, na kundi ra atu richedza tsona hata ichikala Jesu na anafundzie taana nafwasi ya kurya. 21 Atu a kpwao kaya ariphosikira, aphiya kpwendamuhala mana atu kala anaamba, “Ana koma!” 22  3:22 Mathayo 9:34; 10:25Piya alimu a Shariya ariphokpwedza kula Jerusalemu, aamba, “Analongozwa ni Belizebuli, mkpwulu wa pepho. Anatuluza pepho kpwa uwezo mkpwulu wa pepho.” 23 Hipho Jesu waaiha, achibisha nao kuhumira ndarira, “Dze Shetani anawezadze kutuluza Shetani? 24 Tsi yoyosi ambayo vilongozie anapingana taiweza kudumu, 25 tsona nyumba iganyanayo makundi kupingana, nkutsamuka. 26 Phahi ichikala kundi mwenga ra pepho rinapinga utawala wa Shetani, inaonyesa kukala ufalume hinyo unaganyana, nao tauweza kpwenderera, mana mwishowe u phephi. 27 Wala takuna mutu awezaye kuinjira nyumba ya mutu wa mkpwotse ili amfute malize, isiphokala kpwandza, amfunge mikowa yuya mutu wa mkpwotse ndipho amfute malize.
28 “Nakuambirani kpweli kukala atu andaswamehewa chila dambi na kufuru, 29  3:29 Luka 12:10ela yeyesi ndiyekufuru Roho Mtakatifu kandaswamehewa bii, andakala ana dambi ya kare na kare.” 30 Jesu wagomba hivyo mana hara atu kala anaamba, “Hiyu ana pepho.”
Udugu wa kpweli
(Mathayo 12:46–50; Luka 8:19–21)
31 Phapho hipho, nine na ndugu a chilume a Jesu akpwedza. Achiima kondze, achilagiza Jesu aihwe. 32 Kundi ra atu kala risegere kumzunguluka; achimuamba, “Bwana! Mayoo na enenu a pho phondze analonda kukuona.” 33 Jesu achiauza, “Mayo na enehu ni ano ani?” 34 Alafu walola hara ariokala asegere kumzunguluka na achiamba, “Lolani, hinya ndio mayo na enehu! 35 Yeyesi ahendaye alondago Mlungu, ndiye mwenehu na mayo.”

3:9-10 3:9–10 Mariko 4:1; Luka 5:1–3

3:22 3:22 Mathayo 9:34; 10:25

3:29 3:29 Luka 12:10