2
Jesu anaswamehe dambi na kuphoza
(Mathayo 9:1–8; Luka 5:17–26)
Jumwa na chisiku Jesu wauya Kaperinaumu, na atu achisikira kukala wakpwedza asegere ko asagalako. Hipho umati mkpwulu wa atu wakpwedza uchiodzala hadi atu achikala taaweza kusengerera mryango, naye Jesu achieleza atu mambo ga Mlungu. Chisha kpwakpwedza atu a ne ambao kala akatsukula mutu wa kuphola vilungo kumreha kpwa Jesu. Ela kpwa sababu ya hura umati wa atu, hara okala akatsukula mkpwongo, taayaweza kumfisa phara ariphokala Jesu. Phahi apanda dzulu ya hira nyumba, achielekeza phara ariphokala Jesu, achiphahenda mwanya, chisha achimtsereza yuya mkpwongo na chitandache. Jesu ariphoona hara atu vira amkuluphiravyo, wamuamba yuya mkpwongo, “Mwanangu, dambizo zikaswamehewa.”
Phahi alimu anjina a Shariya ariokala asegere hipho adziuza mwao mioyoni, “Kpwa utu wani yuno anagomba vino? Anakufuru. Takuna mutu awezaye kuswamehe dambi siphokala Mlungu macheye.” Phapho hipho Jesu wamanya maazo gao, na achiauza, “Kpwa utu wani munaaza hivyo mwenu mioyoni? Ni riphi ra rahisi, ni kumuamba hiyu mutu wa kuphola vilungo, ‘Dambizo zikaswamehewa,’ hebu ni kumuamba, ‘Unuka, hala tandikoro uphiye vyako?’ 10 Ela nindakuhendani mmanye kukala mimi, Mutu Yela Mlunguni, nina uwezo wa kuswamehe dambi himu duniani.” Chisha achimuamba yuya mkpwongo, 11 “Nakuamba, unuka uhale tandikoro uphiye kaya.” 12 Phapho kare achiunuka, achihala chitandache na achiuka kuno atu osi analola. Atu osi aangalala na achimtogola Mlungu, achiamba, “Mambo higa! Tahudzangbwegaona bii.”
Jesu anamtsambula Lawi
(Mathayo 9:9–13; Luka 5:27–32)
13 Jesu waphiya tsona kanda ya ziya ra Galilaya. Kundi kulu ra atu richimlunga naye achiandza kuafundza. 14 Ariphokala anaphiya vyakpwe, wamuona mtoza kodi aihwaye Lawi,* 2:14 Dzina ranjina ra Lawi ni Mathayo (soma Mathayo 9:9; Luka 5:27–29). mwana wa Alifayo, asegere phakpwe ofisini. Achimuamba, “Nilunga,” naye Lawi waunuka achimlunga.
15 Badaye, Jesu na anafundzie akpwendarya chakurya nyumbani kpwa Lawi. Na ariphokala asegere anarya na atoza kodi na atu anjina ariokala achiharirwa kala ni achina-dambi akpwedzarya phamwenga nao. 16 Alimu a Shariya okala ni a kundi ra Mafarisayo amuona Jesu anarya na atu hinya. Phahi achiauza anafundzie, “Mbona yuno anarya phamwenga na atoza kodi na achina-dambi?” 17 Jesu ariphosikira waambira, “Azima taana haja ya mganga, ela hara akongo ndio ario na haja ya mganga. Mino siyakpwedzaiha atu adzionao ana haki, ela nákpwedzaiha achina-dambi.”
Jesu anauzwa kuhusu kufunga
(Mathayo 9:14–17; Luka 5:33–39)
18 Wakati mmwenga ambapho Mafarisayo na anafundzi a Johana kala akafunga, atu anjina akpwedzamuuza Jesu, “Mbona anafundzi a Johana na a Mafarisayo anafunga ela anafundzio taafunga?” 19 Jesu achiamba, “Hangu rini ajeni a harusini akafunga, naye bwana arusi achere phamwenga nao? Taaweza kufunga wakati bwana arusi achere phamwenga nao. 20 Ela kuredza wakati ambapho bwana arusi andauswa asikale phamwenga nao, hinyo ndio wakati ndiphofunga.
21 “Tsona takuna ashonaye chiraka chiphya nguwo ya kare; mana cho chiraka chiphya chindauyirana chirichane na cha kare, na hipho nguwo ya kare indazidi kuahuka. 22 Wala takuna awezaye kutiya uchi muphya viriba 2:22 Chiriba ni kama chiburu cha chingo. vya kare. Mana achihenda hivyo, hura uchi undaahula vyo viriba na nyo uchi, phamwenga na vyo viriba andavikosa. Ela uchi muphya utiywa viriba viphya.”
Jesu anauzwa kuhusu Siku ya Kuoya
(Mathayo 12:1–8; Luka 6:1–5)
23  2:23 Kumbukumbu 23:25Wakati mmwenga kala ni Siku ya Kuoya, Jesu na anafundzie atsapira minda ya nganu. Ariphokala anatsupa anafundzie aandza kukata na kuphulula masuche ga nganu achirya. 24 Mafarisayo ariphoona vira, amuuza Jesu, “Mbona anafundzio anahenda kazi Siku ya Kuoya? Lola! Anahenda dzambo ambaro si shariya kpwehu swiswi Ayahudi kuhendwa Siku ya Kuoya.” 25 Jesu achiaambira, “Kale tamdzangbwesoma arivyohenda Mfalume Daudi na ayae ariphosikira ndzala? 26  2:26 Alawi 24:9 2:26 1 Samueli 21:1–6Wakati Abiathari kala ndiye mlavyadzi-sadaka mkpwulu, Daudi wamenya hema ra kumuabudu Mlungu, achirya mabofulo gotengbwa kpwa kazi ya Mlungu. Chishariya, alavyadzi-sadaka bahi ndiokala anaruhusiwa kugarya, ela Daudi warya, tsona achiapha ayae.” 27 Alafu Jesu achiaambira, “Siku ya Kuoya yaikirwa atu, wala siyo kukala atu aumbwa kpwa sababu ya Siku ya Kuoya. 28 Kpwa hivyo, Mutu Yela Mlunguni, ndiye mwenye uwezo wa mambo gosi ga Siku ya Kuoya.” 2:28 Chiyunani chinaamba, Ni Bwana hata wa siku ya kuoya.

*2:14 2:14 Dzina ranjina ra Lawi ni Mathayo (soma Mathayo 9:9; Luka 5:27–29).

2:22 2:22 Chiriba ni kama chiburu cha chingo.

2:23 2:23 Kumbukumbu 23:25

2:26 2:26 Alawi 24:9

2:26 2:26 1 Samueli 21:1–6

2:28 2:28 Chiyunani chinaamba, Ni Bwana hata wa siku ya kuoya.