5
Jesu anaphoza mutu wa pepho
(Mathayo 8:28–34; Luka 8:26–39)
Phahi Jesu na anafundzie avuka Ziya ra Galilaya achifika tsi ya Agerasi.* 5:1 Maandiko ganjina nkuiha tsi hino Gadara au Gerigesa. Ariphotuluka dauni tu, Jesu wakutana na mutu yekala na pepho, ambaye kala ala vikurani. Mutu hiyu kala achiishi vikurani, wala takuna yeyesi ariyeweza kumfunga hata na silisili. Mana kano nyinji kala achifungbwa mikono na magulu, ela chila wakati anadusula zira silisili. Phahi, kpwa sababu ya mkpwotsewe, takuna yeyesi ariyeweza kumdinisa. Usiku na mutsi mutu hiyu kala achinyendeka ko vikurani na gambani kuno anakota kululu na kudzikata-kata na mawe. Ariphomuona Jesu aredza kpwa kure, wazola achendamgbwerera maguluni. Chisha pepho ariyekala ndani ya yuya mutu wakota kululu achiamba, “Jesu, Mwana wa Mlungu Ariye Dzulu Zaidi, unamini? Lapha kukala kundanigayisa!” Ye pepho wagomba vivi kpwa kukala Jesu kala akaamba, “Pepho mui we, mtuluke hiyu mutu!” Alafu Jesu achimuuza, “Uihwadze?” Naye achiamba, “Naihwa Jeshi, mana hu anji!” 10 Achimʼbembeleza sana Jesu asiazole tsi hiyo.
11 Sambi kala kuna chaa cha nguluwe anji chinarisa kanda-kanda ya gamba. 12 Hara pepho achimvoya Jesu achimuamba, “Hulagize hukainjire hara nguluwe.” 13 Jesu achikubali, na pepho achituluka yuya mutu, achendainjira hara nguluwe. Chaa chosi cha nguluwe elufu mbiri, chatserera mairo mteremukoni, chichiinjira ziyani, na nguluwe osi achihoha. 14 Arisa ariphoona vira, azola achendaambira atu hiko mudzini na mindani gara gachigohendeka. Na atu anji akpwedzalola gokala gakahendeka, 15 akpwedza phara ariphokala Jesu, na achimuona yuya mutu yekala akatuluzwa kundi ra pepho asegere akavwala nguwo na ana achilize, nao achitishirwa. 16 Hara ambao kala akaona vyo vyokala vikahendeka asemurira ayawao, achiambira atu vira vyokala kpwa ye mutu, na gara goaphaha hara nguluwe. 17 Ndipho atu a jimbo riro achiandza kumvoya Jesu auke tsi yao.
18 Jesu ariphokala anainjira dauni, yuya mutu ambaye kala akatuluzwa pepho wamvoya ruhusa aphiye naye. 19 Ela Jesu achikahala, achimuamba, “Phiya kaya na ukaasemurire asenao mambo gosi Mlungu achigokuhendera na vira achivyokuonera mbazi.” 20 Phahi yuya mutu wanyendeka kuko jimbo ra Midzi Kumi achendatangaza arigohenderwa ni Jesu, na osi ariogasikira achiangalala.
Jesu anaphoza mchetu wa mruwo
na kufufula mwana wa Jairo
(Mathayo 9:18–26; Luka 8:40–56)
21 Jesu ariphola tsi ya Agerasi, wavuka tsona na dau hadi ngʼambo ya phiri ya ziya. Waima kanda-kanda ya ziya, na kundi kulu ra atu richedza richimzunguluka. 22 Alafu mutu mmwenga aihwaye Jairo, yekala mmwenga wa akulu a masinagogi wakpwedza phapho. Ariphomuona Jesu, wamgbwerera maguluni, 23 achimvoya achiamba, “Mwanangu mchetu anafwa. Tafadhali huphiye ukamʼbandikire mkpwono, ili aphole na akale moyo.” 24 Hipho Jesu achiuka naye, na atu anji achimlunga hata achikala anamfyeha.
25 Mo kundini, kala muna mchetu mmwenga, ariyekala mkpwongo wa mruwo 5:25 Mchetu wa mruwo chishariya kala ni najisi. kpwa miaka kumi na miiri. 26 Mchetu hiyu kala akagaya sana. Wamala aganga, na kuhumira malize zosi, ela badala ya kuhenda baha, ukongo wazidi. 27-28 Ariphosikira habari za Jesu, waaza mwakpwe moyoni, “Nchiguta yo nguwoye tu, nindaphola.” Ndipho wamlunga Jesu ko nyuma mo kundini, achiguta nguwoye. 29 Ariphoiguta tu, mruwo uchituma na achidzisikira akaphola.
30 Phapho hipho Jesu achimanya kala nguvuze zikaphoza mutu, achigalukira rira kundi ra atu achiauza, “Ni ani chiyeguta nguwo yangu?” 31 Anafundzie achimuamba, “Uwe unaona atu akakuzunguluka, tsona unauza, ‘Ni ani chiyeniguta?’ ” 32 Ela Jesu achienderera kuendza ili amanye ni ani achiyeguta nguwoye. 33 Hipho yuya mchetu, kpwa vira kala akamanya chigomphaha, wakpwedzamgbwerera maguluni kuno anakakama kpwa wuoga, achisemurira chila chitu. 34 Jesu achimuamba, “Mayo, kpwa sababu ya kunikuluphira ukaphola. Phiya salama mana kundagaya tsona.”
35 Ariphokala acheregomba gaga, kpwakpwedza atu kula kaya ya yuya chilongozi, achiamba Jairo, “Pore, ela ye mwanao msichana akafwa, kpwa hivyo takuna haja ya kumyuga mwalimu tsona.” 36 Ela Jesu kayagatiya nazi gara gobishwa ni hara atu, ela achimuamba Jairo, “Gasikuondose higo, kuluphira tu.” 37 Phahi Jesu kayaruhusu mutu yeyesi kumlunga isiphokala Petero, Jakobo na mwanáo Johana.
38 Ariphofika kaya pha yuya chilongozi wa sinagogi, Jesu wakuta atu anapiga kululu na kurira. 39 Wainjira ndani achiaambira hara atu, “Mbona munarira na kusononeka? Hiyu mwanache kafwere, ela arere tu!” 40 Atu achimtseka, ela ye achiatuluza kondze osi. Chisha achihala ise na nine a yuya mwanache na hara ariokala naye, achiinjira chumbani mokala akalazwa. 41 Jesu achimgbwira mkpwono achigomba chikpwao achiamba, “Talitha koum.” Manage ni, “Msichana, nakuamba lamuka.” 42 Phapho hipho yuya mwanache waunuka. Achiandza kunyendeka, na atu ariphomuona aangalala sana. Naye kala ni msichana wa miaka kumi na miiri. 43 Hipho, Jesu waakahaza asimuambire mutu yeyesi dzambo hiro. Chisha achilagiza yuya mwanache ahewe chakurya.

*5:1 5:1 Maandiko ganjina nkuiha tsi hino Gadara au Gerigesa.

5:25 5:25 Mchetu wa mruwo chishariya kala ni najisi.