6
Jesu anaremewa hiko Nazareti
(Mathayo 13:53–58; Luka 4:16–30)
Jesu wauka hipho phamwenga na anafundzie, achiphiya mudzi arikorerwa. 2-3 Iriphofika Siku ya Kuoya, waandza kufundza sinagogini na anji ariosikira aangalala. Achiuzana, “Yuno, si ni yuyatu fundi wa mbao, mwana wa Maryamu, na ambaye nduguze ni Jakobo, Jose, Juda na Simoni. Na nduguze a chichetu hunasagala nao phapha. Ni marifwa gani arigohewa? Vyo kpweli, yuno ana uwezo wa kuhenda vilinje hivyo?” Phahi nyo atu taayafwahirwa na achimrema tsetsetse.
6:4 Johana 4:44Alafu Jesu achiaambira, “Nabii nkutogolwa chila phatu, isiphokala phao laloni pharipho na mbarize, na phao kaya pharipho na atue mwenye.” Jesu kayaweza kuhenda vilinje isiphokala waabandikira mikono akongo achache achiaphoza. Phahi Jesu waangalazwa ni hara atu kpwa sababu ya kusakuluphira kpwao.
Jesu anahuma anafundzie
kumi na airi
(Mathayo 10:5–15; Luka 9:1–6)
Jesu waphiya chidzidzi hadi chidzidzi kuno anafundza. Chisha achiiha anafundzie kumi na airi na achiandza kuahuma airi-airi. Achiapha uwezo wa kutuluza pepho ayi. Ndipho achialagiza asitsukule chochosi isiphokala bakora bahi. Msitsukule chakurya, au mkoba ama pesa mabindoni mwenu. Msivwale nguwo mbiri, ela vwalani virahu. 10 Na achiambira, “Phatu mundiphokaribishwa, kalani kahi ya nyumba iyo hadi mundiphouka kuphiya kpwanjina. 11  6:11 Mahendo 13:51 6:11 Luka 10:4–11Phophosi ambapho atu andarema kukukaribishani ama kukuphundzani phaukeni, na ichikala munauka kukutani vumbi ra mwenu maguluni, kuaonyesa kala akahenda makosa kpwa kusakuphundzani.” 12 Phahi anafundzi akpwendahubiriya atu kuno anaambira atubu dambi zao. 13  6:13 Jakobo 5:14Achituluza pepho anji, na achiapaka mafuha akongo anji na achiphola.
Chifo cha Johana Mʼbatizadzi
(Mathayo 14:1–12; Luka 9:7–9)
14  6:14 Mathayo 16:14; Mariko 8:28; Luka 9:19Herode, mfalume wa jimbo ra Galilaya, wasikira mambo higa gosi, kpwa vira dzina ra Jesu kala rikaenea chila phatu. Atu anjina kala achiamba, “Johana Mʼbatizadzi akafufuka! Ndiyo mana anaweza kuhenda vilinje vinji.” 15 Anjina kala achiamba, “Mutu hiyu ni Elija.” Anjina nao achiamba, “Hiyu ni nabii dza viratu manabii anjina a kare.” 16 Ela Herode ariphosikira kuhusu Jesu, waamba, “Hiye ni Johana nriyemkata chitswa, akafufuka.”
17-18  6:17–18 Luka 3:19–20Hipho awali Herode walagiza Johana agbwirwe na afungbwe jela. Wahenda hivyo kpwa mana Johana kala akamuambira kala chishariya ni makosa sana kumlóla Herodiya, ambaye kala ni mkpwaza nduguye Filipu. 19 Phahi, Herodiya wamzira sana Johana achilonda kumuolaga. Ela washindwa kuhenda hivyo 20 kpwa sababu Herode kala anamrinda. Herode wamuogopha Johana kpwa mana wamanya kukala ni mutu wa haki na asiye na lawama. Herode wamendza kumphundza, dzagbwe kala anayugika mwakpwe moyoni.
21 Ela wakati wa kusherekeya kumbukumbu ya kuvyalwa kpwa Herode, Herodiya waphaha nafwasi. Siku iyo Herode waatayarishira karamu atumia a ngambiye, akulu a viha, na vilongozi a Galilaya. 22 Mwana mchetu wa Herodiya wakpwedzafwiha vinono mbere za hara atu, hata Herode na ajenie achihamirwa. Ndipho mfalume achimuamba yuya msichana, “Voya chochosi ulondacho nami nindakupha.” 23 Chisha achihendaapa achiamba, “Nindakupha chochosi ndichovoya, hata ikale ni nusu ya ufalume wangu!”
24 Hipho yuya msichana watuluka achendamuuza nine, “Mayo, nkavoyeni?” Nine achimuamba, “Kavoye chitswa cha Johana Mʼbatizadzi.” 25 Ndipho yuya msichana achiuya kpwa mfalume upesi achendamuamba, “Nalonda uniphe chitswa cha Johana Mʼbatizadzi ndani ya chano.”
26 Mfalume ariphosikira hivyo wasononeka sana, ela kpwa vira kala akaapa mbere za ajenie, kayamendza kumkahaza. 27 Phapho hipho achihuma mutu arehe chitswa cha Johana, naye mutu achendamkata chitswa mumo jela. 28 Chisha achireha chira chitswa ndani ya chano, achimupha yuya msichana, naye achimphirikira nine. 29 Anafundzi a Johana ariphosikira habari hizo, akpwedzahala mwiriwe na achendauzika.
Jesu anarisa atu zaidi ya elufu tsano
(Mathayo 14:13–21; Luka 9:10–17; Johana 6:1–14)
30 Hara mitume ariphouya kula charo chao cha kpwendahubiri, akutana phamwenga achimsemurira Jesu gosi arigohenda na kuhubiri. 31 Phahi kpwa vira kala phana atu anji, edzao na aukao, akala taana nafwasi ya hata kurya. Hipho Jesu waambira anafundzie, “Nahuukeni hukakale machiyehu, ili huoye kpwa muda.” 32 Phahi auka na dau achiphiya kpwahali kusikokala na atu, ili akakale machiyao.
33 Ela Jesu waonewa anauka, nao atu anji kula midzi minji azola na kanda-kanda ya ziya hata Jesu na anafundzie ariphofika, nyo kala a kuko kare. 34  6:34 Isabu 27:17; 1 Afalume 22:17; 2 Nyakati 18:16; Ezekieli 34:5; Mathayo 9:36Jesu ariphotuluka dauni waona rira kundi kulu ra atu. Naye achiaonera mbazi mana kala ni dza mangʼondzi gasigo na mrisa. Phahi achiafundza mambo manji.
35 Kuriphotswa anafundzie akpwendamuamba, “Mwalimu, hipha ni kure na midzi, na jiza rinahanda. 36 Baha uambire aphiye mindani na vidzidzi virivyo phephi akagule chakurya.” 37 Ela Jesu achiaambira, “Ariseni mwimwi.” Nao achimuamba, “Huyaphahaphi chakurya cha maelufu ga pesa ili chitoshe atu hinya?” 38 Jesu achiauza, “Kpwani muna mabofulo mangaphi? Phiyani mukalole.” Ariphokpwendalola, achimuamba, “Huna mabofulo matsano, na ngʼonda airi.” 39 Phahi Jesu waambira atu asagale nyasini madiba-madiba. 40 Nao achisagala makundi ga atu mirongo mitsano-mitsano, na ga gana-gana. 41 Jesu wahala gara mabofulo matsano na hara ngʼonda airi, achilola dzulu mlunguni achimshukuru Mlungu. Ariphomala kuvoya, wamega-mega gara mabofulo na hara ngʼonda achiapha anafundzie aaganyire atu. 42 Atu osi arya kumvuna. 43 Chisha anafundzie achitsola-tsola masaza ga mabofulo na ngʼonda goodzaza kaphu kumi na mbiri. 44 Na hara ariorya mabofulo kala ni alume elufu tsano.
Jesu ananyendeka dzulu ya madzi
(Mathayo 14:22–36; Johana 6:15–21)
45 Phapho hipho Jesu waambira anafundzie apande dau avuke ngʼambo aphiye Bethisaida. Ela ye mwenye wasala ko nyuma kuaambira atu auye makpwao. 46 Bada ya kulagana na hara atu, waphiya gambani kpwendavoya Mlungu.
47 Dziloni, dau kala rikafika kahi-kahi ya ziya, naye Jesu kala a macheye tsi kavu. 48 Phahi waona anafundzie kpwa kure agayavyo na phuto kali kuhenda dau rao kuphiya mbere. Na iriphofika wakati wa dzogolo ra kpwandza kuika, waalunga anafundzie kuno ananyendeka dzulu ya madzi, achihenda avi anaatsupa. 49 Ela anafundzie ariphomuona ananyendeka dzulu ya madzi, aona ni tsunusi. Nao achikota kululu kpwa wuoga, 50 mana atishirwa ariphomuona. Ela phapho hipho Jesu waambira, “Msitishirwe! Ni mimi!” 51 Chisha achiinjira mo dauni, naro phuto richihurira. Hinyo anafundzie aangalazwa sana ni gara arigogaona. 52 Taayaelewa uwezo wa Jesu wa kurisa atu na mabofulo machache kala ulaphi, mana kala ni visoto na kala taamini.
53 Bada ya kuvuka ziya, atuluka tsi kavu seemu za Genesareti, achitiya nanga. 54 Jesu na anafundzie ariphotuluka dauni, phapho hipho atu amtambukira. 55 Phahi atu azunguluka tsi yosi, achitsukula akongo ambao akalazwa michekani mwao, achiaphirika chila phatu ariphosikira Jesu akaphiya. 56 Na kokosi Jesu arikophiya, vidzidzini, midzini ama mindani, atu asagika akongo cheteni. Nao achimvoya aaruhusu akongo agute hata dzagbwe ni mutse wa nguwoye ili aphozwe, nao osi arioriguta aphola.

6:4 6:4 Johana 4:44

6:11 6:11 Mahendo 13:51

6:11 6:11 Luka 10:4–11

6:13 6:13 Jakobo 5:14

6:14 6:14 Mathayo 16:14; Mariko 8:28; Luka 9:19

6:17-18 6:17–18 Luka 3:19–20

6:34 6:34 Isabu 27:17; 1 Afalume 22:17; 2 Nyakati 18:16; Ezekieli 34:5; Mathayo 9:36