7
Kuhusu mila za Ayahudi
(Mathayo 15:1–9)
Siku mwenga Mafarisayo na alimu a Shariya anjina ambao kala ala Jerusalemu, akpwedzakusanyana mbere za Jesu. Phapho aona anafundzi a Jesu anarya bila ya kutsukutsa mikono. Mana Mafarisayo na Ayahudi anjina osi nkulunga mila za akare ao; taarya chitu bila ya kutsukutsa mikono vinono. Tsona, achiuya kula cheteni taarya chochosi bila kutawaza. Piya kuna mila zanjina ambazo azirisi kula kpwa akare aho kama vira atsukutsavyo miyo ya kuririra na kujitira. Phahi, Mafarisayo na alimu a Shariya amuuza Jesu, “Kpwa utu wani anafundzio anavundza mila hurizorichirwa ni akare ehu? Mana nyo nkurya bila kutsukutsa mikono.”
7:6 Isaya 29:13Jesu achiaambira, “Mbavi mu anafiki mwi! Nabii Isaya wagomba kpweli kukuhusuni ariphotabiri ujumbe hinyu kula kpwa Mlungu.
Mana waamba, ‘Atu hinya nkuniogopha na maneno bahi,
ela mioyo yao i kure nami.
Kuniabudu kpwao takuna mana,
mana anafundza atu alunge mafundzo ga chibinadamu
dza malagizo gangu.’
“Mwimwi mkuricha shariya za Mlungu na kugbwiririra mila za atu.”
Jesu achienderera kuaambira, “Mwimwi mnamanya kuricha shariya ya Mlungu chiwerevu ili mlunge mila zenu! 10  7:10 Kutsama 20:12; 21:17; Kumbukumbu 5:16; Alawi 20:9Mana nabii Musa walavya shariya achilagiza, ‘Ishimu sowe na mayoo.’ Na chisha achiamba, ‘Yeyesi alaphizaye ise na nine, ni lazima aolagbwe.’ 11 Ela mwi munaruhusu mutu kuricha avyazie, kpwa kuambira, ‘Cho nricho nacho kpwa kukuteryani nkachilavya sadaka kpwa Mlungu.’ 12 Kpwa hivyo karuhusiwa kuterya ise au nine tsona. 13 Kpwa kulunga mila zenu mrizophokera kula kpwa akare enu na kuzifundza, munabera malagizo ga Mlungu. Namwi munahenda mambo manji ga kuigana na higo.”
Mambo gamtiyago mutu najisi
(Mathayo 15:10–20)
14 Jesu waiha tsona rira kundi ra atu achiaambira, “Hebu niphundzani vinono mosi, na mmanye ninagokuambirani! 15 Takuna chitu chochosi chiinjiracho ndani ya mutu kula kondze chinachoweza kumtiya najisi. Ela chilacho ndani ndicho chimtiyacho najisi. 16 Ariye na masikiro, naasikire!”* 7:16 Vitabu vyanjina vya kare tavina msitari wa 16.
17 Bada ya kurichana na hara atu, Jesu wainjira ndani ya nyumba. Himo nyumbani, anafundzie amuuza mana ya maneno arigogomba. 18 Naye achiauza, “Hata mwimwi piya tamuelewa? Kpwani tammanya kukala chitu chimuinjiracho mutu kula kondze, tachiweza kumtiya najisi? 19 Mana tachimuinjira moyoni, ela chinainjira ndanini na badaye chikanyewe.” (Kpwa kugomba hivyo, Jesu wahalalisha vyakurya vyosi.)
20 Achienderera kuamba, “Maneno mai galago ndani ya mutu ndigo gamtiyago najisi. 21 Mana kula ndani, moyoni mwa mutu, ndimo asili ya uyi wosi, kpwa mfwano maazo mai, udiya, wivi, kuolaga, 22 uzembe, uroho, kuhenda mai, lihandzo, tamaa mbaya, chidzitso, lisengenyo, ngulu, na uzuzu. 23 Uyi wosi hinyu ula moyoni mwa mutu, nao ndio umtiyao mutu najisi.”
Mayo asiyekala Myahudi anaamini
(Mathayo 15:21–28)
24 Jesu ariphouka hiko Galilaya, waphiya seemu ya mudzi wa Tiro. Hiko wamenya nyumba mwenga achitaka asimanywe ni atu, ela kayaweza kudzifwitsa. 25-26 Kpwakala mchetu mmwenga Myunani, yevyalwa Foinike ya Siria, ambaye kala ana mwana mchetu yekala ana pepho, phahi ariphosikira kukala Jesu akedza a pho laloni, wakpwendadzibwaga maguluni pha Jesu. 27 Jesu achimuamba, “Richa anache amvune kpwandza, mana si vinono kuhala chakurya cha anache na kuchitsuphira madiya.” 28 Ela yuya mchetu achimjibu achiamba, “Ni kpweli Bwana, ela amba madiya nkurya pukupuku zibwagbwazo ni nyo anache.” 29 Alafu Jesu achimuamba, “Kpwa sababu ya maneno uchigogomba, phiya kaya. Pepho akamtuluka mwanao!” 30 Phahi, waphiya kaya, na ariphofika achimuona mwanawe arere chitandani, pepho kala akamtophokpwa kare.
Jesu anaphoza bwibwi masito
31 Chisha Jesu wauka seemu za midzi ya Tiro na Sidoni, achiphiya avi anauya seemu za ziya ra Galilaya, hadi achifika jimbo ra Midzi Kumi. 32 Phahi atu amreha mutu ambaye kala ni bwibwi na masito, achimvoya Jesu amwiikire mikono ili aphole. 33 Jesu wamuhala achiphiya naye kanda, kure na rira kundi ra atu. Achendamtiya mala ga masikiro, chisha achitsitsa mahe malani, achimguta lilimi. 34 Chisha achilola dzulu mlunguni, achiuyiza mseho, achimuamba, “Efatha,” manage ni “Vuguka.” 35 Phapho hipho yuya mutu achiandza kusikira na kugomba. 36 Jesu achiaambira hara ariokala hipho asiseme na mutu yeyesi. Ela chila arivyozidi kuakahaza, ndivyo arivyozidi kutangaza sana. 37 Atu aangalala sana, achiamba, “Mambo achigohenda ni manono sana, mana akahenda asioweza kusikira asikire, na mabwibwi agombe!”

7:6 7:6 Isaya 29:13

7:10 7:10 Kutsama 20:12; 21:17; Kumbukumbu 5:16; Alawi 20:9

*7:16 7:16 Vitabu vyanjina vya kare tavina msitari wa 16.