8
Jesu anarisa atu zaidi ya elufu ne
(Mathayo 15:32–39)
Siku yanjina, kundi kulu ra atu rakusanyika phatu tsona, ela achikala taana chakurya. Hipho Jesu waiha anafundzie, achiamba, “Naaonera mbazi hinya atu, mana nkakala nao siku tahu, na hivi sambi taana chakurya. Nchiaricha aphiye vyao na ndzala, anaweza kpwendahirika mo njirani, mana anjina ao ala kure.” Nao achimuamba, “Mutu anawezadze kuarisa atu phano weruni?” Achiauza, “Kpwani muna mabofulo mangaphi?” Nao achiamba, “Sabaa.”
Phahi Jesu waambira atu osi asagale. Chisha achihala gara mabofulo sabaa na achimshukuru Mlungu. Achigamega-mega, alafu achiapha anafundzie aaganyire atu, nao achihenda vivyo. Piya akala na ngʼonda achache. Phahi Jesu waajaliya, achilagiza aganyirwe atu piya. Atu osi arya kumvuna. Bada ya kurya anafundzie achitsola-tsola masaza goodzaza mabweko sabaa. Nao atu ariorya kala ni kama elufu ne. Bada ya higo Jesu walagana nao, achiuka. 10 Phapho hipho wapanda dau phamwenga na anafundzie, achiphiya seemu za Dalimanutha.* 8:10 Maandishi ganjina ga kare ganaamba Mageda au Magidala.
Mafarisayo anamuamba Jesu
aonyese dalili
(Mathayo 16:1–4)
11  8:11 Mathayo 12:38; Luka 11:16Badaye Mafarisayo akpwedzalumbana na Jesu kumhega achili, achimuamba “Uhendere ishara ya chilinje kuonyesa kala uwezoo ula mlunguni.” 12  8:12 Mathayo 12:39; Luka 11:29Ela Jesu achiuyiza mseho kpwa sonono, achiamba, “Mbona atu a chivyazi hichi analonda ishara? Nakuambirani kpweli kukala atu a chivyazi hichi taandaonyeswa dalili yoyosi.” 13 Phahi, waaricha hara atu achipanda dauni tsona, achivuka ngʼambo ya rira ziya.
Onyo kuhusu mafundzo ga Mafarisayo
na Herode
(Mathayo 16:5–12)
14 Anafundzi kala akayala kutsukula mabofulo, ela himo dauni achikala na bofulo mwenga tu. 15  8:15 Luka 12:1Jesu achiaonya anafundzie, “Dzimanyirireni na unafiki wa Mafarisayo na wa Herode, ambao ni dza hamira.” 16 Ela nyo abisha enye kpwa enye achiamba, “Anagomba hivyo kpwa kukala tahuna mabofulo.” 17 Ela Jesu waamanya agombago, achiaambira, “Mbona munabisha kuhusu kusakala na mabofulo? Kpwani bado tamdzangbweelewa? Mbona muna mioyo mifu? 18  8:18 Jeremia 5:21; Ezekieli 12:2; Mariko 4:12Hangbwe muna matso na masikiro, ela tamuona wala kusikira! Kpwani tamtambukira, 19 wakati nriphomega-mega gara mabofulo matsano na kuaganyira atu elufu tsano? Mwaodzaza kaphu ngaphi za masaza?” Nao achimuamba, “Kumi na mbiri.” 20 Jesu achiauza tsona, “Na nriphomega-mega gara mabofulo sabaa goapha atu elufu ne, mwaodzaza mabweko mangaphi ga masaza?” Nao achimuamba, “Sabaa.” 21 Phahi achiaambira, “Na tamdzangbweelewa?”
Jesu anaphoza chipofu
hiko Bethisaida
22 Jesu wafika Bethisaida phamwenga na anafundzie. Atu a hiko amrehera chipofu achimvoya Jesu amgute, ili aone. 23 Jesu wamgbwira mkpwono yuya chipofu, achimphirika kondze ya chidzidzi. Achimtehera mahe matsoni, achimuikira mikono, chisha achimuuza, “Dze, unaweza kuona chitu?” 24 Yuya mutu achilola, achiamba, “Naona atu vurungu-vurungu, avi mihi inanyendeka.” 25 Chisha Jesu wauyira kumuikira mikono matsoni. Naye achikodola matso na uwezowe wa kuona uchimuuyira, achikala anaona chila chitu sawa-sawa. 26 Jesu wamuamba aphiye kpwakpwe kaya mwenga kpwa mwenga, na achimkahaza asiphiye achazunguluka chidzidzini.
Petero anakubali kukala Jesu
ndiye Yetsambulwa ni Mlungu
(Mathayo 16:13–20; Luka 9:18–21)
27 Chisha Jesu waphiya phamwenga na anafundzie vidzidzi virivyo phephi na mudzi wa Kaisaria Filipi. Mo njirani, wauza anafundzie, “Atu nkuamba mino ni ani?” 28  8:28 Mariko 6:14–15; Luka 9:7–8Nao achimuamba, “Anjina nkuamba u Johana Mʼbatizadzi, anjina nkuamba u Elija na anjina nkuamba u mmwenga wa manabii.” 29  8:29 Johana 6:68–69Jesu achiauza, “Dze, mwino, munaamba mino ni ani?” Petero achimuamba, “Uwe ndiwe Masihi.” 8:29 Masihi manage ni yetsambulwa ni Mlungu kuokola atu. 30 Phahi Jesu waakahaza sana asimuambire mutu yeyesi kuhusu habarize.
Jesu anatabiri kuhusu kugaya
na chifoche
(Mathayo 16:21–28; Luka 9:22–27)
31 Jesu achiandza kuafundza anafundzie, waamba, “Ni lazima Mutu Yela Mlunguni ateswe na akahalwe ni vilongozi a Chiyahudi, na akulu a alavyadzi-sadaka, na alimu a Shariya na aolagbwe ela siku ya hahu andafufulwa.” 32 Waambira anafundzie mambo higa chingʼangʼa. Hipho Petero wamuhala Jesu kanda achendaandza kumdemurira. 33 Phahi Jesu achigaluka, achialola anafundzie, achimdemurira Petero achiamba, “Hebu niukira, Shetani wee! Maazogo ni ga chibinadamu bahi, sigo ga chimlungu.”
34  8:34 Mathayo 10:38; Luka 14:27Chisha achiiha kundi ra atu na anafundzie, achiaambira, “Yeyesi amendzaye kukala mfuasi wangu ni lazima ariche njiraze, akale tayari kugaya kpwa kutsukula msalabawe, na anilunge. 35  8:35 Mathayo 10:39; Luka 17:33; Johana 12:25Mana yeyesi ndiyelonda kuokola maishage himu duniani andaangamiza maishage ga kare na kare, ela aangamizaye maishage ga himu duniani kpwa sababu yangu na kpwa sababu ya kutangazira atu habari zangu, 8:35 Chiyunani chinaamba, kpwa ajili ya injili. andagaokola. 36 Mana indafwahani mutu achiphaha utajiri wosi wa dunia ndzima, ela rohoye yiangamike? 37 Ama mutu anaweza kulavya chitu chani chikale badili ya uzima? 38 Phundzani mwimwi atu ayi a chivyazi hichi msiokala aaminifu. Mmanye kukala mimi, Mutu Yela Mlunguni, ndakpwedza phamwenga na malaika, na utukufu ulao kpwa Baba. Mutu yeyesi ndiyenionera waibu, na kuonera haya maneno gangu wakati hinyu, nami nindamuonera haya wakati ndiphokpwedza.”

*8:10 8:10 Maandishi ganjina ga kare ganaamba Mageda au Magidala.

8:11 8:11 Mathayo 12:38; Luka 11:16

8:12 8:12 Mathayo 12:39; Luka 11:29

8:15 8:15 Luka 12:1

8:18 8:18 Jeremia 5:21; Ezekieli 12:2; Mariko 4:12

8:28 8:28 Mariko 6:14–15; Luka 9:7–8

8:29 8:29 Johana 6:68–69

8:29 8:29 Masihi manage ni yetsambulwa ni Mlungu kuokola atu.

8:34 8:34 Mathayo 10:38; Luka 14:27

8:35 8:35 Mathayo 10:39; Luka 17:33; Johana 12:25

8:35 8:35 Chiyunani chinaamba, kpwa ajili ya injili.