9
Jesu waenderera kuaambira anafundzie, “Nakuambirani kpweli, phapha phana anjina ambao taandafwa hadi auone ufalume wa Mlungu ukedza kpwa nguvu.”* 9:1 Chiyunani chinaamba, kabila ya kuona ufalume wa Mlungu ukedza na uwezo mkpwulu.
Jesu anagaluka sura
(Mathayo 17:1–13; Luka 9:28–36)
9:2 2 Petero 1:17–18Bada ya siku sita, Jesu wauka na Petero, Jakobo na Johana, achiambuka nao mwango mure ili akakale machiyao. Ariphokala hiko mwangoni, mwiri wa Jesu wagaluka mbere yao. Nguwoze zangʼala sana zichikala nyereru hali ya kukala takuna mutu awezaye kuzifula dza hivyo. Phapho hipho Elija na Musa achiatsembukira, achikala anabisha na Jesu. Chisha Petero achimuamba, “Mwalimu, ni vinono swiswi kukala hipha. Phahi baha hudzenge vibanda vihahu. Chimwenga chako, cha phiri cha Musa, na cha hahu cha Elija.” Petero achikala kana ra kugomba mana iye na hara ayae atishirwa sana. 9:7 Mathayo 3:17; Mariko 1:11; Luka 3:22Chisha phatserera ingu richiabwiningiza, na kuchituluka sauti kula himo inguni ichiamba, “Hiyu ni mwanangu nimmendzaye sana. Muogopheni!” Phapho hipho hara anafundzi aphelephesa chila phatu, ela taonere mutu wanjina yeyesi ela Jesu macheye.
Na wakati kala anatserera kula mwangoni, Jesu waakahaza asimuambire mutu yeyesi mambo achigogaona, hadi iye, Mutu Yela Mlunguni, ndiphofufuka. 10 Phahi, agbwira lagizo hiro, ela achikala anadziuza, “Mana ya kufufuka nini?” 11  9:11 Malaki 4:5; Mathayo 11:14Nao achimuuza, “Mbona alimu a Shariya anaamba ati ni lazima Elija edze kpwandza?” 12 Naye achiamba, “Ni kpweli Elija ni lazima edze kpwandza atayarishe chila chitu. Hata hivyo kpwa utu wani yaandikpwa kukala ni lazima mimi, Mutu Yela Mlunguni, niteswe sana na kukahalwa? 13 Ela nakuambirani kukala Elija wakpwedza kare, na nyo atu achimgbwayisa vira arivyolonda, dza maandiko gaambavyo kumuhusu.”
Jesu anaphoza barobaro wa pepho
(Mathayo 17:14–21; Luka 9:37–43a)
14 Jesu na hara anafundzi ahahu ariphofika kura kala kuna anafundzi ayawao, aona kundi kulu ra atu hipho. Na alimu anjina a Shariya akala analumbana nao. 15 Rira kundi ra atu ririphomuona Jesu, osi aangalala, chisha achimzorera kpwendamlamusa. 16 Jesu achiauza, “Mnalumbana nao chisa nini?” 17 Mutu mmwenga kula mo kundini wamuamba, “Mwalimu, nkakurehera mwanangu barobaro, ana pepho yemuhenda bwibwi. 18 Chila achigbwirwa ni hiye pepho, nkumʼbwaga akatuluka fulo ra mromo, akasaga meno na kudina mwiri mzima. Nkaambira anafundzio amtuluze hiyu pepho ela akashindwa.” 19 Jesu ariphosikira hivyo, waamba, “Mwi atu msiomkuluphira Mlungu! Ndakala namwi hadi rini? Nindakuvumirirani hadi rini? Hebu mreheni ye mwanache.”
20 Phahi amphirika yuya mwanache kpwa Jesu. Na phapho hipho pepho ariphomuona wamʼbwaga yuya mwanache na achimtiya chifwafwa. Yuya mwanache wagbwa achigalagala na achituluka fulo ra mromo. 21 Jesu achimuuza ise wa yuya mwanache, “Mambo gano gamuandza rini?” Naye achiamba, “Hangu wanachewe. 22 Mara nyinji hiye pepho nkumʼbwaga mohoni au madzini ili amuolage. Phahi ichikala unaweza kuhenda chochosi, huonere mbazi na huuterye!” 23 Achiamba, “Hangbwe ichikala ninaweza! Chila chitu chinawezekana kpwa mutu aaminiye.” 24 Phapho hipho yuya ise wa mwanache wakota kululu achiamba, “Naamini! Ela niterya niamini zaidi.”
25 Jesu ariphoona kundi kulu ra atu rinaenjerezeka zaidi, wamdemurira yuya pepho, achiamba, “Uwe pepho yemuhenda bwibwi na masito hiyu mwanache, nakulagiza umtuluke na usimuuyire tsona!” 26 Hipho yuya pepho wakota kululu, achimʼbwaga yuya mwanache na achimuhenda afurukute sana alafu achimtuluka. Yuya mwanache achizimiya, hata anji aho achiamba, “Akafwa.” 27 Ela Jesu achimgbwira mkpwono achimuunula, naye yuya mwanache achiima.
28 Phahi, Jesu ariphoinjira nyumbani, anafundzie achimuuza wakati kala a machiyao, “Kpwa utu wani swino tahuwezere kumtuluza yuya pepho?” 29 Naye achiamba, “Aina hino ya pepho taiweza kutuluka isiphokala kpwa kufunga na kuvoya bahi.”
Jesu anagomba tsona
kuhusu chifoche
(Mathayo 17:22–23; Luka 9:43–45)
30 Jesu na anafundzie auka hipho, na ariphokala anaphiya, atsupira seemu za Galilaya. Jesu kayamendza atu amanye kura ariko, 31 kpwa mana kala anafundza anafundzie. Wagomba achiamba, “Wakati ukafika mimi, Mutu Yela Mlunguni, niyalaviwa kpwa anadamu ambao andaniolaga. Ela siku ya hahu bada ya kuolagbwa, ndafufuka.” 32 Ela hara anafundzie taaelewere mana ya mambo higo, na achiogopha kumuuza.
Ni ani mkpwulu kuriko osi?
(Mathayo 18:1–5; 20:26–27; Luka 9:46–48)
33 Phahi aphiya Kaperinaumu. Na Jesu ariphokala akainjira nyumbani, waauza anafundzie, “Che munalumbana nani kura njirani?” 34  9:34 Luka 22:24Ela nyo achinyamala, mana himo njirani kala analumbana kuhusu ndiyekala mkpwulu kahi yao. 35  9:35 Mathayo 20:26–27; 23:11; Mariko 10:43–44; Luka 22:26Phahi bada ya Jesu kusagala, waiha hara anafundzi kumi na airi achiaambira, “Mutu achilonda kukala wa kpwandza ni lazima akale wa mwisho na akale mtumishi wa osi.” 36 Chisha achigbwira mkpwono mwanache mdide, achimuimisa mbere zao. Achimuika chifuwani alafu achiaambira, 37  9:37 Mathayo 10:40; Luka 10:16; Johana 13:20“Mutu yeyesi ndiyemkaribisha mwanache dza hiyu kpwa sababu yangu, ananikaribisha mimi. Na kanikaribisha mimi bahi, ela anamkaribisha hiye ariyenihuma.”
Asiyehupinga ni myawehu
(Luka 9:49–50)
38 Johana achimuamba, “Mwalimu, hwamuona mutu anahumira dzinaro kutuluza pepho, naswi huchimkahaza, kpwa kukala siye myawehu.” 39 Ela Jesu achiaambira, “Msimzuwiye, mana takuna awezaye kuhenda vilinje kpwa uwezo wangu, chisha phapho akagomba mai kunihusu. 40  9:40 Mathayo 12:30; Luka 11:23Mana mutu ambaye kahupinga, manyani ni myawehu. 41  9:41 Mathayo 10:42Mutu yeyesi ndiyekuphani chikombe cha madzi ga kunwa kpwa sababu mu atu a Masihi, 9:41 Chiyunani chinaamba Masihi, yani mutu yetsambulwa ni Mlungu kuokola atu. nakuambirani kpweli andatuzwa.”
Mambo gatiyago mutu dambini
(Mathayo 18:6–9; Luka 17:1–2)
42 Jesu waenderera kugomba achiamba, “Shakare yeyesi ndiyehenda mmwenga wa hano adide anikuluphirao kuhenda dambi; mutu hiye baha afungbwe lala kulu singoni akatsuphiwe ndani ya bahari. 43  9:43 Mathayo 5:30Na mkpwonoo uchikuhenda uhende dambi, ukate. Mana ni baha uinjire uzima wa kare na kare na mkpwono mmwenga, kuriko kukala na mikonoyo miiri na utsuphiwe moho wa kare na kare usiozimika. 9:43 Vitabu vyanjina vya kare vina misitari ya 44 na 46, ambayo ni sawa na msitari wa 48. 45 Na chigulucho chichikuhenda uhende dambi, chikate. Mana ni baha uinjire uzima wa kare na kare na chigulu chimwenga, kuriko kukala na magulugo mairi chisha utsuphiwe kuzimu. 47  9:47 Mathayo 5:29Na dzitsoro richikuhenda uhende dambi, risokole! Ni baha kuinjira ufalume wa Mlungu na tsongo, kuriko kukala na matsogo mairi na utsuphiwe kuzimu. 48  9:48 Isaya 66:24Hiko atu andariwa ni mabulu ambago tagafwa, na andaochwa ni moho usiofwa. 49 Chila mmwenga andasafishwa na moho, dza viratu chakurya chitiywavyo munyu. 50  9:50 Mathayo 5:13; Luka 14:34–35Munyu ni mzuri, ela uchibanangika taufwaha na tauweza kuhendwa ukafwaha tsona. Kpwa hivyo kundi renu rikale dza munyu, yani mdinise kuishi na amani na ayawenu.”

*9:1 9:1 Chiyunani chinaamba, kabila ya kuona ufalume wa Mlungu ukedza na uwezo mkpwulu.

9:2 9:2 2 Petero 1:17–18

9:7 9:7 Mathayo 3:17; Mariko 1:11; Luka 3:22

9:11 9:11 Malaki 4:5; Mathayo 11:14

9:34 9:34 Luka 22:24

9:35 9:35 Mathayo 20:26–27; 23:11; Mariko 10:43–44; Luka 22:26

9:37 9:37 Mathayo 10:40; Luka 10:16; Johana 13:20

9:40 9:40 Mathayo 12:30; Luka 11:23

9:41 9:41 Mathayo 10:42

9:41 9:41 Chiyunani chinaamba Masihi, yani mutu yetsambulwa ni Mlungu kuokola atu.

9:43 9:43 Mathayo 5:30

9:43 9:43 Vitabu vyanjina vya kare vina misitari ya 44 na 46, ambayo ni sawa na msitari wa 48.

9:47 9:47 Mathayo 5:29

9:48 9:48 Isaya 66:24

9:50 9:50 Mathayo 5:13; Luka 14:34–35