10
Jesu anafundza kuhusu kulólana
na kurichana
(Mathayo 19:1–12; Luka 16:18)
Alafu Jesu wauka achiphiya seemu ya Judea, ngʼambo ya Muho wa Joridani. Atu madiba-madiba amlunga tsona, naye achiafundza kama vyokala tabiyaye. Hipho, Mafarisayo anjina akpwendamuuza ili kumhega achili, achiamba, “Dze, shariya inamruhusu mutu kumricha mchewe?” Naye achiamba, “Kpwani Shariya za Musa zinaambadze?” 10:4 Kumbukumbu 24:1–4; Mathayo 5:31Nao achiamba, “Musa waruhusu mlume amuphe mchewe cheti cha talaka na amriche.” Jesu achiamba, “Musa wakuandikirani shariya iyo kpwa sababu ya mioyo yenu mifu. 10:6 Mwandzo 1:27; 5:2Ela hangu dunia iumbwe, ‘Mlungu waumba mlume na mchetu.’ 10:7 Mwandzo 2:24‘Kpwa sababu hiyo, mlume andaricha ise na nine, agbwirane na mchewe, nao osi airi andakala mwiri mmwenga.’ Phahi atu hinyo si airi tsona ela ni mwiri mmwenga. Kpwa hivyo ariounganishwa ni Mlungu, mwanadamu asiatenganishe.”
10 Badaye, ariphokala ndani ya nyumba, anafundzie amuuza tsona dzulu ya dzambo hiri. 11  10:11 Mathayo 5:32; 1 Akorintho 7:10–11Naye achiaambira, “Mutu arichaye mchewe akalóla mchetu wanjina, nkukala anazinga. 12 Na mchetu arichaye mlumewe na akalólwa ni mutu wanjina, nkukala anazinga.”
Jesu anajaliya anache adide
(Mathayo 19:13–15; Luka 18:15–17)
13 Atu amrehera Jesu anache adide ili aagute na kuajaliya, ela anafundzie achiademurira hara atu. 14 Ariphoona hivyo, wareya sana achiaambira, “Aricheni hinyo anache adide edze kpwangu, wala msiazuwiye, mana ufalume wa Mlungu ni wa anache dza hinya. 15  10:15 Mathayo 18:3Nakuambirani kpweli, mutu asiyekuluphira ufalume wa Mlungu dza mwanache akuluphiravyo ise, kandauinjira.” 16 Chisha waakusanya phakpwe chifuwani, achiabandikira mikono kpwa kuajaliya.
Mutu tajiri
(Mathayo 19:16–30; Luka 18:18–30)
17 Jesu ariphokala anaandza kuuka, mutu mmwenga wamtsolokera mairo achimgbwerera maguluni, achimuuza, “Mwalimu mnono, nihendedze mino ili Mlungu aniphe uzima wa kare na kare?” 18 Jesu achimuamba, “Kpwa utu wani unaniiha mnono? Takuna ariye mnono isiphokala Mlungu macheye. 19  10:19 Kutsama 20:12–16; Kumbukumbu 5:16–20Avi unamanya malagizo ga Mlungu: ‘Usiolage, usizini, usiiye, usizige myao na dzambo ra handzo, usichenge, tsona muishimu sowe na mayoo.’ ” 20 Yuya tajiri achimuamba, “Mwalimu, higo gosi nágalunga hangu wanache wangu.” 21 Jesu achimlola na achimmendza. Chisha achiamba, “Ukaphungukirwa ni chitu chimwenga tu. Phiya ukaguze chila chitu urichonacho, na pesaze ukaziganyire achiya, nawe undakala na akiba hiko mlunguni. Chisha ndzo unilunge.” 22 Yuya tajiri ariphosikira higo wasononeka, achiphiya vyakpwe na kureya, mana kala ana mali nyinji.
23 Jesu waalolato hara anafundzie osi, chisha achiaambira, “Indakala vigumu sana tajiri kuinjira kpwenye ufalume wa Mlungu.” 24 Nao anafundzie aangalazwa ni manenoge. Achiaambira tsona, “Anangu, indakala vigumu sana* 10:24 Vitabu vyanjina vya kare tavina seemu hino: kpwa hara ambao anaona utajiri wao undaaokola. kuinjira kpwenye ufalume wa Mlungu! 25 Ni rahisi zaidi ngamia kutsapira na tundu ya sindano kuriko tajiri kuinjira kpwenye ufalume wa Mlungu.” 26 Anafundzie achiangalala achiuzana, “Pho sambi ni ano ani ambao anaweza kuokolwa?” 27 Ela Jesu waalolato na achiamba, “Dzambo hiri tariwezekana kpwa anadamu, ela kpwa Mlungu ni chitu chidide. Kpwa Mlungu chila chitu chinawezekana.”
28 Petero achimuuza, “Dze swino? Kpwani hwaricha vitu vyehu vyosi huchikulunga hukale anafundzio!” 29 Jesu achiamba, “Nakuambirani kpweli, mutu yeyesi arichaye mudziwe ama ndugu alume na achetu, ise ama nine, anae, ama minda kpwa sababu yangu na kpwa sababu ya kutangazira atu habari zangu, 10:29 Chiyunani chinaamba, kpwa ajili ya injili. 30 andaphaha kano gana zaidi. Himu duniani andaphaha midzi, ndugu alume na achetu, mayo, ana na minda. Ela andateswa piya. Na wakati wedzao andaphaha uzima wa kare na kare. 31  10:31 Mathayo 20:16; Luka 13:30Ela anji ambao ni a kpwandza andakala a mwisho, na anji a mwisho andakala a kpwandza.”
Jesu anagomba tsona kuhusu chifoche
(Mathayo 20:17–19; Luka 18:31–34)
32 Phahi, aenderera na charo chao cha kuphiya Jerusalemu, na Jesu wakala mbere anaalongoza. Hara anafundzi achitezeka na atu ariomlunga-lunga achitishirwa. Tsona Jesu wahala hara anafundzi kumi na airi achiphiya nao njama, na kuaambira gara ambago andahenderwa. 33 “Phundzani, vivi hunaphiya Jerusalemu, ambako mimi, Mutu Yela Mlunguni, nindalaviwa kpwa akulu a alavyadzi-sadaka na alimu a Shariya, nao andaniamula kuolagbwa. Chisha andanilavya kpwa atu ambao sio Ayahudi. 34 Nao andanizemerera, andanitehera mahe, andanichapa viboko na kuniolaga. Ela bada ya siku tahu nindafufuka.”
Jakobo na Johana anamvoya Jesu
aaphe vyeo
(Mathayo 20:20–28)
35 Jakobo na Johana anangbwa a Zebedayo, amlunga Jesu achendamuamba, “Mwalimu, hunalonda huuhendere chitu chochosi ndichokuvoya.” 36 Naye achiauza, “Mnalonda nikuhendereni utu wani?” 37 Nao achimuamba, “Wakati uchitawala, hunakuvoya mmwenga asagale uphandeo wa kulume na wanjina uphandeo wa kumotso.” 38  10:38 Luka 12:50Ela achiaambira, “Tammanya mvoyaro. Dze, munaweza kuvumirira mateso ambago gandaniphaha? Hebu munaweza kugaya dza vivyo ndivyogaya mimi?” 39 Nao achimuamba, “Hunaweza.” Achiaambira, “Mateso ndigophaha, namwi mundagaphaha, na mundagaya dza vivyo ndivyogaya. 10:39 Maandiko ganjina ganaamba, “Dze, munaweza kunwerera chikombe ndichochinwerera au kubatizwa kama ndivyobatizwa?” Nao achijibu “Hunaweza.” Jesu achiaambira, “Chikombe ndichonererwa mundachinererwa kpweli, na mundabatizwa kama ndivyobatizwa.” 40 Ela kusagala uphande wangu wa kulume au wa kumotso siyo kazi yangu kupanga. Dzambo hiro andahewa hara ambao aikirwa kare.”
41 Hara anafundzi kumi ariphosikira hivyo, aandza kureyera Jakobo na Johana. 42  10:42 Luka 22:25–26Ela Jesu waiha anafundzie na achiaambira, “Mnamanya kukala atawala a himu duniani nkutawala atu aho chinguvu-nguvu, na hinyo vilongozi nkuatawala atu aho na uwezo wao. 43  10:43 Mathayo 23:11; Mariko 9:35; Luka 22:26Ela kpwenu mwimwi taindakala hivyo. Amendzaye kukala mkpwulu ni lazima akale mtumishi wa ayae, 44 na amendzaye kukala wa kpwandza kahi yenu, ni lazima akale mtumwa wa osi. 45 Mana, ye Mutu Yela Mlunguni, kedzere kuhumikirwa, ela wakpwedzahumikira na alavye uzimawe ukale mzamana wa kukombola atu anji.”
Jesu anaphoza chipofu
aihwaye Batimayo
(Luka 18:35–43)
46 Jesu na anafundzie atsupira mudzi wa Jeriko. Ariphokala anauka mudzi hinyo phamwenga na kundi kulu ra atu, chipofu, yeihwa Batimayo (manage ni mwana wa Timayo), kala asegere kanda-kanda ya barabara anavoya-voya. 47 Phahi hiye Batimayo, ariphosikira kukala Jesu wa Nazareti a pho phephi, waandza kukota kululu achiamba, “Jesu, Mwana wa Daudi,§ 10:47 Manage ni chivyazi cha Mfalume Daudi, yani mutu yetsambulwa ni Mlungu kutawala atue. nionera mbazi!” 48 Atu anji amdemurira anyamale, ela ye achizidi kukota kululu, “Jesu, Mwana wa Daudi, nionera mbazi!” 49 Jesu ariphosikira waima achiamba, “Muiheni.” Phahi, atu amuiha yuya chipofu, achimuamba, “Dziphe moyo! Unuka, anakuiha.” 50 Naye wabwaga nguwoye ya tadzi, achingʼoka, achiphiya kpwa Jesu. 51 Jesu achimuuza, “Unalonda nikuhendereni?” Yuya chipofu achimuamba, “Mwalimu, navoya nione.” 52 Jesu achimuamba, “Kpwa sababu ya kunikuluphira ukaphola, kpwa hivyo phiya salama.” Phapho hipho yuya chipofu achikala anaona, na achimlunga-lunga Jesu.

10:4 10:4 Kumbukumbu 24:1–4; Mathayo 5:31

10:6 10:6 Mwandzo 1:27; 5:2

10:7 10:7 Mwandzo 2:24

10:11 10:11 Mathayo 5:32; 1 Akorintho 7:10–11

10:15 10:15 Mathayo 18:3

10:19 10:19 Kutsama 20:12–16; Kumbukumbu 5:16–20

*10:24 10:24 Vitabu vyanjina vya kare tavina seemu hino: kpwa hara ambao anaona utajiri wao undaaokola.

10:29 10:29 Chiyunani chinaamba, kpwa ajili ya injili.

10:31 10:31 Mathayo 20:16; Luka 13:30

10:38 10:38 Luka 12:50

10:39 10:39 Maandiko ganjina ganaamba, “Dze, munaweza kunwerera chikombe ndichochinwerera au kubatizwa kama ndivyobatizwa?” Nao achijibu “Hunaweza.” Jesu achiaambira, “Chikombe ndichonererwa mundachinererwa kpweli, na mundabatizwa kama ndivyobatizwa.”

10:42 10:42 Luka 22:25–26

10:43 10:43 Mathayo 23:11; Mariko 9:35; Luka 22:26

§10:47 10:47 Manage ni chivyazi cha Mfalume Daudi, yani mutu yetsambulwa ni Mlungu kutawala atue.