12
Alavyadzi-sadaka na Alawi
Hinya ni alavyadzi-sadaka na Alawi ariouya phamwenga na Zerubabeli mwana wa Shealitieli na Jeshuwa: Seraya, Jeremia, Ezira, Amariya, Maluki, Hatushi, Shekania, Rehumu, Meremothi, Ido, Ginethoni, Abija, Mijamini, Maadia, Biliga, Shemaya na Joyaribu, Jedaya, Salu, Amoki, Hilikiya, Jedaya. Aha ndio ariokala vilongozi a alavyadzi-sadaka na ndugu zao wakati wa Jeshuwa.
Alawi ariouya phamwenga nao kala ni Jeshuwa, Binui, Kadimieli, Sherebia, Juda na Matania, ambaye, iye na ayae kala ni vilongozi a mawira ga kulavira shukurani. Ayawao nao, Bakibukia, Uni na ndugu zao aima kulolana nao wakati wa kuhumika.* 12:9 Soma 12:34.
10 Jeshuwa wamvyala Joyakimu, Joyakimu achimvyala Eliashibu, Eliashibu achimvyala Joyada, 11 Joyada achimvyala Jonathani na Jonathani achimvyala Jadua.
12 Wakati wa Joyakimu, hinya ndio ariokala akulu a nyumba za alavyadzi-sadaka: mkpwulu wa nyumba ya Seraya kala ni Meraya, wa nyumba ya Jeremia kala ni Hanania, 13 wa nyumba ya Ezira kala ni Meshulamu, wa nyumba ya Amariya kala ni Jehohanani, 14 wa nyumba ya Maluki kala ni Jonathani, wa nyumba ya Shebaniya kala ni Yusufu, 15 wa nyumba ya Harimu kala ni Adina, wa nyumba ya Meremothi kala ni Helikai, 16 wa nyumba ya Ido kala ni Zakariya, wa nyumba ya Ginethoni kala ni Meshulamu, 17 wa nyumba ya Abija kala ni Zikiri, wa nyumba ya Miniamini na ya Maadia kala ni Pilitai, 18 wa nyumba ya Biliga kala ni Shamua, wa nyumba ya Shemaya kala ni Jehonathani, 19 wa nyumba ya Joyaribu kala ni Matenai, wa nyumba ya Jedaya kala ni Uzi, 20 wa nyumba ya Salu kala ni Kalai, wa nyumba ya Amoki kala ni Eberi, 21 wa nyumba ya Hilikiya kala ni Hashabia, wa nyumba ya Jedaya kala ni Nethaneli.
Kumbukumbu za alavyadzi-sadaka
na Alawi
22 Akulu a nyumba za Alawi aandikpwa madzina wakati alavyadzi-sadaka akulu kala ni Eliashibu, Joyada, Johanani na Jadua. Piya akulu a nyumba za alavyadzi-sadaka aandikpwa madzina wakati wa mfalume Dario wa Pashia. 23 Vilongozi a nyumba za mbari ya Lawi aandikpwa kpwenye chitabu cha mahendo ga chila siku hadi wakati wa Johanani mwana wa Eliashibu. 24 Vilongozi a Alawi kala ni Hashabia, Sherebia, Jeshuwa mwana wa Kadimieli na ndugu zao arioima kulolana nao kuno anaimba mawira ga kutogola na kulavya shukurani achijibizana dza arivyolagiza Daudi mutu wa Mlungu.
25 Matania, Bakibukia, Obadiya, Meshulamu, Talimoni na Akubu kala ni arindzi a vyumba vya kuikira hazina virivyokala ko maryangoni. 26 Atu aha osi aishi wakati wa Joyakimu mwana wa Jeshuwa mdzukulu wa Jozadaki na wakati wa liwali Nehemia na wa mlavyadzi-sadaka na muandishi Ezira.
Ukuta wa Jerusalemu unatengbwa
kpwa ajili ya Mlungu
27 Wakati wa kuvoyera ukuta wa Jerusalemu, Alawi aendzwa kula seemu zosi arikokala anasagala nao achirehwa Jerusalemu asherekee yo sharee kpwa kuhererwa na kuvoyera ukuta kpwa mawira ga kulavya shukurani kuno anapiga matoazi, vinubi na ngephephe. 28 Na nyo ana a aimbadzi achikusanyika phamwenga kula seemu zinazozunguluka Jerusalemu na kula vidzidzi vya Netofa; 29 piya kula Bethi-Giligali na kula seemu za Geba na Azimawethi, mana nyo aimbadzi kala akadzenga nyumba zao kpwenye vidzidzi vyozunguluka Jerusalemu. 30 Alavyadzi-sadaka na Alawi adzitakasa chisha achitakasa nyo atu, maryango na nyo ukuta.
31 Nchiaambira nyo vilongozi a Juda akpwere ukuta, chisha nchitsambula madiba mairi makulu ga kuimba mawira ga kushukuru. Diba mwenga raphiya uphande wa kulume dzulu ya nyo ukuta kpwenderera hadi Ryango ra Chitole. 32 Achilungbwa ni Hoshaya, nusu ya vilongozi a Juda, 33 phamwenga na Azaria, Ezira, Meshulamu, 34 Juda, Benjamini, Shemaya na Jeremia. 35 Piya kala a phamwenga na alavyadzi-sadaka ariokala na magunda: Zakariya mwana wa Jonathani, Jonathani mwana wa Shemaya, Shemaya mwana wa Matania, Matania mwana wa Mikaya, Mikaya mwana wa Zakuri a chivyazi cha Asafu. 36 Alavyadzi-sadaka ayae kala ni Shemaya, Azareli, Milalai, Gilalai, Maai, Nethaneli, Juda na Hanani na vifwaya vya kuimbira mawira dza Daudi mutu wa Mlungu arivyolagiza. Muandishi Ezira kala akaatanguliya. 37 Pho Ryango ra Pula za Madzi aenderera mwenga kpwa mwenga kuhumira ngazi za mudzi wa Daudi phatu ambapho ukuta kala ukaunuka hadi Ryango ra Madzi uphande wa mlairo wa dzuwa. 38 Kundi ranjina roimba mawira ga kushukuru raphiya uphande wa kumotso dzulu ya nyo ukuta. Mimi nchialunga nyuma phamwenga na nusu ya nyo atu. Huchitsupa Mnara wa Moho hadi phenye Ukuta Mpana. 39 Kula phapho hwatsupira Ryango ra Efuraimu, Ryango ra Jeshana, Ryango ra Ngʼonda, Mnara wa Hananeli, Mnara wa Gana hadi Ryango ra Mangʼondzi. Huchendaima Ryango ra Mrindzi.
40 Phahi go madiba mairi goimba mawira ga kulavya shukurani gaima ndani ya nyumba ya Mlungu. Mimi phamwenga na nusu ya maofisaa naswi huchihenda dza vivyo, 41 na alavyadzi-sadaka Eliakimu, Maaseya, Miniamini, Mikaya, Elioenai, Zakariya, na Hanania kala ana magunda gao, 42 na Maaseya, Shemaya, Eliazari, Uzi, Jehohanani, Malikija, Elamu na Ezeri nao dza vivyo. Aimbadzi alongozwa kuimba ni Jezirahiya. 43 Siku iyo atu alavya sadaka nyinji nao achifwahirwa, mana Mlungu kala akaapha furaha kulu. Achetu na anache piya ahererwa, na zumo na njerejere za furaha zokala Jerusalemu zasikirika kure.
44 Siku iyo atu achitsambulwa kuimirira vyumba vya kuikira vitu murimoikpwa tsangizo, malumbuko na mafungu ga kumi. Kala ni arehe mafungu higo ga minda ya midzi kpwa sababu ya alavyadzi-sadaka na Alawi dza shariya irivyolagiza mana atu a Juda ahererwa kpwa sababu ya alavyadzi-sadaka na Alawi ambao kala anahumika. 45  12:45 1 Nyakati 25:1–8; 1 Nyakati 26:12Achikala na ibada ya kuvoya Mlungu wao na ibada ya kudzitakasa. Aimbadzi na arindzi a maryango ahenda kazi kulengana na malagizo ga Daudi na mwanawe Selemani, 46 hangu wakati wa mfalume Daudi na muimbadzi Asafu, kpwakala na mangui ga kulongoza mawira ga kumtogola na kumlavira Mlungu shukurani. 47 Phahi wakati wa Zerubabeli na Nehemia, Aiziraeli osi alavya seemu ya vyakurya vya chila siku kpwa ajili ya aimbadzi na arindzi a maryango. Chisha Iziraeli yosi ichitenga seemu yanjina ya vyakurya kpwa ajili ya Alawi, nao Alawi achitenga seemu kpwa ajili ya alavyadzi-sadaka yani ana a Aruni.

*12:9 12:9 Soma 12:34.

12:45 12:45 1 Nyakati 25:1–8; 1 Nyakati 26:12