13
Mabadiliko ga mwisho
gohenda Nehemia
13:1 Kumbukumbu 23:3–5Siku iyo, chitabu cha Musa chasomwa nao atu achiphundza vinono sana. Katika cho chitabu muchionewa kukala vyaandikpwa kukala Muamoni na Mmoabu ni asiinjire kpwenye mkpwutano wa Mlungu, 13:2 Isabu 22:1–6kpwa sababu taayatsangira Aiziraeli na chakurya na madzi ariphokala akatuluka kula Misiri, ela amkodisha Balaamu ili alani Aiziraeli, naye Mlungu wehu achiigaluza yo lana ichikala baraka. Kpwedzasikira shariya ihi, Aiziraeli atenga atu ambao kala si Ayahudi.
Kabila ya gaga kuhendeka, Eliashibu, mlavyadzi-sadaka ariyetsambulwa aimirire vyumba vya akiba za nyumba ya Mlungu wehu, kpwa mana kala ana uhusiano wa phephi na Tobia, wamupha Tobia chumba chikulu ambacho kala chichihumirwa kuikira mitsango kpwa ajili ya alavyadzi-sadaka phamwenga na sadaka ya mtsere, ubani, miyo ya nyumba ya kuvoya Mlungu, na mafungu ga kumi ga mtsere, uchi na mafuha ambago galagizwa gahewe Alawi, aimbadzi na arindzi a maryango.
Wakati gaga gosi ganahendeka, mimi nákala si Jerusalemu, mana katika mwaka wa mirongo mihahu na mbiri wa utawala wa Aritashasita mfalume wa Babeli náuya kpwa mfalume. Bada ya muda nchimvoya tsona ruhusa nchiuya Jerusalemu. Nami nchiona uyi uhu ambao Eliashibu kala akauhenda wa kumupha chumba Tobia kahi ya mihala ya nyumba ya Mlungu. Nátsukirwa sana, nchihala yo miyo yosi ya Tobia nchiitsupha kondze ili ituluke mo chumbani. Nchilagiza atu avitsukutse vyo vyumba, chisha nchiiuyiza yo miyo ya nyumba ya Mlungu, phamwenga na sadaka za mtsere na ubani.
10  13:10 Kumbukumbu 12:19Tsona nchiona kukala Alawi kala taahewa mtalo wao. Kpwa hivyo nyo Alawi na aimbadzi ariokala achihumika kpwenye nyumba ya Mlungu aricha achiphiya chila mutu kpwakpwe mundani. 11 Phahi náademurira nyo vilongozi nchiauza, “Ni kpwa utu wani nyumba ya Mlungu ikarichwa?” Chisha nchiauyiza Alawi na aimbadzi kpwenye nyumba ya Mlungu na chila mmwenga achiuyira hudumaye.
12  13:12 Malaki 3:10Ndipho atu osi a Juda achireha mafungu gao ga kumi ga mtsere, uchi na mafuha kpwenye vyumba vya kuikira vitu. 13 Nchimuika mlavyadzi-sadaka Shelemia, muandishi Sadoki na Mlawi ariyeihwa Pedaya aimirire vyumba vya kuikira vitu na nchimuhenda Hanani mwana wa Zakuri, mdzukulu wa Matania akale msaidizi wao. Kpwa mana atu aha kala ni atu a kukuluphirika, achihewa kazi ya kuaganyira vyakurya ndugu zao.
14 Nitambukira ee Mlungu wangu kpwa sababu ya gaga. Usigayale go manono nrigogahenda kpwa ajili ya nyumbayo na utumishiwe ee Mlungu wangu.
15  13:15 Kutsama 20:8–10; Kumbukumbu 5:12–14; Jeremia 17:21–22Siku zizo náona atu ko Juda anaminya zabibu Siku ya Kuoya. Anjina nao anapandiza mizigo ya mtsere, uchi, tini na mizigo ya chila aina dzulu ya punda, achedza nayo Jerusalemu Siku ya Kuoya. Phahi náakanya kukala asihale Siku ya Kuoya na kuihenda siku ya chete. 16 Atu a Tiro ariokala anasagala Jerusalemu kala achireha ngʼonda na chila aina ya vitu vya kuguza Siku ya Kuoya na kuaguzira atu a Juda kuko Jerusalemu. 17 Phahi nádemurira akulu a Juda, nchiaambira, “Ni uyi wani huno muuhendao wa kubera Siku ya Kuoya? 18 Dze, vyo sivyo arivyohenda akare enu hata achimuhenda Mlungu wehu ahurehere mashaka gosi higa chinyume chehu na chinyume cha mudzi huno? Mbona vino munazidi kureha tsukizi za Mlungu chinyume cha Iziraeli kpwa kuitiya najisi Siku ya Kuoya?”
19 Kpwa hivyo wakati kala kunaandza jiza kpwenye maryango ga Jerusalemu kabila ya Siku ya Kuoya kuandza, nálagiza kukala maryango gosi gafungbwe na gasivugulwe hadi Siku ya Kuoya itsupe. Naika bazi ya atumishi angu mo maryangoni ili asiruhusu mzigo wowosi urehwe Siku ya Kuoya. 20 Ela kano mbiri tahu, ahendadzi-bishara ariokala achiguza vitu vya chila aina achesa kondze ya Jerusalemu. 21 Nchiakanya nchiaambira, “Kpwa utu wani munalala kondze? Muchihenda hivyo tsona ndakugbwirani.” Phahi kula siku iyo taaedzere tsona Siku ya Kuoya.
22 Nchilagiza Alawi adzitakase, edze arinde go maryango ili aihende Siku ya Kuoya isitiywe najisi.
Nitambukira kpwa gaga nago ee Mlungu wangu, kulengana na ukulu wa mendzwayo isiyosika.
23  13:23 Kutsama 34:11–16; Kumbukumbu 7:1–5Siku zizo piya naona Ayahudi ariokala akalóla achetu a Chiashidodi, Chiamoni na a Chimoabu. 24 Nusu ya ana aho taayaweza kugomba Chiyahudi ela agomba Chiashidodi ama luga zanjina. 25 Nchiademurira na kualani. Anjina náapiga na nchiamwatsula nyere. Nchiahenda aape kpwa Mlungu, nchiamba, “Tamundaalóza ana enu achetu avulana ao, wala kualóza avulana enu asichana ao, wala kualóla mwimwi enye. 26  13:26 2 Samueli 12:24–25; 1 Afalume 11:1–8Dze, Mfalume Selemani kayahenda dambi kpwa sababu ya achetu dza aha? Kahi ya go mataifa ganjina manji takukarire na afalume dza iye. Mlunguwe wammendza na achimuhenda mfalume wa Iziraeli yosi, ela hata vivyo achitiywa dambini ni achetu ambao si Ayahudi. 27 Dze, swino hukuphundzeni mwimwi na huhende uyi huno mkpwulu na kukosa uaminifu kpwa Mlungu wehu kpwa kulóla achetu asiokala Ayahudi?”
28  13:28 Nehemia 4:1Mwana mmwenga wa Jehoyada mwana wa mlavyadzi-sadaka mkpwulu Eliashibu kala ni mtsedza wa Sanibalati Muhoroni, kpwa hivyo nchimzola.
29 Atambukire ee Mlungu wangu, mana akanajisi kazi ya ulavyadzi-sadaka na chilagane cha alavyadzi-sadaka na Alawi.
30 Kpwa hivyo nchiatakasa nyo alavyadzi-sadaka na nyo Alawi kula kpwa utu wowosi ujeni chisha nchiaganyira mazuma, chila mutu na kaziye. 31 Piya nahakikisha kukala kuni za phatu pha kuochera sadaka na malimbuko ga mavuno garehwe kpwa wakati uriopangbwa.
Nitambukira kpwa manono nirigohenda ee Mlungu wangu.

13:1 13:1 Kumbukumbu 23:3–5

13:2 13:2 Isabu 22:1–6

13:10 13:10 Kumbukumbu 12:19

13:12 13:12 Malaki 3:10

13:15 13:15 Kutsama 20:8–10; Kumbukumbu 5:12–14; Jeremia 17:21–22

13:23 13:23 Kutsama 34:11–16; Kumbukumbu 7:1–5

13:26 13:26 2 Samueli 12:24–25; 1 Afalume 11:1–8

13:28 13:28 Nehemia 4:1