Baruwa ya Paulo yomuandikira
FILEMONI
Tanga mbere
Filemoni kala ni mfuasi wa Jesu haswa, hata labuda naye piya wakala kundi ra afuasi a Jesu hiko Kolosai. Naye kala ana mtumwa yekala achiihwa Onesimasi. Mtumwa hiyu kala akachimbira tajiriwe, badaye achikutana na Paulo ariphokala jela (labuda mudzi wa Rumi). Phahi hiko jela Onesimasi wagaluka achimkuluphira Jesu, achihumwa ni Paulo auye kpwa Filemoni. Paulo ariphoandika baruwa hino, kala analonda Filemoni amphokere Onesimasi, ela si dza mtumwa ariyeswamehewa, ela amphokere dza mfuasi myawe.
Maelezo muhimu kpwa chifupi
Mwadzo 1–3
Paulo anamshukuru Mlungu kpwa sababu ya Filemoni 4–7
Mavoyo kpwa niaba ya Onesimasi 8–22
Salamu 23–25
1
Baruwa hino ila kpwangu mimi Paulo, ambaye ni busu kpwa sababu ya kutangaza habari nono kuhusu Jesu Muokoli, phamwenga na ndugu yehu Timothi.
Kpwa mwenehu Filemoni, muhendadzi-kazi myawehu, hukumendzaye, 1:2 Akolosai 4:17phamwenga na ndugu yehu wa chichetu Afiya, na Arikipo ambaye ni asikari myawehu na kundi rosi ra afuasi anaokutana phako kaya.
Baba Mlungu na Bwana Jesu Masihi naakujaliyeni na mkaleto.
Paulo anamshukuru Mlungu
kpwa sababu ya Filemoni
Mwenehu Filemoni, chila mara nchikala nakuvoyera, nkumshukuru Mlungu kpwa sababuyo. Mana násikira ambavyo unamkuluphira Bwana Jesu na vira umendzavyo atakatifu a Mlungu. Navoya uenderere kuishito na afuasi ayao, ili uelewe mambo gosi manono ambago swiswi afuasi a Jesu hunaphaha kpwa kuungana na Masihi. Mwenehu, mendzwayo ikanifwaha sana na ikanitiya moyo, mana ikaphoza maroho ga atu a Mlungu.
Paulo anamvoya Filemoni
amphokere Onesimasi tsona
Phahi nkaona hivi; Ni wazi kukala unamanya nina uwezo dza mtume wa Jesu wa kukulagiza bila wuoga kuhenda ulondwago. Ela, kpwa vira hunamendzana, nkaona baha nikuambire. Mimi Paulo, ambaye ni mtumia,* 1:9 Mtumia: Manage ganjina ni muhumwa. tsona hipha sambi ni busu, kpwa sababu ya Jesu Muokoli, 10  1:10 Akolosai 4:9nakuvoya umuonere mbazi Onesimasi. Kpwangu namuona sawa na mwanangu, mana námterya akale mfuasi wa Jesu nriphokala naye hipha jela. 11 Hipho mwandzo Onesimasi 1:11 Kpwa Chiyunani, Onesimasi manage ni mutu wa mana. kala ni mutu asiyefwaha kpwako, ela sambi ni mutu wa mana kpwako na kpwangu. 12 Ninamhuma edze hiko kpwako, dzagbwe kuhenda hivyo ni kama kulavya roho yangu.
13 Mimi nchere jela kpwa sababu ya kutangaza habari nono kuhusu Jesu Muokoli, nami naaza akale kuku, aniterye dza vivyo ambavyo ungeniterya uwe. 14 Ela simendze kuhenda rorosi bila ya uwe kukubali. Ichikala undaniterya, isikale kpwa kukulazimisha, ela uhende uonavyo ni sawa. 15 Mendzerepho kala ni mpango wa Mlungu Onesimasi kukuchimbira kpwa muda, ili achiuya aishi nawe maisha ga kare na kare. 16 Hivi sambi si mtumwa, ela ni zaidi ya mtumwa, mana ni mwenehu nimmendzaye. Na uwe undammendza zaidi kuriko mimi; mana hata dzagbwe achere mtumwao, ela hivi sambi ni mfuasi myao.
17 Phahi ichikala unaona mimi ni muhendadzi-kazi myao, nakuvoya umphokere dza viratu ambavyo ungeniphokera mimi. 18 Ichikala wakukosera ama unamuisa chochosi, nakuvoya uniise mimi. 19 Mimi Paulo naandika na mkpwono wangu: “Ndaripha mimi.” Ela tambukira kukala nákuterya kuphaha uzima wa kare na kare nami sindakuisa. 20 Phahi mwenehu, nindaonato uchihenda hivyo kpwa sababu ya Bwana Jesu. Niphoza roho mana ni mfuasi myao. 21 Nina hakika higa nigaandikago undagahenda viratu nikulagizavyo, tsona nina hakika undahenda hata zaidi ya hivyo.
22 Kuenjereza, nakuamba, nitayarishira chumba, mana naona Mlungu andajaliya mavoyo genu afuasi ayangu murio hiko, nami nindakpwedza.
Salamu
23  1:23 Akolosai 1:7; 4:12Ukaphozwa ni Epafara ambaye ni busu myangu kpwa sababu ya kutangaza habari nono za Jesu Muokoli. 24  1:24 Mahendo 12:12,25; 19:29; 27:2; 13:13; 15:37–39; Akolosai 4:10,14; 2 Timothi 4:10–11Na piya ukaphozwa ni ahendadzi-kazi ayangu Mariko, Aristariko, Dema na Luka.
25 Bwana Jesu Masihi akujaliyeni mosi.

1:2 1:2 Akolosai 4:17

*1:9 1:9 Mtumia: Manage ganjina ni muhumwa.

1:10 1:10 Akolosai 4:9

1:11 1:11 Kpwa Chiyunani, Onesimasi manage ni mutu wa mana.

1:23 1:23 Akolosai 1:7; 4:12

1:24 1:24 Mahendo 12:12,25; 19:29; 27:2; 13:13; 15:37–39; Akolosai 4:10,14; 2 Timothi 4:10–11