3
Masagazi ga afuasi a Jesu
Tambukiza atu akale tsini ya atawala na vilongozi, aogophe na akale tayari kuhenda gosi garigo manono. Atambukize asisengenye mutu yeyesi wala asikale na chibako, ela asagala kpwa amani na maelewano na akale a pole wakati wosi kpwa chila mmwenga.
Mana kare swiswi hwakala azuzu, asiosikira na ariochengbwa. Hwakala atumwa a tamaa mbii-mbii na anasa za chila aina, hwaishi maisha mai ga wivu; atu ahureyera naswi huchiareyera. Ela Mlungu Muokoli wehu wahuonera mbazi na achihuonyesa vira ahumendzavyo. Wahuokola, si kpwa sababu ya dzambo rorosi nono ra haki hurirorihenda, ela kpwa sababu ya mbazize. Wahuokola kpwa kuhutakasa huriphovyalwa mara ya phiri, na kpwa kuhupha maisha maphya kutsupira Roho Mtakatifu. Wahumwagira Rohowe bila ya chipimo kpwa gara hurigohenderwa ni Jesu Masihi, Muokoli wehu, ili kpwa mbazi na mendzwa ya Mlungu huphahe kukubaliwa kukala atu a haki na kuishi na Mlungu hata kare na kare dza arivyohuahidi swiswi arisie. Maneno higo ni ga kpweli.
Nalonda usisitize ukpweli huno ili hara anaomkuluphira Mlungu akale na hamu ya kuhumira wakati wao kuhenda manono, yani mambo dza higa ni manono na ganafwaha kpwa atu. Ela dzitenge na malumbano ga chipumbavu, mlolongo wa madzina ga akare, kuheha, na kupingana kuhusu shariya. Mambo higa tagana fwaida yoyosi. 10 Mutu anayesababisha atu kuheha mkanye ra kpwandza na ra phiri, chisha richana naye. 11 Unamanya mutu dza hiyu, achilize zabanangika na ye mwenye anadziamula kpwa dambize.
Malagizo ga mwisho
12  3:12 Mahendo 20:4; Aefeso 6:21–22; Akolosai 4:7–8; 2 Timothi 4:12Mimi ndahuma Aritema au Tikiko hiko kpwenu. Na hiye mutu ndiphofika hiko, henda chadi wedze hukutane mudzi wa Nikopoli, mana nikakata shauri kusala hiko minga yosi ya mnyevu. 13  3:13 Mahendo 18:24; 1 Akorintho 16:12Henda chadi sana kuaterya Apolo na mwanashariya Zena ili aweze kuandza charo chao, na uhakikishe ana chila chitu alondacho. 14 Ni lazima atu ehu adzifundze kuhumira wakati wao kuhenda manono aphahe kuterya ayawao ario na maitaji ga muhimu ili nao asisagale maisha bila ya lengo.
15 Mkaphozwa ni atu osi nrionao hipha. Huphozereni amendzwa afuasi osi.
Mlungu naakujaliyeni mosi.

3:12 3:12 Mahendo 20:4; Aefeso 6:21–22; Akolosai 4:7–8; 2 Timothi 4:12

3:13 3:13 Mahendo 18:24; 1 Akorintho 16:12