3
Kuluphira Mlungu na moyoo wosi
Mwanangu, usiyale mafundzo gangu,
ela gbwira malagizo gangu na moyoo wosi.
Kpwa kukala zindakupha siku nyinji,
maisha mare na kpwenderera vinono katika mambogo gosi.
Mendzwa na uaminifu usirichane nawe,
uvwale mwako singoni, uandike mwako moyoni.
3:4 Luka 2:52Ndipho undakubalika na kutogolwa
mbere za Mwenyezi Mlungu na mbere za mwanadamu.
 
Mkuluphire Mwenyezi Mlungu na moyoo wosi,
wala usiadamire achilizo mwenye;
Chila uhendaro muadamire iye
naye andagolosa njirazo.
3:7 Arumi 12:16Usidzione kukala u mwerevu,
Muogophe Mwenyezi Mlungu na uriche kuhenda mai.
Iyo indakala dawa mwako mwirini,
na chitu cha kutiya nguvu mifuphayo.
 
Muishimu Mwenyezi Mlungu kpwa malizo,
na seemu ya mavuno ga kpwandza ga chila uphandacho.
10 Uchihenda hivyo vitsagavyo vindakoterwa,
na simikiro zindaodzazwa uchi wa zabibu.
 
11  3:11–12 Ayubu 5:17 3:11 Aeburania 12:5–6Mwanangu, Mwenyezi Mlungu achikutiya adabu ili kukulongoza vinono,
usigatsukurire madide, na achikukanya, usivundzike moyo.
12  3:12 Maono 3:19Mana Mwenyezi Mlungu nkumtiya adabu ye ammendzaye
dza vyo baba amtiyavyo adabu mwanawe ammendzaye.
Unono wa ikima
13 Baha mutu aphahaye ikima,
na mutu awezaye kuelewa.
14 Ikima ni bora kuriko feza,
ina fwaida kuriko zahabu.
15 Ikima ni bora kuriko mawe ga samani,
takuna chitu chochosi cha kuazika chinachoweza kulengana nayo.
16 Indakupha maisha mare, utajiri na ishima.
17 Njiraze ni nono,
zosi zinaelekea kpwenye amani.
18 Ikima ni muhi wa uzima kpwa osi anaoiphaha,
ana baha osi anaogbwirana nayo.
 
19 Kpwa ikima Mwenyezi Mlungu waika misingi ya dunia,
na kpwa ufahamu Mwenyezi Mlungu wadumisha dzulu mlunguni.
20 Kpwa marifwage vilindi vya madzi vyatsembuka,
na maingu ganatweneza manena.
 
21 Mwanangu, gbwira ikima na uhende achili,
usiviriche bii.
22 Navyo vindakupha maisha manono,
dza mkpwufu uhendavyo singoyo ikakala nono.
23 Ndipho undaweza kuphiya vyako kpwa usalama,
wala chigulucho tachindakpwala.
24 Ulalapho, kundakala na hofu,
undaphaha usingizi mnono.
25 Usiogophe tisho ra gafula,
wala shambulizi kula kpwa atu ayi.
26 Kpwa mana Mwenyezi Mlungu andakala kuluphiroro,
andakuepusha usedze ukagbwirwa ni muhego.
 
27 Usimlafye mutu alondaye msada,
ichikala una uwezo wa kuhenda hivyo.
28 Usimuambire jiranio,
“Phiya wedze muhondo, nindakpwedza nkuphe,”
ichikala cho chitu unacho phapho.
 
29 Usipange mai dzulu ya jiranio,
anayeishi phephi nawe vinono bila wasiwasi.
30 Usihehe na mutu bila chisa,
ichikala kadzangbwekuhendera uyi wowosi.
 
31 Usimuonere wivu mutu wa fujo,
wala usiige mwendowe.
32 Mana atu ayi ntsukizo kpwa Mwenyezi Mlungu,
ela ye nkuamini atu ambao njira zao zagoloka.
33 Mwenyezi Mlungu anaapiza nyumba za atu ai,
ela anabariki za enye haki.
34  3:34 Jakobo 4:6; 1 Petero 5:5Iye nkubera enye chibero,
ela nkuonera mbazi a pole.
35 Enye ikima andavuna ishima,
ela azuzu andaifiwa.

3:4 3:4 Luka 2:52

3:7 3:7 Arumi 12:16

3:11 3:11–12 Ayubu 5:17

3:11 3:11 Aeburania 12:5–6

3:12 3:12 Maono 3:19

3:34 3:34 Jakobo 4:6; 1 Petero 5:5