4
Ushauri kpwa anache
Anangu, gbwirani mafundzo ga sowe yenu,
hegani masikiro genu mphahe kuelewa.
Nakuphani malagizo manono,
kpwa hivyo msireme mafundzo gangu.
Nriphokala mriphokala mwanache mimi mwanangbwa wa baba,
wa kurengbwarengbwa, chipendzi cha macheye cha mayo,
baba wanifundza achiamba,
“Moyoo nauririkane sana maneno gangu,
gbwira shariya zangu, nawe undaishi.
Dziphahire ikima, dziphahire kuelewa mambo;
usiyale wala kubera maneno gangu.
Usimriche naye andakutundza,
mmendze naye andakurinda.
Dzambo ra msingi ni kudziphahira ikima;
lavya chila urichonacho kpwa uphahe busara.
Siamini sana ikima, naye andakuika dzulu
na andakuhenda uishimiwe.
Andakuvwika chiremba cha unono phako chitswani,
andakala tadziyo nono.”
Tsambula njira nono
10 Mwanangu, phundza na ugbwire maneno gangu,
ili miakayo ya kuishi ikale minji.
11 Nikakufundza njira ya ikima,
na nikakuphirika na njira ya sawa.
12 Unyendekapho, nyagozo tazindazuwiywa,
na hata uzolapho kundakpwala ugbwe.
13 Gbwira sana mafundzo ga ikima usigariche gatsopoke,
gatundzeto kpwani ni uzimao.
14 Usilungane na atu ayi,
wala usiige atu ayi.
15 Njira yao iriche, usiisengerere;
usiilunge, lunga njirazo!
16 Atu ayi taalala bila ya kuhenda uyi,
taaphaha usingizi bila kulumiza mutu.
17 Mana uyi ndicho chakurya chao,
na kuhumira nguvu ndio uchi wao.
 
18 Ela njira ya enye haki inaigana na mwanga wa chimirimiri,
uzidio kungʼala hadi kufikira mutsi kamili.
19 Nayo njira ya atu ayi ni dza chilungulungu cha jiza,
taamanya akpwalacho.
 
20 Mwanangu, phundza ninagokuambira,
hega sikiro uphundze nigombago.
21 Higa usigariche bii,
ela gaike mwako moyoni.
22 Kpwa vira higo ni uzima kpwa iye agaphahaye,
na ni dawa ya mwiri wosi.
23 Rinda moyoo kuriko chitu chanjina chochosi
kpwa kukala himo ndimo chandzo cha uzima.
24 Maneno gasigo ga kpweli na gakale kure nawe,
mromoo usigombe handzo.
25 Matsogo gaelekeze sawa-sawa,
na ulole mbere kpwa mbere.
26  4:26 Aeburania 12:13Henda makini njira utsupirayo,
na hatuwazo zindakala salama.
27 Usiaphuke kulume wala kumotso,
dzitenge na mai.

4:26 4:26 Aeburania 12:13