40
Wira wa kumtogola Mlungu
na voyo ra kulonda msada
Kpwa chilongozi wa aimbadzi. Zaburi ya Daudi.
Nágodza Mwenyezi Mlungu aniterye kpwa kuvumirira
naye achiniphundza na achisikira chiriro changu.
Wanituluza kpwenye dibwa ra ubanangi,
kula kpwenye matope na uherezi
achiniimisa dzulu ya mwamba
na achiimarisha nyago zangu.
Wanipha wira muphya mwangu kanwani,
wira wa kumtogola Mlungu wehu.
Anji andaona mahendoge na kuogopha,
na kumkuluphira Mwenyezi Mlungu.
 
Baha mutu anayemkuluphira Mwenyezi Mlungu;
mutu asiyelonda msada kpwa atu a kudzikarya
atu agalukao na kuabudu vizuka!
Uwe Mwenyezi Mlungu, Mlungu wangu
mahendogo ga ajabu ni manji,
na mambo uhupangirago
tagaolangika!
Nchiamba nagatangaza na kugasemurira
sindaweza kugamala.
 
40:6 Aeburania 10:5–7Uwe ukanisodola masikiro na kunihenda nielewe,
kukala kuna haja na sadaka za kuochwa wala zawadi zanjina.
Kuyalonda sadaka za kuochwa
na za kuusira atu dambi.
Ndipho nchiamba, “Himi nkedza, malagizo utakago nigbwire
dza vyoandikpwa kunihusu kpwenye chitabu cha shariya.
Nalonda nihende ulondavyo, ee Mlungu wangu,
shariyayo i mwangu moyoni.”
 
Nkatangaza hakiyo kahi za mkpwutano wa atuo,
siyafunga mromo wangu,
uwe Mwenyezi Mlungu, unamanya.
10 Sikafwitsa hakiyo mwangu moyoni,
nkasemurira uaminifuo na wokofuo,
sikafwitsa nyo mkpwutano wa atuo mendzwayo isiyosika.
 
11 Usikose kunionera mbazi ee Mwenyezi Mlungu
mendzwayo isiyosika na uaminifuo naunitundze siku zosi!
12 Mana nkazungulukpwa ni mashaka gasigoolangika,
dambi zangu zikanizidi
ni nyinji kuriko isabu ya nyere zangu,
nami nkavundzika moyo.
 
13 Hamirwa ni kuniokola ee Mwenyezi Mlungu!
Henda wangbwi wedze uniterye ee Mwenyezi Mlungu!
14 Naagbwirwe ni haya na atatizike,
aho alondao kuniolaga.
Naauyizwe nyuma na kukoserwa ishima,
aho alondao niphahwe ni mai.
15 Hinyo anaonitseka
naangalazwe ni waibu wao.
16 Ela osi anaokuendza uwe
naahererwe na akale na raha kpwa sababuyo.
Hinyo amendzao wokofuo,
wakati wosi naambe, “Mwenyezi Mlungu ni mkpwulu!”
 
17 Mino ni mchiya na mgbwayi,
ela Mwenyezi Mlungu ananiririkana.
Uwe ndiwe uniteryaye na uniokolaye
usikae, ee Mlungu wangu.

40:6 40:6 Aeburania 10:5–7