41
Voyo ra mkpwongo
Kpwa chilongozi wa aimbadzi. Zaburi ya Daudi.
Baha mutu amanyiriraye mchiya,
mana Mwenyezi Mlungu andamuokola wakati wa tabu.
Mwenyezi Mlungu nkumrinda na kumuhenda akale moyo
andamuhenda aongokerwe kpwenye yo tsi
na kumtivya na maaduige.
Napho ni mkpwongo Mwenyezi Mlungu andamterya
na kumphoza makongoge gosi.
Nami nchiamba, “Nionera mbazi, ee Mwenyezi Mlungu,
niphoza, mana nkahenda dambi chinyumecho.”
Aviha angu ananigomba vii,
anauzana, “Andafwa rini yuno dzinare riyalwe?”
Na hipho edzapho nijambosa nkugomba maneno ga kudzihenda a phamwenga nami,
kuno mwakpwe rohoni anakusanya umbeya
achituluka aphiye akatangazire anjina.
 
Osi achionimena anagomba pokopoko kunihusu
ananiazira mai,
anaamba, “Akagbwirwa ni ukongo mui sana,
kandaunuka tsona phakpwe chitandani.”
41:9 Mathayo 26:23; Mariko 14:18; Luka 22:21; Johana 13:18Hata msena wangu wa kurya na kuusa nriyemkuluphira
yekala huchirya mkpwahe phamwenga,
akanigalukira.
 
10 Ela nionera mbazi, ee Mwenyezi Mlungu,
niphoza, ili nidziriphize chisasi.
11 Nionapho maadui gangu taganiturya
ndamanya kukala nkakuhamira.
12 Ela uwe u uphande wangu kpwa sababu ya ukamilifu wangu
nawe unaniika phephi nawe hata kare na kare.
 
13  41:13 Zaburi 106:48Naatogolwe Mwenyezi Mlungu, Mlungu wa Iziraeli,
hangu kare na kare!
Amina na Amina.

41:9 41:9 Mathayo 26:23; Mariko 14:18; Luka 22:21; Johana 13:18

41:13 41:13 Zaburi 106:48