60
Wira wa kuvoya ushindi
bada ya kushindwa
Kpwa chilongozi wa aimbadzi. Kuhumira sauti ya “Ushuhuda wa chilagane (toro).” Wira wa Daudi arioutunga, kpwa kufundzira, bada ya kupigana na Aaramu a Naharaimu na Soba, wakati Joabu ariphouya na kuolaga Aedomu elufu kumi na mbiri, kpwenye Dete ra Munyu.
Ee Mlungu, ukahurema na kuhuhenda hushindwe,
ukahureyera, ela, galuka uhutiye nguvu tsona.
Uwe ukaihenda tsi isumbe na ukaiahula,
izibe chikoahuka mana inabomoka.
Ukahenda atuo agaye,
hunayumba-yumba dza atu achiolewa uchi wa zabibu.
 
Uwe ukaaikira ishara ya bendera hinyo akuogophao
ili aweze kuhecha mivi.
Niterya kpwa mkpwonoo wa kulume,
hutivye, ili atuo uamendzao aweze kutivywa.
Mlungu akagomba kula phatuphe phatakatifu,
“Kpwa kuhamirwa ndaganya Shekemu,
na nipime Dete ra Sukothi.
Tsi ya Giliadi ni yangu, na tsi ya Manase ni yangu,
Efuraimu ni kofiya yangu ya chuma
na Juda ni fwimbo yangu ya chifalume.
Moabu ni beseni rangu ra kuogera,
Edomu ndaitsuphira chirahu changu,
halafu nikote kululu za ushindi chinyume cha Filisti.”
 
Ni ani ndiyeniphirika mudzi uriozungulusirwa ngome?
Ni ani ndiyenilongoza hadi Edomu?
10 We Mlungu, ukahuricha tsetsetse?
Uwe kuphiya tsona na majeshi gehu.
11 Huterye kuturya aviha ehu,
mana msada wa mwanadamu taufwaha chitu.
12 Kpwa msada wa Mlungu, hundahenda makulu,
iye andavyoga-vyoga aviha ehu.