64
Kuvoya urindzi chinyume cha maadui
Kpwa chilongozi wa aimbadzi. Zaburi ya Daudi.
Ee Mlungu, sikira kulalama kpwangu,
rinda maisha gangu na vitisho vya adui.
Nifwitsa na njama za atu ayi,
na ujanja wa atu ahendao mai.
 
Atu aha ananola ndimi zao dza panga
na kutuluza maneno genye sumu dza mivi.
Kuvamia na kulatsa mutu asiye lawama,
kumlatsa mutu gafula bila wuoga.
 
Hinyo nkugbwirana katika nia zao mbii,
nkubisha kuhusu vira ndivyofwitsa mihego yao,
kuno anaaza, “Ni ani ahuonaye?
Ni ani awezaye kuzembula ugaidi wehu?
Hukafikiriya njama ya chisawa-sawa.”
Mana moyo wa mutu ni tsaka!
 
Ela Mlungu andaalatsa na miviye,
andatiywa majeraha gafula.
Mlungu andaangamiza kpwa sababu ya maneno gao enye,
osi ndioaona andasuka-suka vitswa vyao.
 
Halafu atu osi andaogopha.
Andasemurira vira Mlungu achivyohenda
na kuririkana kuhusu mahendoge.
10 Phahi hinyo ario na haki na ahererwe katika Mwenyezi Mlungu,
na kumchimbirira.
Atu osi ahendao ga haki naamtogole.