69
Voyo ra kulonda msada
Kpwa chilongozi wa aimbadzi. Kuhumira sauti ya “Matoro.” Zaburi ya Daudi.
Nitivya, ee Mlungu!
Mana madzi gakanifika singoni.
Nkazama matopeni,
sina hata phatu pha kuvyoga.
Nkafika chivwani
na mafuriko gananibwiningiza.
Kurira kpwangu kukaniremweza,
umiro wangu ukafuwa.
Nikamgodza Mlungu wangu
hata ndipho matso gangu gaona wiziwizi.
69:4 Zaburi 35:19; Johana 15:25Hinyo anaonizira bila sababu ni anji
kuriko isabu ya nyere za chitswa changu.
Hinyo anaolonda kuniolaga ana nguvu sana,
hinyo anaonishambuliya na mambo ga handzo.
Nalondwa niuyize
chitu ambacho siiyire.
 
Ee Mlungu, uwe unamanya uzuzu wangu,
makosa gangu tagakafwitswa usigaone.
Usiriche hinyo akukuluphirao
aphahe waibu kpwa sababu ya chigoniphaha,
Ee Mwenyezi Mlungu, Mlungu wa majeshi,
usiriche hinyo anaokuendza
akakosa kuishimiwa kpwa sababu yangu,
ee Mlungu, wa Iziraeli.
Mana mino nkakoserwa ishima
na kuphaha waibu kpwa sababuyo.
Nkakala mjeni kpwa enehu anangbwa a mayo
ananiona avi ni mutu yela kure.
69:9 Johana 2:17; Arumi 15:3Mana iyo mendzwa nriyo nayo kpwa sababu ya nyumbayo inanirya,
na higo matusi ga hinyo anaokulaphiza gakanigbwerera.
10 Niriphofunga
ili roho yangu inyenyekee atu anilaphiza.
11 Niriphovwala magunia kpwa sonono
atu aninyetera.
12 Atu achisagala achibisha ananihadza mimi,
anwadzi uchi nao anatunga mawira kuniimba mimi.
 
13 Ela mino nakuvoya uwe ee Mwenyezi Mlungu,
kahi za wakati unaoukubali uwe,
ee Mwenyezi Mlungu, kahi za mendzwayo isiyosika,
nijibu uniterye kpwa uaminifuo.
14 Niokola
nisizame topeni
nitivya na maadui gangu
na madzi manji.
15 Usiriche mafuriko gakanibwiningiza
au chivwa chikanimiza
au dibwa rikanibwiningiza.
16 Nijibu ee Mwenyezi Mlungu, kpwa sababu ya mendzwayo nono isiyosika,
nigalukira mimi kulengana na unji wa mbazizo.
17 Usimfwitse usoo mtumishio,
naona tabu, hala-hala unijibu.
18 Sengera phephi nami unikombole,
niokola na aviha angu!
 
19 Uwe unamanya ninavyolaphizwa na aibu yangu na kukoserwa ishima,
aviha angu osi unaamanya.
20 Kulaphizako kunanivundza moyo,
hata sina tamaa tsona.
Naendza huruma ela kala takuna
nchiendza atu akuniphoza roho siphahire.
21  69:21 Mathayo 27:48; Mariko 15:36; Luka 23:26; Johana 19:28–29Anirisa sumu kama chakurya,
na achininwesa digbwa ili kuniusira chiru.
 
22  69:22 Arumi 11:9–10Sikukuu zao nazikale mihego kpwao,
na sikukuu zao za sadaka za kutsindza ziagbwire.
23 Matso gao nagatiwe jiza ili asione,
na myongo-myongo yao naimyoke siku zosi.
24 Amwagire tsukizizo
na tsukizizo kali ziagute.
25  69:25 Mahendo 1:20Kambi zao nazikale gandzo,
asisagale mutu yeyesi katika mahema gao.
26 Mana anaagayisa hinyo urioatiya adabu,
na hinyo urioatiya vironda anaalumiza zaidi.
27 Atiye adabu kpwa sababu ya chila uyi wao
usiaswamehe bii.
28  69:28 Kutsama 32:32; Maono 3:5; 13:8; 17:8Afute kpwenye chitabu cha ario moyo,
asikalemo kahi za isabu ya enye haki.
 
29 Ela mino ninagaya na nasikira unyonje
niunula unitivye, ee Mlungu!
 
30 Nindaimba wira wa kutogola dzina ra Mlungu.
Nindamtogola na shukurani.
31 Dzambo hiri rindamhamira Mwenyezi Mlungu kuriko kumlavira sadaka ya ngʼombe,
wala ndzau phamwenga na pembeze na makpwatsage.
32 Hinyo anaoonerwa na aone na akale na raha,
nao anaomuishimu Mlungu, mioyo yao indaphaha nguvu.
33 Mana Mwenyezi Mlungu nkusikira mavoyo ga achiya,
na kabera ario akpwe achiofungbwa.
 
34 Mlungu na dunia navimtogole Mlungu,
bahari na chila chitu chinyendekacho himo piya navimtogole Mlungu.
35 Mana Mlungu andativya Sayuni
na kudzenga midzi ya Juda
na atumishie andasagala himo na kuimiliki.
36 Ana a atumishie andairisi
na hinyo ammendzao.

69:4 69:4 Zaburi 35:19; Johana 15:25

69:9 69:9 Johana 2:17; Arumi 15:3

69:21 69:21 Mathayo 27:48; Mariko 15:36; Luka 23:26; Johana 19:28–29

69:22 69:22 Arumi 11:9–10

69:25 69:25 Mahendo 1:20

69:28 69:28 Kutsama 32:32; Maono 3:5; 13:8; 17:8