96
Mlungu ndiye mfalume na muamuli
(1 Nyakati 16:23–33)
Muimbireni Mwenyezi Mlungu wira muphya!
Muimbireni Mwenyezi Mlungu dunia yosi!
Muimbireni Mwenyezi Mlungu na mutogole dzinare!
Chila siku tangazani anavyotivya.
Tangazirani mataifa gosi ngumaye,
gaambireni makabila gosi kuhusu mahendoge ga ajabu.
 
Mana Mwenyezi Mlungu ni mkpwulu, naye anastahili kutogolwa;
iye anafwaha kuogophewa kuriko milungu yosi.
Mana milungu yosi ya mataifa ni vizuka tu,
ela Mwenyezi Mlungu waumba mlunguni.
Ishima na mamlaka ga mbereze,
nguvu na unono u phatuphe phatakatifu.
 
96:7 Zaburi 29:1–2Mupheni Mwenyezi Mlungu, mwi atu phapha duniani,
mupheni Mwenyezi Mlungu nguma na nguvu.
Mupheni Mwenyezi Mlungu nguma inayofwaha dzinare,
reheni sadaka na muinjire phakpwe mihalani.
Muabuduni Mwenyezi Mlungu kpwa sababu ya unono wa utakatifuwe,
dunia yosi naikakame mbereze!
 
10 Gaambireni mataifa, “Mwenyezi Mlungu anatawala!
Dunia yiimara taisumbisika.
Andaamula mataifa na haki!”
11 Mlunguni nakuhamirwe, na dunia naihererwe,
bahari na vyosi virivyo mumo navivume,
12 minda na vyosi virivyo mumo navipige njerejere!
Chisha mihi yosi ya tsakani indaimba kpwa raha
13 mbere za Mwenyezi Mlungu,
mana aredza kutawala dunia.
Andatawala dunia na haki,
na aamule mataifa gosi kpwa uaminifu.

96:7 96:7 Zaburi 29:1–2