105
Uaminifu wa Mlungu kpwa atue
(1 Nyakati 16:8–22)
Mshukuruni Mwenyezi Mlungu, mvoyeni,
amanyiseni mataifa mambo arigohenda.
Muimbireni, imbani mawira ga kumtogola,
semurirani mahendoge ga ajabu!
Hendani ngulu kpwa sababu ya dzinare takatifu.
Hinyo amuogophao Mwenyezi Mlungu naahererwe.
Muendzeni Mwenyezi Mlungu na nguvuze,
chila wakati londani kukala aripho iye.
 
Tambukirani mahendo ga ajabu arigohenda,
vilinjevye na hukumu arizolavya,
mwimwi chivyazi cha Burahimu mtumishiwe,
mwimwi chivyazi cha Jakobo, atue ariokutsambulani.
Iye Mwenyezi Mlungu, ndiye Mlungu wehu,
uamuliwe wa haki unaonekana duniani kosi.
 
Iye anatambukira chilaganeche cha kare na kare,
na anatambukira ahadiye hadi vivyazi elufu,
105:9 Mwandzo 12:7; 17:8; Mwandzo 26:3chilagane arichoika na Burahimu,
na ahadi ariyomuapira Isaka.
10  105:10 Mwandzo 28:13Ariyomuhakikishira Jakobo dza amuri
kpwa Iziraeli dza chilagane cha kare na kare,
11 waamba, “Ndakupha tsi ya Kanani
ikale seemu ya urisi wenu.”
 
12 Ariphokala ni achache,
ee achache sana, na ajeni mumo,
13 adengereke kula taifa hadi taifa,
kula ufalume mmwenga hadi wanjina,
14  105:14 Mwandzo 20:3–7kayamruhusu yeyesi aaonere,
waademurira afalume kpwa sababu yao.
15 Waamba, “Msigute apakpwa mafuha angu,
wala msiahende mai manabii angu.”
 
16  105:16 Mwandzo 41:53–57Mlungu wareha ndzala kahi ya tsi
naye achibananga chakurya chao chosi.
17  105:17 Mwandzo 37:28; 45:5Ela kala akaatangulizira mutu mmwenga,
Yusufu yekala akaguzwa dza mtumwa.
18  105:18 Mwandzo 39:20—40:23Maguluge gafungbwa silisili,
na achimfunga silisili ya chuma singoni,
19 hadi gariphotimiya gara arigotabiri,
hadi neno ra Mwenyezi Mlungu ririphomanyikana kukala ni ra kpweli.
20  105:20 Mwandzo 41:14Mfalume walagizira kukala avugulwe,
mtawala wa mataifa wamrichira huru.
21  105:21 Mwandzo 41:39–41Achimuhenda muimirizi wa nyumbaye,
na mkpwulu wa malize zosi,
22 Aafundze akulu a utawalawe kama aonavyo sawa
na aafundze ikima atumiae.
 
23  105:23 Mwandzo 46:6; Mwandzo 47:11Ndipho Aiziraeli achiinjira tsi ya Misiri,
Jakobo achisagala dza mjeni kpwenye tsi ya Hamu.
24  105:24 Kutsama 1:7–14Phahi Mwenyezi Mlungu wahenda atue avyalane,
na achiahenda akale na mkpwotse kuriko aviha ao.
25 Achihenda Amisiri azire atue
na aahendere mai atumishie.
26  105:26 Kutsama 3:1—4:17Chisha wamhuma mtumishiwe Musa,
phamwenga na Aruni ariyekala akamtsambula.
27 Achihenda vilinjevye kahi za Amisiri,
na mahendoge ga ajabu kpwenye tsi ya Hamu.
28  105:28 Kutsama 10:21–23Wahuma jiza kpwenye yo tsi,
ela Amisiri achirema kulunga manenoge.
29  105:29 Kutsama 7:17–21Madzi gao achigagaluza kukala milatso,
na achihenda ngʼonda aho afwe.
30  105:30 Kutsama 8:1–6Tsi yao ichigota magula,
hata vyumbani mwa atawala ao.
31  105:31 Kutsama 8:20–24; Kutsama 8:16,17Achigomba na kuchedza maindzi
na madadada tsi yosi.
32  105:32 Kutsama 9:22–25Achiarehera mvula ya mawe
na limeme richimeka kula pembe mwenga ya tsi hadi yanjina.
33 Wabananga mizabibu na mitini yao,
na achivundza-vundza mihi yosi ya tsi yao.
34  105:34 Kutsama 10:12–15Mlungu walagiza na kuchedza ndzije,
na maelufu ga fumbiri,
35 achedzarya mimea yosi ya tsi yao,
achirya matunda ga tsi yao.
36  105:36 Kutsama 12:29Halafu waolaga ana a mwandzo osi a tsi yao,
matunda ga kpwandza ga nguvu zao.
 
37  105:37 Kutsama 12:33–36Ndipho achiatuluza Aiziraeli kula tsi hira kuno akatsukula feza na zahabu,
wala taphana hata mmwenga wao ariyekpwala.
38 Amisiri ahamirwa ariphouka,
mana kala anaogopha sana.
39  105:39 Kutsama 13:21–22Mlungu waaikira ingu kufwinika dzuwa ra mutsi
na moho ili uaangʼazire usiku.
40  105:40 Kutsama 16:2–15Achimvoya, naye achiarehera makpware,
achiapha chakurya kpwa unji kula mlunguni.
41  105:41 Kutsama 17:1–7; Isabu 20:2–13Waahula dziwe, richituluza madzi
gachijera dza muho hiko jangbwani.
 
42 Mana kala akatambukira ahadiye takatifu,
ariyomupha mtumishiwe Burahimu.
43 Kpwa hivyo achilongoza atue na raha
atu arioatsambula achiphiya kuno anashangiliya.
44  105:44 Joshuwa 11:16–23Achiapha tsi za mataifa ganjina,
achihala minda ambayo kala ikarimwa ni atu anjina,
45 ili mwishowe akale andagbwira malagizoge
na kulunga shariyaze.
Mwenyezi Mlungu naatogolwe!
Haleluya.

105:9 105:9 Mwandzo 12:7; 17:8; Mwandzo 26:3

105:10 105:10 Mwandzo 28:13

105:14 105:14 Mwandzo 20:3–7

105:16 105:16 Mwandzo 41:53–57

105:17 105:17 Mwandzo 37:28; 45:5

105:18 105:18 Mwandzo 39:20—40:23

105:20 105:20 Mwandzo 41:14

105:21 105:21 Mwandzo 41:39–41

105:23 105:23 Mwandzo 46:6; Mwandzo 47:11

105:24 105:24 Kutsama 1:7–14

105:26 105:26 Kutsama 3:1—4:17

105:28 105:28 Kutsama 10:21–23

105:29 105:29 Kutsama 7:17–21

105:30 105:30 Kutsama 8:1–6

105:31 105:31 Kutsama 8:20–24; Kutsama 8:16,17

105:32 105:32 Kutsama 9:22–25

105:34 105:34 Kutsama 10:12–15

105:36 105:36 Kutsama 12:29

105:37 105:37 Kutsama 12:33–36

105:39 105:39 Kutsama 13:21–22

105:40 105:40 Kutsama 16:2–15

105:41 105:41 Kutsama 17:1–7; Isabu 20:2–13

105:44 105:44 Joshuwa 11:16–23