106
Unono wa Mlungu kpwa atue
106:1 1 Nyakati 16:34; 2 Nyakati 5:13; 7:3; Ezira 3:11; Zaburi 100:5; 107:1; 118:1; 136:1; Jeremia 33:11Haleluya. Mtogoleni Mwenyezi Mlungu.
 
Mshukuruni Mwenyezi Mlungu, mana iye ni mnono,
kpwa kukala mendzwaye isiyosika ni ya kare na kare.
Ni ani awezaye kusemurira mahendo makulu ga Mwenyezi Mlungu,
au kutangaza sifwaze zosi?
Baha aho anaohenda haki,
anaohenda garigo sawa wakati wosi!
Nitambukira, ee Mwenyezi Mlungu,
wakati uonyesapho atuo mbazizo,
uniterye wakati unaphoakombola
ili nami nione kuongokerwa kpwa atuo urioatsambula,
ili nidzikarye phamwenga na taifaro
na kuungana na atuo kukutogola.
 
Swiswi osi hwahenda dambi dza akare ehu,
hukahenda makosa, swiswi hukahenda garigo mai.
106:7 Kutsama 14:10–12Akare ehu, ariphokala Misiri,
taayajali mahendogo ga ajabu,
taayatambukira unji wa mendzwayo isiyosika,
ela aasi ko kanda-kanda ya Bahari ya Shamu.
Ela ye achiativya kpwa sababu ya dzinare,
ili uwezowe mkpwulu umanyikane.
106:9 Kutsama 14:21–31Wademurira Bahari ya Shamu, nayo ichiuma,
naye achialongoza atue achivuka na vivwani avi anatsupa na jangbwani.
10 Chihivyo achiativya atue kula mikononi mwa aviha ao,
na achiakombola na nguvu za adui.
11 Madzi gachiahohesa aviha ao,
taphana hata mmwenga ariyesala.
12  106:12 Kutsama 15:1–21Ndipho atuo achiamini manenoge,
achiimba mawira ga kumtogola.
13 Ela bada ya jumwa na chisiku ayala mahendoge
taayagodzera mashaurige.
14  106:14 Isabu 11:4–34Achikala na kpwiru ajabu kura jangbwani
achimjeza Mlungu kuko weruni.
15 Achiapha arichovoya,
ela achiarichira ukongo wa nyerenyere.
 
16  106:16 Isabu 16:1–35Kuko kambini atu aonera wivu Musa
na Aruni, mtumishi mtakatifu wa Mwenyezi Mlungu.
17 Hipho tsi yaahuka ichimiza Dathani,
na kumzika Abiramu na kundire rosi.
18 Moho uchiatulukira afuasi ao,
uchiaocha nyo atu ayi.
 
19  106:19 Kutsama 32:1–14Achitengeza ndama ya zahabu ko Horebu
achiabudu chizuka cha kuyayushwa.
20 Jibu abadilisha nguma ya Mlungu,
achiipha chizuka cha ndzau iryayo nyasi.
21 Ayala Mlungu muokoli wao,
ambaye kala akaahendera mambo makulu ko Misiri,
22 mahendo ga ajabu katika tsi ya Hamu,
na mambo ga kutisha ko Bahari ya Shamu.
23 Kpwa hivyo achiamba andaangamiza,
ela Musa, ariyemtsambula, achiakanira
achimuhenda Mlungu asiaolage kpwa tsukizize.
24  106:24 Isabu 14:1–35Halafu abera tsi ira nono
kpwa sababu taayaamini ahadi za Mlungu.
25 Arurumika mwao mahemani
wala taayamtii Mwenyezi Mlungu.
26 Kpwa hivyo waunula mkpwonowe
achiapa kukala andaahenda afwe jangbwani,
27  106:27 Alawi 26:33na chivyazi chao achitsamule kahi za mataifa
na achigoteze dunia yosi.
 
28  106:28 Isabu 25:1–13Halafu achidziunga kuabudu Baali kula Peori,
achirya sadaka zolavirwa milungu ya kufwa.
29 Achimtsukiza Mwenyezi Mlungu kpwa mahendo gao,
na ukongo mui uchiashambuliya.
30 Ela Finehasi waima achiakanira,
na hura ukongo uchiarichira.
31 Dzambo hiri nkutambukirwa kpwa ishimaye,
ni vivyazi vyosi hata kare na kare.
32  106:32 Isabu 20:2–13Amtsukiza Mwenyezi Mlungu ko madzi ga Meriba,
Musa achiphaha tabu kpwa sababu yao,
33 mana amtiya utsungu,
hata achigomba vii bila ya kuririkana.
34  106:34 Aamuli 2:1–3; 3:5–6Tsona taayaolaga atu,
dza arivyolagizwa ni Mwenyezi Mlungu,
35 ela badaye adzitsanganya na mataifa ganjina
achidzifundza mila zao.
36 Ahumikira vizuka vyao,
navyo vichikala muhego wa kuaangamiza.
37  106:37 2 Afalume 17:17Alavya ana aho alume na achetu kpwa pepho dza sadaka.
38  106:38 Isabu 35:33Amwaga milatso ya atu asio na makosa,
milatso ya ana aho alume na achetu,
arioalavya sadaka kpwa milungu ya Kanani,
tsi ichikala najisi kpwa yo milatso yao.
39 Chihivyo nao achidzitiya najisi kpwa mahendo gao,
akosa uaminifu kpwa Mlungu kpwa mahendo gao.
40  106:40 Aamuli 2:14–18Tsukizi za Mwenyezi Mlungu zichiakira atue,
achiatsukirirwa sana nyo ariokala urisiwe,
41 achiatiya mikononi mwa atu a mataifa,
na aho achitawalwa ni atu arioazira.
42 Maadui gao gachiaonera,
achihendwa atumwa kpwa kushurutishwa.
43 Waativya kano nyinji,
ela aho kala ni aasi kpwenye nia zao,
nao achitserezwa kpwa uyi wao.
44 Ela Mlungu waajali vivyo kahi ya tabu zao,
ariphosikira chiriro chao.
45 Kpwa sababu yao watambukira chilaganeche,
achiaonera imani kulengana na unji wa mendzwaye isiyosika.
46 Achiahenda aonerwe mbazi
ni hinyo ariokala akaatsamiza kpwa lazima.
47  106:47 1 Nyakati 16:35–36Hutivye, ee Mwenyezi Mlungu, Mlungu wehu,
hukusanye kula kahi ya mataifa
ili hushukuru dzinaro takatifu
na kudzikarya kpwa ngumazo.
48 Naajaliwe iye Mwenyezi Mlungu, Mlungu wa Iziraeli,
hangu kare na kare, hata kare na kare!
Nao atu osi na aambe, “Amina!”
Mtogoleni Mwenyezi Mlungu!
Haleluya.

106:1 106:1 1 Nyakati 16:34; 2 Nyakati 5:13; 7:3; Ezira 3:11; Zaburi 100:5; 107:1; 118:1; 136:1; Jeremia 33:11

106:7 106:7 Kutsama 14:10–12

106:9 106:9 Kutsama 14:21–31

106:12 106:12 Kutsama 15:1–21

106:14 106:14 Isabu 11:4–34

106:16 106:16 Isabu 16:1–35

106:19 106:19 Kutsama 32:1–14

106:24 106:24 Isabu 14:1–35

106:27 106:27 Alawi 26:33

106:28 106:28 Isabu 25:1–13

106:32 106:32 Isabu 20:2–13

106:34 106:34 Aamuli 2:1–3; 3:5–6

106:37 106:37 2 Afalume 17:17

106:38 106:38 Isabu 35:33

106:40 106:40 Aamuli 2:14–18

106:47 106:47 1 Nyakati 16:35–36