135
Wira wa kutogola Mlungu
Haleluya.
Mtogoleni Mwenyezi Mlungu.
Dzina ra Mwenyezi Mlungu naritogolwe,
mtogoleni Mwenyezi Mlungu mwi atumishie.
Mwimwi muhumikao kpwenye nyumba ya Mwenyezi Mlungu,
muhalani mwa nyumba ya Mlungu wehu!
Mtogoleni Mwenyezi Mlungu, mana iye ni mnono,
muimbireni mana ana mbazi!
Mana Mwenyezi Mlungu akadzitsamburira atu a chivyazi cha Jakobo,
Aiziraeli akale atue anaoasamini.
Mana namanya kukala Mwenyezi Mlungu ni mkpwulu
na kukala iye ni zaidi ya milungu yosi.
Mwenyezi Mlungu anahenda rorosi alondaro,
mlunguni na duniani,
baharini na katika vivwa vyosi.
Iye ndiye ahendaye maingu gakazuka, chila pembe za dunia
atengezaye limeme ra mvula,
na kureha phepho kula kpwenye nyumbaze za kuika hazina.
Iye ndiye ariyeolaga ana a mwandzo a chilume a Misiri,
a binadamu na a nyama.
Iye ambaye wakuhendera ishara na maajabu mo mwako uwe Misiri,
chinyume na Farao na atumishie osi.
10 Ariyeolaga atu a mataifa ganjina manji,
na afalume a mkpwotse.
11 Sihoni, mfalume wa Aamori
na Ogi, mfalume wa Bashani
na falume zosi za Kanani.
12 Tsi zao achizilavya kama urisi,
urisi wa atue, Aiziraeli.
13 Dzinaro, ee Mwenyezi Mlungu rinadumu hata kare na kare,
undatambukirwa ni vivyazi vyosi.
14 Mana Mwenyezi Mlungu andaamula atue kukala taana makosa,
na kuaonera mbazi atumishie.
15  135:15 Zaburi 115:4–8; Maono 9:20Milungu ya mataifa, ni ya feza na zahabu,
yotengezwa ni anadamu.
16 Ina milomo ela taigomba,
ina matso ela taiona.
17 Ina masikiro ela taisikira,
na milomoni mwao tamuna pumuzi.
18 Aho aitengezao na aho aikuluphirao,
andakala dza iyo.
19 Mwi atu a Iziraeli, mtogoleni Mwenyezi Mlungu!
Mwi a nyumba ya Aruni mtogoleni Mwenyezi Mlungu.
20 Mwi achina Lawi, mtogoleni Mwenyezi Mlungu!
Mwi muogophao Mwenyezi Mlungu, mtogoleni!
21 Mwenyezi Mlungu naatogolwe hiko Sayuni,
iye asagalaye Jerusalemu!
Mwenyezi Mlungu naatogolwe!
Haleluya.

135:15 135:15 Zaburi 115:4–8; Maono 9:20