136
Wira wa shukurani
136:1 1 Nyakati 16:34; 2 Nyakati 5:13; 7:3; Ezira 3:11; Zaburi 100:5; 106:1; 107:1; 118:1; Jeremia 33:11Mshukuruni Mwenyezi Mlungu, kpwa kukala iye ni mnono,
mana mendzwaye isiyosika inadumu hata kare na kare.
Mshukuruni Mlungu wa milungu,
mana mendzwaye isiyosika inadumu hata kare na kare.
Mshukuruni Mlungu mkpwulu kushinda milungu yosi,
mana mendzwaye isiyosika inadumu hata kare na kare.
Kpwa iye macheye ambaye nkuhenda maajabu,
mana mendzwaye isiyosika inadumu hata kare na kare.
136:5 Mwandzo 1:1Kpwa iye ambaye kpwa kumanyakpwe waumba mlunguni,
mana mendzwaye isiyosika inadumu hata kare na kare.
136:6 Mwandzo 1:2Kpwa iye ariyetengeneza tsi dzulu ya madzi,
mana mendzwaye isiyosika inadumu hata kare na kare.
136:7 Mwandzo 1:16Kpwa iye ariyetengeza mianga mikulu.
Mana mendzwaye isiyosika inadumu hata kare na kare.
Dzuwa ra kutawala wakati wa mutsi,
mana mendzwaye isiyosika inadumu hata kare na kare.
Mwezi na nyenyezi za kutawala usiku.
Mana mendzwaye isiyosika inadumu hata kare na kare.
10  136:10 Kutsama 12:29Kpwa iye ariyeolaga ana a mwandzo a Amisiri,
mana mendzwaye isiyosika inadumu hata kare na kare.
11  136:11 Kutsama 12:51Na kutuluza Aiziraeli kahi zao,
mana mendzwaye isiyosika inadumu hata kare na kare.
12 Kpwa mkpwono wa nguvu uchiogoloswa,
mana mendzwaye isiyosika inadumu hata kare na kare.
13  136:13 Kutsama 14:21–29Kpwa iye ariyeganya Bahari ya Shamu kano mbiri,
mana mendzwaye isiyosika inadumu hata kare na kare.
14 Na kuhenda Aiziraeli atsupe kahi-kahi,
mana mendzwaye isiyosika inadumu hata kare na kare.
15 Ela Farao na asikarie a viha achiahenda ahohe,
mana mendzwaye isiyosika inadumu hata kare na kare.
16 Kpwa iye ariyelongoza atue weruni,
mana mendzwaye isiyosika inadumu hata kare na kare.
17 Kpwa iye ariyepiga afalume akulu, masujaa.
Mana mendzwaye isiyosika inadumu hata kare na kare.
18 Na kuolaga afalume enye nguvu.
Mana mendzwaye isiyosika inadumu hata kare na kare.
19  136:19 Isabu 21:21–30Sihoni, mfalume wa Aamori
mana mendzwaye isiyosika inadumu hata kare na kare.
20  136:20 Isabu 21:31–35Na Ogi mfalume wa Bashani,
mana mendzwaye isiyosika inadumu hata kare na kare.
21 Tsi zao achizilavya zikale urisi,
mana mendzwaye isiyosika inadumu hata kare na kare.
22 Urisi wa Iziraeli mtumishiwe.
Mana mendzwaye isiyosika inadumu hata kare na kare.
23 Iye ndiye ariyehutambukira wakati kala hu anyonje.
Mana mendzwaye isiyosika inadumu hata kare na kare.
24 Achihutivya na maadui gehu.
Mana mendzwaye isiyosika inadumu hata kare na kare.
25 Iye anayerisa viumbe vyosi,
mana mendzwaye isiyosika inadumu hata kare na kare.
26 Mshukuruni Mwenyezi Mlungu wa mlunguni.
Mana mendzwaye isiyosika inadumu hata kare na kare.

136:1 136:1 1 Nyakati 16:34; 2 Nyakati 5:13; 7:3; Ezira 3:11; Zaburi 100:5; 106:1; 107:1; 118:1; Jeremia 33:11

136:5 136:5 Mwandzo 1:1

136:6 136:6 Mwandzo 1:2

136:7 136:7 Mwandzo 1:16

136:10 136:10 Kutsama 12:29

136:11 136:11 Kutsama 12:51

136:13 136:13 Kutsama 14:21–29

136:19 136:19 Isabu 21:21–30

136:20 136:20 Isabu 21:31–35