6
Nguvu za dambi zashindwa ni Jesu
Dze, atu azidi kuhenda dambi ili Mlungu aenderere kuaonera mbazi kpwa kuaswamehe? Hata chidide! Swino ni kama avi hwafwa husihende dambi tsona, kpwa hivyo tahuweza kpwenderera kuhenda dambi bii. 3-4  6:3–4 Akolosai 2:12Manyani kukala, huriphobatizwa hwaungana na Masihi Jesu, yani avi hwafwa na kuzikpwa phamwenga naye. Bada ya Jesu kuzikpwa, wafufulwa kpwa uwezo mkpwulu wa Mlungu. Kpwa hivyo swiswi naswi huchifufulwa phamwenga naye ili huishi maisha maphya.
Kpwa vira hwaungana naye huriphofwa phamwenga naye, phahi hakika hundaungana naye ndiphofufulwa, dza viratu Jesu arivyofufulwa. Kpwa mana utu wehu wa kare waolagbwa phamwenga na Jesu msalabani, ili asili zehu za chibinadamu za kumendza kuhenda dambi zibanangbwe, na husienderere kukala atumwa a dambi tsona. Mana mutu achifwa, katawalwa tsona ni dambi. Swiswi naswi hwafwa phamwenga na Jesu, kpwa hivyo hunaamini kala hundaishi phamwenga naye. Kpwa sababu Jesu wafufuka, hunamanya kukala kandafwa tsona, mana chifo tachimuweza. 10 Jesu ariphofwa, wafwa limwenga bahi, na achikala akashinda dambi; vivi sambi, anaishi kumuhamira Mlungu. 11 Namwi piya dzioneni kukala mkashinda dambi wala taziweza kukutawalani tsona; hipha sambi munaishi kumuhamira Mlungu kpwa sababu ya Masihi Jesu.
12 Kpwa hivyo musiriche dambi ikatawala miri yenu ifwayo, ili ikuhendeni mlunge tamaa mbii za miri yenu. 13 Msihale vilungo vya miri yenu mkavihumira kuhenda dambi. Ela dzilavyeni kpwa Mlungu ili muhumire vilungo vyenu kuhenda haki, mana mwafufulwa ni Mlungu mchiinjizwa uzimani. 14 Kpwa kukala tamlondwa kulunga Shariya tsona, dambi taindakuwezani, mana Mlungu wakuswameheni dambi zenu.
Afuasi a Jesu ni atumwa
a kulunga haki
15 Dze, huzidini kuhenda dambi kpwa vira Mlungu wahuswamehe na tahuishi kulunga Shariya tsona? Hata! Nahusihende hivyo. 16 Hakika mnamanya wazi kukala mchidzilavya kpwa mutu na kuhenda alondavyo, phahi mundamphundza yuya mutu wala tamundaphundza anjina, avi mu atumwae.* 6:16 Injili ya Johana 8:34 Jesu waamba, “Mutu yeyesi ahendaye dambi ni mtumwa wa dambi.” Nimutsambule chimwenga. Mkale atumwa a dambi, ambayo mwishowe ni chifo, au mkale atumwa akuhenda alondavyo Mlungu, ambao mwishowe ni kukala na haki. 17 Ela namshukuru Mlungu mana kala mu atumwa a dambi, ela sambi mwakubali mafundzo gosi mrigophokera hata ndipho munagalunga moyo kutsuka. 18 Mlungu naatogolwe mana wakukombolani msihende dambi tsona, na mukakala atumwa a Mlungu ili mlunge haki. 19 (Nahumira mfwano huno wa atumwa na matajiri gao ili ikale rahisi mwimwi kuelewa.) Phokala tamdzangbwemanya Jesu, mwadzilavya miri yenu kpwa ajili ya mambo machafu na kuzidi kuhenda uyi. Sambi, kpwa vira munammanya, dzilavyeni miri yenu tsetsetse kuhenda haki ili muishi bila lawama.
20 Mriphokala atumwa a dambi, tamyashurutishwa kumuhamira Mlungu. 21 Dze, majira higo mriphohenda higo mambo ambago sambi munaona haya nago, mwaphaha fwaida yani? Ukpweli ni kukala, tagana fwaida yoyosi, hata matokeo ga mambo higo ni chifo cha kare na kare! 22 Ela sambi, kpwa kukala mwakombolwa kula dambini na muchikala atumwa a Mlungu, fwaida yenu ni kuishi bila lawama. Nago matokeoge ni uzima wa kare na kare. 23 Kpwa kukala mutu yeyesi ahendaye dambi, mariphoge ni chifo cha kare na kare. Ela Mlungu anahupha uzima wa kare na kare, na uzima hinyo si maripho, ela ni zawadi kpwa sababu ya Bwana wehu Masihi Jesu.

6:3-4 6:3–4 Akolosai 2:12

*6:16 6:16 Injili ya Johana 8:34 Jesu waamba, “Mutu yeyesi ahendaye dambi ni mtumwa wa dambi.”