9
Paulo anaasononekera Aiziraeli
Nagomba ukpweli muhuphu kpwa sababu ya Jesu. Maazo gangu ganalongozwa ni Roho Mtakatifu, nago gananihakikishira kala nagomba kpweli, wala sichenga. Kpwa kpweli nina sonono kulu na utsungu usiosira kpwa sababu ya atu angu, a kabila rangu. Mana ningeaza hata dzagbwe ni kulaniwa nilaniwe na kutengbwa na Jesu ili enehu atiye. 9:4 Kutsama 4:22Hinyo ni Aiziraeli, ambao Mlungu waahenda akale anae, achiaonyesa ngumaye na achiika vilagane nao. Tsona achiapha Shariyaze, ahadize, na malagizo ga vira anavyolondwa kumuabudu. Aho Aiziraeli, akare aho ni Burahimu, Isaka na Jakobo, yeihwa Iziraeli.* 9:5 Burahimu kala ni ise wa Isaka, naye Isaka kala ni ise wa Jakobo. Hata Muokoli 9:5 Muokoli: Yani Masihi, mutu yetsambulwa ni Mlungu kuokola atu. chibinadamu ni Muiziraeli. Mlungu atawalaye chila chitu, naatogolwe hata kare na kare! Amina.
Ela siamba Mlungu washindwa kutimiza ahadiye kpwa Aiziraeli. Hata! Mana si osi ario chivyazi cha Iziraeli ni Aiziraeli enye enye. 9:7 Mwandzo 21:12Wala sio chivyazi chosi cha Burahimu ni ana a kpweli a Burahimu. Hata! Isiphokala, Mlungu wamuamba Burahimu, “Uvyazio nriokulaga undatalwa kula kpwa Isaka.” Higa manage ni, ana a Burahimu a kpweli ni hara ariovyalwa kulengana na chilagane cha Mlungu. Ela ariovyalwa kulengana na arivyolonda Burahimu chimwiri taahesabiwa kukala ni ana a Mlungu. 9:9 Mwandzo 18:10Mana ahadi yenye inaamba hivi, “Nindauya wakati nchiopanga, na Sara andakala ana mwana mlume.”
10 Tsona sio hivyo bahi, ela hiye mwana mlume ni mkare wehu Isaka. Ariphokula walóla Rebeka achivyala naye patsa. 11-12  9:11–12 Mwandzo 25:23Ela kabila ya hara patsa kuvyalwa, wala taadzangbwehenda nono au iyi, Mlungu wamuamba Rebeka kukala, “Mvyere andamuhumikira mdide.” Hivi vinaonyesa kala Mlungu nkutsambula mutu kulengana na arivyopanga iye, wala sio kulengana na mahendo ga yuya mutu. 13  9:13 Malaki 1:2–3Higa ganagbwa sawa na Maandiko ga Mlungu gaambago kukala, “Námmendza Jakobo, ela Esau námzira.”
Mlungu ahenda alondavyo
14 Sambi huambedze? Huambe Mlungu kayahenda haki? Hata! 15  9:15 Kutsama 33:19Mana wamuambira Musa, “Nkumjaliya na kuonyesa mbazi mutu yeyesi nimlondaye.” 16 Phahi Mlungu nkumuonera mbazi ye ammendzaye, wala siyo chadi na kumendza kpwa mutu. 17  9:17 Kutsama 9:16Mana Mlungu wamuamba Farao hivi, “Nákuricha moyo makusudi nikuhumire uwe kuonyesa atu uwezo wangu, ili dzina rangu ritangazwe dunia ndzima.” 18 Kpwa hivyo ni wazi kala Mlungu nkumuonera mbazi mutu yeyesi ammendzaye, na kumuhenda chisoto yeyesi alondaye.
19 Mendzerepho mutu andaniamba, “Ichikala ni hivyo, mbona Mlungu anahuamula? Ni ani awezaye kupinga vira Mlungu alondavyo?” 20  9:20 Isaya 29:16; 45:9Ela we, u ani hata umuuze Mlungu? Dze, chitu choumbwa chinaweza kushindana na yechiumba na kuuza, “Kpwa utu wani waniumba hivi?” 21 Hakika unamanya, muumba wa nyungu ana uwezo wa kuumba nyungu mbiri na ulongo uho mmwenga: nyungu mwenga ikale ya kazi malumu, na yanjina ikale ya kazi za kawaida.
22 Sambi, kpwa sababu Mlungu walonda kuonyesa atu utsunguwe na kuamanyisa uwezowe, waavumirira sana hara ambao kala akapangirwa kutiywa adabu, ambao kala anafwaha kuangamizwa. 23-24 Wahenda hivyo mana walonda kuhuonyesa vira ahendavyo kaziye chiajabu. Wahutsambula hosi, Ayahudi na hata asio kala Ayahudi, ili ahuonere mbazi, mana wahutayarisha kare kuphaha nguma phamwenga naye. 25  9:25 Hosea 2:23Ndani ya Chitabu cha nabii Hosea, Mlungu anaamba hivi:
“Hinyo ambao kala sio atu angu, nindaaiha ‘Atu angu.’
Atu ambao kala siamendze, nindaaiha, ‘Atu angu niamendzao.’ ”
26  9:26 Hosea 1:10Na,
“Aho ambao kala achiambwa, ‘Mwimwi simwi atu angu,’
andaihwa, ‘Ana a Mlungu ariye moyo.’ ”
27  9:27 Isaya 10:22–23Naye nabii Isaya anaamba hivi kuhusu Aiziraeli:
“Hata dzagbwe Aiziraeli ni anji dza mtsanga wa pwani,
ela ndiotivywa ni nyo ndiosala.
28 Mana Mwenyezi Mlungu andaatiya adabu kamili himu duniani,
tsona upesi, viratu arivyoamba.”
29  9:29 Isaya 1:9Ni dza viratu arivyotabiri nabii Isaya hipho kare, phoamba:
“Kala Mwenyezi Mlungu, Mlungu wa majeshi kayahusazira chivyazi cha Aiziraeli,
phahi hungekala hwasira dza atu a Sodoma na hungeigana na atu a Gomora.”
Chisa cha Aiziraeli kukosa haki
30 Dze, gano gosi manage nini? Manage ni, atu ambao sio Ayahudi taayadzishuulisha kuphaha haki, ela Mlungu waahenda akale na haki kpwa kumkuluphira bahi. 31 Piya manage ni, Aiziraeli ambao ahenda chadi kulunga Shariya ili aphahe haki, taayaiphaha. 32 Kpwa utu wani taayaiphaha? Kpwa sababu aadamira mahendo gao badala ya kumkuluphira Mlungu. Phahi achikpwala rira dziwe kulu na achigbwa. 33  9:33 Isaya 28:16Dziwe riro ndiro rihadzwaro ni Maandiko gaambago:
“Lolani, hiko mudzi wa Sayuni ninaika dziwe,
ambaro atu andarikpwala
na mwamba ambao undahenda atu agbwe.
Ela mutu yeyesi ndiyekuluphira hiye mutu ambaye ni hiro dziwe,
kandaphaha waibu hata chidide!”

9:4 9:4 Kutsama 4:22

*9:5 9:5 Burahimu kala ni ise wa Isaka, naye Isaka kala ni ise wa Jakobo.

9:5 9:5 Muokoli: Yani Masihi, mutu yetsambulwa ni Mlungu kuokola atu.

9:7 9:7 Mwandzo 21:12

9:9 9:9 Mwandzo 18:10

9:11-12 9:11–12 Mwandzo 25:23

9:13 9:13 Malaki 1:2–3

9:15 9:15 Kutsama 33:19

9:17 9:17 Kutsama 9:16

9:20 9:20 Isaya 29:16; 45:9

9:25 9:25 Hosea 2:23

9:26 9:26 Hosea 1:10

9:27 9:27 Isaya 10:22–23

9:29 9:29 Isaya 1:9

9:33 9:33 Isaya 28:16