10
Enehu, hamu yangu kulu mwangu moyoni na mavoyo gangu kpwa Mlungu, naaza Ayahudi ayangu aokolwe. Nakuambirani, atu aho ana chadi cha kulunga Mlungu, ela taamanya vira Mlungu alondavyo. Tsona arema kulunga njira ya Mlungu irehayo haki, mana taaimanyire, ela aendza kuphaha haki kpwa kulunga mipango yao. Mana Jesu watimiza kazi za Shariya, ili yeyesi ndiyemkuluphira ahendwe kukala ana haki bila ya kulunga Shariya.
Atu osi anaweza kuokolwa
10:5 Alawi 18:5Dzulu ya njira ya kuphaha haki kpwa kulunga Shariya, Musa waandika kukala, “Mutu ndiyegbwira malagizo gosi ga Shariya andaishi kpwa sababu ya kulunga zizo Shariya.” 10:6 Kumbukumbu 30:12–14Ela kuphaha haki kpwa njira ya kukuluphira, Maandiko ganaamba, “Msigombe mwenu mioyoni mukaamba, ‘Ni ani ndiyepanda kuphiya mlunguni?’ ” (Yani kumreha Jesu duniani.) “Ama mukaamba, ‘Ni yuphi ndiyetserera hadi kuzimu?’ ” (Yani kumfufula Jesu). Ela Maandiko ga Mlungu ganaambadze? “Neno ri phephi nawe, ri mwako kanwani na moyoni.” Naro neno ndiro ujumbe hutangazao, yani atu anaweza kuphaha haki kpwa kumkuluphira Jesu. Kpwa hivyo uchigomba na kanwayo mwenye kukala, “Jesu ni Bwana,” na uchiamini mwako moyoni kukala Mlungu wamfufula, phahi undaokolwa. 10 Mana mutu nkuamini na moyowe naye akahendwa kukala wa haki, na akagomba na mromowe mwenye, akaokoka.
11  10:11 Isaya 28:16Kuhusu ye Muokoli, Maandiko ganaamba, “Mutu yeyesi ndiyemkuluphira kandaphaha waibu hata chidide.” 12 Mana takuna tafwauti ya Myahudi na mutu asiyekala Myahudi. Bwana iye mmwenga, ni Bwana wa atu osi, naye anaajaliya atu osi amvoyao. 13  10:13 Joeli 2:32Higa ganagbwa sawa na Maandiko gaambago, “Mutu yeyesi ndiyemririra Mwenyezi Mlungu andaokolwa.”
14 Ela ukpweli ni kukala, atu taaweza kumririra Mlungu ichikala taadzangbwemkuluphira. Nao taandaweza kumkuluphira ichikala taadzangbwesikira habarize. Chisha taaweza kusikira bila ya kutangazirwa. 15  10:15 Isaya 52:7Nao atu taandaphiya kpwendatangaza habari hizo bila ya kuhumwa. Phahi Maandiko ganaamba, “Kpwedza kpwa atu arehao habari nono kunahama sana!” 16  10:16 Isaya 53:1Ela sio Aiziraeli osi ariokubali hizo habari nono kuhusu Jesu. Mana nabii Isaya waamba, “Mwenyezi Mlungu, ni ani ariyeamini ujumbe wehu?” 17 Phahi atu andaamini achisikira habari za Jesu Muokoli, nao andasikira tu ichikala zindatangazwa.
18  10:18 Zaburi 19:4Ela swali ni hiri: Dze, Aiziraeli taadzangbwesikira? Kpwa kpweli asikira, mana Maandiko ganaamba, “Sauti yao yasikirika dunia ndzima, na maneno gao gakafika hadi mwisho wa dunia.”
19  10:19 Kumbukumbu 32:21Swali ranjina ni hiri: Dze, Aiziraeli taayaelewa? Mwandzo Musa waamba, “Nindakuhendani muaonere wivu atu ambao sio Ayahudi, nindakutsukizani kpwa kuhumira taifa risiro na ufahamu.” 20  10:20 Isaya 65:1Tsona nabii Isaya anagomba chilume maneno ga Mlungu gaambago, “Atu ambao taayaniendza, ndio arioniona. Nádzimanyisa kpwa atu ambao kala taaniuzira.” 21  10:21 Isaya 65:2Ela kuhusu Aiziraeli, Mlungu anaamba, “Kutwa ndzima náagolosera mkpwono wangu atu ambao taayaniogopha, tsona taayanitii.”

10:5 10:5 Alawi 18:5

10:6 10:6 Kumbukumbu 30:12–14

10:11 10:11 Isaya 28:16

10:13 10:13 Joeli 2:32

10:15 10:15 Isaya 52:7

10:16 10:16 Isaya 53:1

10:18 10:18 Zaburi 19:4

10:19 10:19 Kumbukumbu 32:21

10:20 10:20 Isaya 65:1

10:21 10:21 Isaya 65:2