11
Mlungu kayakahala Aiziraeli osi
11:1 Afilipi 3:5Sambi nauza, dze, Mlungu wakahala atue? Hata chidide! Mimi mwenye ni Muiziraeli, chivyazi cha Burahimu, na mʼbari wa Benjamini. Mlungu kayaakahala atue ambao waamanya hangu mwandzo. Kpwani tammanya Maandiko gaambavyo kuhusu Elija, arivyomririra Mlungu kuhusu Aiziraeli ayae? 11:3 1 Afalume 19:10–14Waamba, “Mlungu, atu hinya aolaga manabiigo, na kubananga mwatu mwa kulavira sadaka. Na vivi sambi nkasala machiyangu, tsona analonda kuniolaga hata mimi!” 11:4 1 Afalume 19:18Ela naye Mlungu wamuambadze? Wamuamba, “Nkadziikira alume elufu sabaa ko Iziraeli ambao taadzangbwemuabudu Baali, mlungu ambaye ni chizuka.” Hata vivi sambi si Aiziraeli osi ariomricha Mlungu; hu phapho achache huriosala, ambao Mlungu wahutsambula kpwa mbazize. Phahi kpwa vira hwatsambulwa kpwa mbazi za Mlungu, tahuyaokolwa ni mahendo hurigohenda. Mana kalapho ni kpwa mahendo gehu, phahi mbazi tazingekala mbazi tsona.
Kpwa hivyo ni hivi phahi: Aiziraeli anji aendza kuphaha haki na achiikosa, ela ariotsambulwa ni Mlungu aiphaha. Nao anjina osi achihendwa visoto, 11:8 Kumbukumbu 29:4; Isaya 29:10dza viratu Maandiko ga Mlungu gaambavyo:
“Mlungu waahenda akale dza atu achioremererwa ni usingizi,
waafunga matso ili asione,
na achiaziba masikiro asiweze kusikira,
nao a vivyo hata rero.”
11:9 Zaburi 69:22–23Naye Mfalume Daudi waamba,
“Anaphohenda karamu zao,
Mlungu naazihumire dza chambo
na muhego wa kuagbwira enye, na aatiye adabu.
10 Matso gao nagatiwe jiza ili asione,
na myongo-myongo yao naimyoke siku zosi.”
Ayahudi aremewa
ili asio kala Ayahudi ajaliwe
11 Sambi nauza tsona, Ayahudi akpwala ili agbwe kabisa? Sivyo, hata chidide! Ela kpwa sababu ya makosa gao, wokofu wakpwedza kpwa atu ambao sio Ayahudi, ili Ayahudi ahende wivu. 12 Ela ichikala atu asio kala Ayahudi ajaliwa kpwa sababu Aiziraeli akosa kpwa kumrema Muokoli, phahi andaphaha fwaida zaidi hipho ndiphokamilika isabu ya Ayahudi alondwao kumkuluphira Muokoli.
13 Sambi nagomba na mwimwi atu ambao simwi Ayahudi, mana Mlungu wanihuma nikale mtume wenu. Nami nina ngulu kpwa sababu ya kazi ambayo Mlungu anakuhenderani kpwa kunihumira, 14 mana nalonda Ayahudi ayangu akuonereni wivu kpwa gara Mlungu anagokuhenderani, ili anjina ao aokolwe. 15 Ayahudi ariphomrema Jesu, Mlungu naye waarema na achigbwirana na atu asio kala Ayahudi. Hipho Mlungu ndiphoakubali Ayahudi tsona, indakala avi atu a kufwa akafufulwa! 16 Kulengana na dini ya Chiyahudi, mutu achilavya donje ra unga wa nganu kpwa kazi ya Mlungu, phahi unga wosi ni mtakatifu. Piya ichikala mizi ya mzaituni ni mitakatifu, phahi hata pandaze nazo ni takatifu.
17 Uwe u dza panda ya mzaituni wa tsakani yogbwizanywa na hinyo mzaituni mtakatifu. Phahi unaphaha fwaida ya mizi minono ya hinyo mzaituni mtakatifu. Ela ichikala panda zanjina zakatwa, 18 usibere hizo panda zokatwa. Usihende ngulu, mana umanye mizi taikuadamira uwe, ela uwe ndiwe uadamiraye mizi. 19 Mendzerepho undaamba, “Panda hizo zakatwa ili nami nigbwizanywe.” 20 Higo ni kpweli. Hizo panda zakatwa kpwa sababu ya kukosa kukuluphira, ela uwe wadina kpwa sababu ya kukuluphirako. Kpwa hivyo dzimanyirire wala usidzikarye. 21 Mana ichikala Mlungu kayaaonera mbazi Ayahudi kama zira panda za asili, hata uwe kandakuonera mbazi.
22 Lolani vira Mlungu aoneravyo atu mbazi na atiyavyo atu adabu kali! Anaatiya adabu aremao kumuogopha, ela andakuonera mbazi uchienderera kukuluphira mbazize. Ela hata uwe piya uchiricha kumkuluphira, undakatwa. 23 Hata aho Ayahudi achiuyira kumkuluphira Mlungu, andagbwizanywa tsona, mana Mlungu ana uwezo wa kuagbwizanya tsona. 24 Mwimwi msio kala Ayahudi ni dza panda za mzaituni wa tsakani zokatwa na zichigbwizanywa na mzaituni wa mundani, ambaro ni dzambo risiro ra kawaida. Nao Ayahudi ni dza panda za mzaituni wa mundani, na Mlungu andakala tayari zaidi kuzigbwizanya na muhi wenye.
Mlungu ana mbazi na atu osi
25 Enehu, nalonda mmanye mpango hinyo wa siri wa Mlungu ili sedze mkadzitogola. Aiziraeli akala visoto kpwa muda hadi isabu ya atu ambao sio Aiziraeli ndiphokamilika kuphokerwa ni Mlungu. 26  11:26 Isaya 59:20–21Na taifa rosi ra Iziraeli rindaokolwa. Na gaga ganagbwa sawa na Mlungu arivyogomba, kukala:
“Muokoli andala Sayuni, na andahenda
chivyazi cha Jakobo ariche kumrema Mlungu.
27  11:27 Isaya 27:9Na chichi ndicho chilagane changu nao,
wakati ndiphoausira dambi zao.”
28 Kpwa sababu ya kukahala habari nono kuhusu Jesu,* 11:28 Chiyunani chinaamba injili. Ayahudi akala maadui ga Mlungu kpwa fwaida yenu mwimwi atu ambao simwi Ayahudi. Ela kpwa kukala atsambulwa ni Mlungu, Mlungu achereamendza kpwa sababu ya chilagane arichohenda na akare ao. 29 Mana Mlungu achitsambula mutu na kumjaliya, kaweza kugaluza. 30 Mwimwi mwakosa kumuogopha Mlungu hipho kare, ela vivi mkaphokera mbazi za Mlungu kpwa sababu Aiziraeli nao akosa kumuogopha. 31 Na hata vivi anakosa kumuogopha ili aho nao aphahe mbazi za Mlungu dza viratu mwimwi. 32 Yani, atu osi arema kumuogopha Mlungu, naye waaricha aenderere kusamuogopha ili edze aaonere mbazi.
Mlungu naatogolwe
33  11:33 Isaya 55:8Hebu lola vira utajiri, marifwa na ilimu ya Mlungu irivyo kulu! Ni ani awezaye kuelewa uamuli na njira za Mlungu?
34  11:34 Isaya 40:13Mana Maandiko ganaamba, “Takuna amanyaye maazo ga Mwenyezi Mlungu,
wala ni ani awezaye kumshauri.”
35  11:35 Ayubu 41:11“Ni ani yemuaphasa Mlungu chitu,
ambacho iye Mlungu ni achiriphe?”
36  11:36 1 Akorintho 8:6Mana Mlungu ndiye yeumba vitu vyosi kpwa uwezowe.
Iye ndiye ahendaye vikaleko, na vi kuko kpwa sababuye.
Mlungu naatogolwe ta kare na kare! Amina.

11:1 11:1 Afilipi 3:5

11:3 11:3 1 Afalume 19:10–14

11:4 11:4 1 Afalume 19:18

11:8 11:8 Kumbukumbu 29:4; Isaya 29:10

11:9 11:9 Zaburi 69:22–23

11:26 11:26 Isaya 59:20–21

11:27 11:27 Isaya 27:9

*11:28 11:28 Chiyunani chinaamba injili.

11:33 11:33 Isaya 55:8

11:34 11:34 Isaya 40:13

11:35 11:35 Ayubu 41:11

11:36 11:36 1 Akorintho 8:6