13
Ogophani atawala enu
Chila mutu ni lazima aogophe sirikali itawalayo. Mana uwezo wa kutawala ula kpwa Mlungu, nao atawala nkutsambulwa ni Mlungu. Kpwa hivyo mutu yeyesi apingaye uwezo wa sirikali, anampinga Mlungu ariyetsambula iyo sirikali. Naye apingaye sirikali anadziendzera kuamulwa. Mana mtawala katishira mutu ahendaye manono, ela ahendaye mai. Phahi ichikala unalonda usitishirwe ni mtawala, henda manono, naye andakutogola. Mana mtawala ni mtumishi wa Mlungu, naye anahenda kazi kpwa fwaidayo. Ela uchihenda mai, phahi dziondoke! Mana hakika hiye mtawala ana uwezo wa kukutiya adabu, naye nkukala anahenda kazi ya Mlungu kama vyohewa. Kpwa hivyo, atu ni lazima aogophe atawala, siyo kpwa sababu ya kuogopha kutiywa adabu tu, ela piya kpwa sababu mnamanya sawa ni muhende hivyo.
13:6 Mathayo 22:21; Mariko 12:17; Luka 20:25Hata hino ni sababu ya kulavya kodi. Mana ahendadzi-kazi a sirikali ni atumishi a Mlungu, na ni lazima ahende kazi ambazo Mlungu waapha azihende. Phahi mupheni chila mutu hakiye. Ichikala unatakpwa uriphe kodi, ni uriphe; ichikala kuna mutu fulani ni aishimiwe, phahi muishimuni.
Mendzwa inatimiza Shariya
za Mlungu
Msikale na deni na mutu yeyesi, ela deni renu narikale kumendzana bahi. Mana ammendzaye myawe anatimiza Shariya. 13:9 Kutsama 20:13–17; Kumbukumbu 5:17–19,21; Alawi 19:18Kuna malagizo manji, kpwa mfwano, usizinge, usiolage, usiiye, usimizire mahe chitu cha myao na malagizo ganjina. Ela gosi higa ga ndani ya hiro lagizo mwenga riambaro, “Mmendze myao dza vyo udzimendzavyo mwenye.” 10 Mutu amendzaye myawe, kamuhendera mai, kpwa hivyo mendzwa inatimiza Shariya zosi.
11 Zaidi ya hivyo ni mmanye wakati wa kulamuka ukafika. Kpwa sababu wakati wa kutivywa u phephi zaidi kuriko hipho mwandzo huriphoanza kumkuluphira Jesu. 12 Vivi usiku unasira, na ku phephi na kucha. Sambi nahuricheni mahendo mai ga jiza na huvwaleni silaha za mwanga ili hudzirinde na Shetani. 13 Hukaleni na tabiya nono dza viratu wakati wa namutsi, wala husikaleni atu akuhenda sharee za kunwa uchi na kufwiha chimalaya, wala kuzinga, wala kuheha au wivu. 14 Ela phahi katika mambo gosi longozwani ni Bwana Jesu Masihi, wala msikubali kutimiza tamaa zenu mbii.

13:6 13:6 Mathayo 22:21; Mariko 12:17; Luka 20:25

13:9 13:9 Kutsama 20:13–17; Kumbukumbu 5:17–19,21; Alawi 19:18